2015/03/02  

عبدالاحمد فيض

تجليل نمادين وسمبوليك از هشتم مارچ در افغانستان

 

هشتم مارچ روز همبستكي بين المللي با زنان ، روز نماد قهرماني ، شجاعت وروز قيام باشكوه مظلوم ترين و اسيب بذير ترين قشر جامعه انساني است كه هر سال در سراسر جهان ازين روز بمثابه تجديد تعهد جهاني مبني بر تداوم حمايت ودفاع از حقوق و ارزشهاي انساني زنان بزركداشت بعمل ميايد . زندكي زنان كه با رنج ، تحقير ، تبعيض و انواع مظالم و خشونت اغاز ميكردد ، نخستين باردر تاريخ كاركران زن در يك فابريكه نساجي نيويورك در هشتم مارج سال ( ١٨٧٥) ميلادي بخاطر لغو قوانين و مقررات مبتني بر تبعيض ، استثمار بيرحمانه كار فرمايان ، نابرابري ساعات كار و دستمزد با مردان به تظاهرات كسترده مبادرت ورزيدند . اين جنبش دادخواهانه و مدني زنان با موج عظيمي از دست كيري ها و سركوب خونين سيستم سياسي حاكم همراه كرديد ، اما راه را براي بسيج و تشكل همكاني و اكاهي زنان در سراسرجهان بخاطر دفاع از حقوق حقه شان باز و به كسترش روند مبارزات دادخواهانه و حق طلبانه زنان در مقياس بين المللي انجاميد . لازم به ياددهاني است كه مبارزات دليرانه زنان بعد از تظاهرات ضد استبدادي در نيويارك تاريخ طولاني و باشكوه اي دارد كه ذكرمفصل ان را با در نظرداشت اسناد و مقالات متعدد از نويسندكان فرهيخته كشور در رابطه به ان در مقاله هذاء غير ضروري بنداشته ، لذاء زيباخواهد بود تا از موارد معيين و ارزشمندي حقوقي ياداوري كردد كه نهضت و صداي حق طلبانه زنان را در سراسر كيتي وجاهت بخشيده ومنجربه قوام وتحكيم صفوف مدافعان نستوه حقوق زنان در كشور هاي مختلف كرديد . بعداز جنك دوم جهاني وتأسيس سازمان ملل متحد ، بتاريخ دهم دسامبر سال ١٩٤٨م اعلاميه جهاني حقوق بشر به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رشيد ، اين اعلاميه ضمن تأكيد برين اصل كه ازادي حق طبيعي وذاتي بشر است كه به هيج وجهه محدود نميكردد ، زنان را داراي حقوق برابر با مردان دانسته و رعايت انرا از مسووليتهاي تأخير نابذير همه دولتها اعلام داشت . دردهه شصت سده بيستم ،نهضت ازادي خواهانه زنان كه حمايتهاي كسترده سياسي وحقوقي را بر بنياد اسناد و نورم هاي بين المللي به همراه داشت ، بيك جنبش بوبا و نيرومندي مبدل كرديد ًو ازينرو سازمان ملل متحد سال ( ١٩٧٥) م را سال زن مسمي نموده و دوسال بعد يعني درسال (١٩٧٧) م سازمان بين المللي يونسكو ، هشتم مارج را بنام روز همبستكي جهاني با زنان اعلام نمود . لذاء تجليل از هشتم مارج بمثابه روز همياري بين المللي با زنان بخاطر مبارزه انها در برابر بيعدالتي ، نقض حقوق و ازاديهاي فردي و برابري حقوقي انها با مردان بيك فرهنك در مقياس جهاني مبدل شده و همه ساله ازين روز در سراسر جهان بزركداشت بعمل ميايد . هكذاء در تداوم حمايتهاي جهاني از جنبش بين المللي زنان و تأمين حقوق و ازاديهاي سياسي ، مدني و فردي اين كتله عظيم بشري ، بتاريخ (١٨) دسامبر (١٩٧٩) م كانوانسيون بين المللي منع كليه اشكال خشونت و تبعيض عليه زنان به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رشيد كه بازتاب درخشان نيات جامعه جهاني در حمايت از ارمانها و اهداف أساسي نهضت زنان و كامهاي مؤثري در راستاي منع همه موارد خشونت ، رفتار هاي ظالمانه و اعمال تبعيض در برابر زنان بنداشته شده و دولتها در برنو أحكام ميثاق فوق مكلف ميكردد كه نه صرفاء مفاد و ارزشهاي كانوانسيون فوق در براتيك بمثابه اصول خدشه نابذير در زمينه برابري حقوق زنان با مردان مورد رعايت قراركيرد بلكه موازين و نورم هاي مندرج در ميثاق مذكور ميبايست در حقوق داخلي كشور ها مسجل كردد . در كشور ما افغانستان از هشتم مارج در شرايطي تجليل ميكردد كه حقوق زنان و دختران درين كشور علي الرغم حضور جامعه جهاني و اراييه مساعدتهاي سخاوتمندانه دنياي متمدن بدولت افغانستان در جهت دموكراتيزه ساختن حيات سياسي ، اجتماعي و مدني جامعه افغاني ، تامين ارزشهاي حقوق بشر ، تحقق برابري حقوق مردان وزنان ، منع خشونت و تبعيض در برابر زنان ، حقوق و ارزشهاي انساني زنان افغان بنحوي فزاينده ان نفض كرديده است . كزارشها از مركز وولايات افغانستان بيانكر انست كه خشونت ، تبعيض و ستم با اشكال كوناكون و فجميع ان در سيزده سال كذشته يعني بعد از بر جيدن بساط حاكميت طالبان و ايجاد دولت جديد كه جشم اندازي تازه اي براي فرداي عاري از خشونت و تبعيض را براي زنان رنجديده كشور نويد ميداد، نه تنها كاهشي نداشته بلكه حقوق زنان و ارزشهاي بشري انها به نحوي فاجعه بار بايمال ، خشونت ، أهانت ، تحقير و تبعيض جنسي در برابر اين قشر بيدفاع بيك فرهنك رايج مبدل كرديده است . تجاوزات وحشيانه جنسي و حتي تجاوزات كروهي عليه دختران خورد سال ، اختطاف به هدف تجاوز جنسي ، قاجاق زنان و دختران افغاني توسط باندهاي قاجاق انسان و جنايتكاران جرايم سازمان يافته كه درين اواخير اعتراض كسترده مجامع بين المللي و نهاد هاي مدافع حقوق بشر را بر انكيخته است و نيز معاوضه دختران جون خون بهاء و اداي دين در دعاوي جزائي و مدني ، لت وكوب ، قطع اعضاي بدن خانمان ، ازدواج اجباري و خودكشي زنان ناشئ از انكيزه هاي دني وظالمانه ، از مواردي إنكار نابذيري است كه كتله اي وسيع از زنان و دوشيزكان افغان بدان مواجه بوده است . كرجه دولت افغانستان در مبارزه عليه خشونت ، قانون منع خشونت عليه زنان را در سال (١٣٨٨) بمثابه يك اقدام بي سابقه وضع و قانون مذكور در جهار فصل و (٤٤) ماده در جريده رسمي شماره (٩٨٩) منتشر و نافذ كرديد ، اما بعد از انفاذ اين قانون ، فساد و بيرو كراسي فرساينده در نهادهاي امنيتي و أركان هاي حراست از حقوق ، تسلط كروههاي مسلح غيرقانوني در روستا ها و محلات كشور كه از حاكميت مركزي اطاعت نداشته و از تعقيب و تطبيق مجازات خويش را مصون ميدانند و هكذا بي سوادي و موجوديت مناسبات قدرتمند سنتي . فرهنك مردسالاري در جامعه عقب مانده و سنتي كشور موجب كرديده است كه بانوان افغان لحظه اي هم خويش را در روشناي و بناه قوانين نافذه كشور ، هنجارهاي بين المللي و إرشادات دين مقدس اسلام مصون احساس نه نموده ، بلكه تحكم سلطه جابر انه و خواسته اي غير قانوني عده اي از مردان و تضييع حقوق فردي و ارزشهاي بشري مادران و خواهران كشور كماكان روند صعوده را در كشور طي نمايد . بنابران به باورعمومي فقط اراده قاطع و صادقانه در دولت و ساير نهاد هاي قدرت ميتواند از مجراي تطبيق بلا انحراف سياست مشاركت بانوان در تحولات سياسي و اجتماعي ، بسط و توسعه معارف همكاني ، ارتقاي ظرفيتها در اركانهاي امنيتي و حراست از حقوق ، فقر زدايي ، امحاي مراكز قدرت در محلات ، خلع سلاح زورمندان ، تعقيب و دستكيري مجرمان تجاوز و خشونت عليه زنان ، به فجايع دردناك و شرم أور تجاوزات جنسي ، خشونت و خودسوزي روز افزون زنان كه بعلت عدم دسترسي بعدالت دست به خودكشي ميزنند ، نقطه اي فرجام كذارد . اما دستيابي به جنين أهدافي شريفانه و انساني كه مستلزم ايجاد جامعه مبتني بر عدالت اجتماعي و عاري از ستم و استبداد ميباشد در كشور جنكزده و سنتي مانند افغانستان هنوز راهي درازي در بيش بوده و بانوان افغان در راه رسيدن به رؤياي شان مبارزات جسور انه شانرا الي احقاق حقوقيكه شايسته انهاست ادامه خواهند داد . فرخنده باد هشتم مارج روز همبستكي بين المللي زنان

.

   

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد