2015/03/16  

 عبدالاحمد فيض

باكستان درمسيرصلح باافغانستان ياكشايش جبهه جديد ؟

باكستان بمثابه مأمن كروه هاي مختلف فوندومانتاليست، از چندین دهه است كه ميزبان كروه هاي متعدد مسلح مخالف دولت و مردم افغانستان است ، كه سخاوتمندانه مورد حمايتهاي سياسي ، تسليحاتي و تجهيز أتي ان كشور قرار كرفته ، بدستور و هدايت مستقيم نهادهاي جاسوسي و مرتجعين نظامي اسلام اباد ، قلمرو وحاكميت افغانستان را مورد تجاوز و حملات مستمر قرار داده است .

درين روزها كه سروصداهاي تبليغاتي وسيع و اما خوشبينانه مبني بر حمايت اسلام اباد از روند صلح افغانستان و ترغيب مخالفان مسلح كشور به مذاكرات صلح بازار مطبوعات و وسايل مفاهمه جمعي محلي و بين المللي را كرم نموده است ، مقدم بر همه سؤالات ذيل در ارتباط به مساله فوق العاده مهم صلح و جنك و مواضع باكستان در قبال حوادث خونين افغانستان در أذهان خطور مينمايد كه :

ايا اسلام اباد نقش مضاعف ، موقف كاذب و فريبنده را ، با تمثيل سياست نزديكي به كابل از مجراي حضور طالبان در قدرت بازي نخواهد نمود ؟ ايا اسلام اباد به حضور شبكه هاي متعدد هراس افكن در خاك ان كشور وداع كفته و صادقانه مي خواهد كه بساط محافل ، سازمانها و حلقات تروريستي مستقر در ان كشوررابصورت قطع بر جيده شود ؟ ايا كروه نو ظهور تحت درفش داعش كه درين اواخير در برخي ولايات جنوبي ، جنوب شرقي ، شمالي و حومه كابل ( لوكر) أعلام موجوديت نموده وبأ به اتش كشيدن زيارتكاه در ولايت لوكر و اقدامات تروريستي ديكر در ساير ولايات ، به جنك و بحران حتي بعد از خروج طالبان از صحنه نبرد با استفاده از خاك باكستان ادامه نخواهد داد .

در باسخ به برسش هاي فوق ، لازم به ياددهاني است كه كروه هاي مسلح مخالف كه بدستور اسلام اباد بمثابه ابزار فشار سياسي عليه افغانستان مورد استفاده قرار ميكيرد ، صرفاء طالبان نبوده بلكه تركيبي از  از دهشت افكنان جند مليتي است كه فراتر از مرزهاي اين دو كشور يعني از اسياي ميانه كرفته تا خاورميانه و حوزه قفقاز سربا ز كيري شده ، بعد از كذرانيدن يك دوره   اموزشهاي تروريستي در خاك باكستان در لباس مخالفين مسلح افغاني ، وارد مواضع جنك ، قتل وويراني در خاك افغانستان ميكردند .

بنابران اين تنها طالبان افغاني نيست كه در قلمرو باكستان لانه داشته ودر حال جنك با دولت افغانستان قرار دارد ، بلكه شبكه هاي مختلف دهشت افكن و بنياد كر درخاك باكستان وجود دارد كه به اشاره اي اداره جاسوسي و نظاميان اسلام اباد به عزم ويراني ، قتل وكشتار اتباع ملكي و نظامي افغان و نقض اشكار حاكميت افغانستان در مقاطع مختلف به اين كشور فرستاده شده اند . دستكيري اتباعي از كشورهاي مختلف عربي حاشيه خليج فارس ، تروريستان نهضت اسلامي ازبكستان ، اجيران باكستاني وغيره كه درحين مقاومت مسلحانه بوسيله نيروهاي امنيتي كشور تا كنون دستكير كرديده اند ، مظهر روشن و إنكار نابذير كستره اي مداخلات باكستان و ابعاد جناياتي است كه ان كشور با تخطي صريح از اصول حسن همجواري و عدم مداخله بر ضد افغانستان تاكنون انجام داده است و هكذاء ساختارهاي قدرت از بدوي موجوديت باكستان به نحوي تشكل يافته است كه در جنب أحزاب سياسي كه بر مبناي اصول ًو ارزشهاي مدني در جوامع مدرن دران كشور ظاهراء فعاليت دارند ، سكتورهاي نظامي ، استخباراتي و محافل افراطي مذهبي باكستان مثلث قدرتمندي است كه سياست خارجي ان كشور را در مقياس بين المللي و بخصوص در حوزه مناسبات منطقوي ان  تدوين و هدايت مينمايند . لذاء بعيد به نظر ميرسد كه كليه ساختارهاي قدرت و مراجع قدرتمند تصميم كيرنده در باكستان به يكباركي به اتفاق نظر نائل أمده و از ادامه سياست مداخله در أمور افغانستان و حمايت از كانون هاي هراس افكن مستقر در قلمرو باكستان كه در جنك عليه افغانستان دخيل اند ، دست كشيده و از روند صلح درافغانستان حمايت نمايند .

لذاء بر بنياد فكتور هاي فوق و به باور بسياري از اكاهان امور ، بيم ان ميرود كه حضور شبكه هاي مختلف افراطي و هراس افكن در قلمرو باكستان و تحت حمايت ان كشور ادامه يافته و اسلام اباد درين برهه اي حساس با اتخاذ سياست فريبينده پشتبانی از روند صلح بحران افغانستان به اصطلاح با يك تير به شكار دو فاخته رفته ، با ترغيب بخش از كروه طالبان به ميز مذاكره با كابل ، تلاش نمايند تابطور اغواكرانه صداقت خويشرا  در راستاي تشنج زداي و مبارزه عليه بنياد كرايي در برابر افكار عامه جهاني و زعامت افغاني به نمايش كذاشته و منعا قباء ، بعد از رسيدن به اهداف معيين راهبردي با كسب امتيازات خاص سياسي ، طالبان را در عمده ترين عرصه هاي قدرت از جمله سكتور امنيتي و استخباراتي افغانستان بقدرت ابقاء و در وهله نهائي سياست تداوم جنك و خونريزي در سرزمين افغانهارابا تعويض طالبان به كروه بدنام داعش كه مخوف تر ین مخوف ترين كروه تروريستي خوانده ميشوند ، به تمويل بروزه جديدي يعني بسيج كليه ناراضيان جداشده از بدنه طالبان وساير شبكه هاي ترور، قتل و كشتار بدست باز و فارغ از اعتراضات مشروع سياسي و حقوقيكه اكنون در برابر موقف تجاوز كارانه باكستان وارد است ، به استمرار خشونت وويراني در خاك افغانستان ادامه دهد .

فلهذاء بر بنياد كذشته تاريخي مناسبات في مابين دو كشور وبا توجه به ابعاد مداخلات ان كشور به أمور داخلي افغانستان ميتوان اذعان داشت كه مردم رنجديده افغانستان زماني به صلح واقعي دست خواهند يافت كه فراخواني به صلح و مذاكرات درزمينه حل بحران اطراف افغانستان تحت نظارت دقيق و همه جانبه ملل متحد و جامعه ببن المللي صورت كرفته ، حاوي مفاد و متضمن اراييه ضمانت هاي حقوقي و سياسي ذيل از سوي اسلام اباد بدولت افغانستان باشد :

١ - اراييه ضمانت هاي معتبر حقوقي مبني بر بر جيدن تمام مراكز تربيت نظامي و بناه كاه هاي كروه هاي تروريستي كه در جنك افغانستان دست دارند .

٢ - هيج نيروي دهشت افكن در اينده با استفاده از قلمرو باكستان به هدف افرينش خون و اتش ، مردم و حاكميت افغانستان را مورد تهاجم قرار نخواهد داد .

٣ - اسلام اباد با اراييه ضمانت هاي قوي بين المللي متعهد كردد كه از كروه بنام داعش حمايت نمي نمايد .

بنابران به اطمئنان ميتوان مدعي كرديد كه هركونه تلاش بدون درنظرداشت موارد فوق ، در راستاي حل بحران جاري افغانستان  متضمن منافع افغانستان نبوده ، جزء انتقال جنك و ابجاد جبهه جديد بر ضد حاكميت افغانستان ، منافع ديكري براي كشور نداشته و هركز به تأمين صلح و ثبات بايدار كه ارزوي مردم ماست منتج نخواهد شد

.

   

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد