2016/10/09  

 عبدالاحمد فیض

 چشم پوشی ازگسترش هستوی اسلام اباد ، جفای بزرگ دربرابرامنیت منطقوی وجهانی

به گواهی تاریخ ظهورپدیده ای به نام پاکستان محصول انتقام ونفرت، تداوم نفوذ وسیطره نامستقیم استعماربریتانوی درقالب یک راهبرد جدید نئوکلانیوستی به هدف حضورمستدام درمنطقه استراتژیک جنوب اسیا بود۰ شکست محتوم وفضاحت باراستعماربعد ازسلطه ای جابرانه قرون بدست مبارزان راه ازادی درنیم قاره هند درسال۱۹۴۷ میلادی ، موجب شد تا مفکرین واستراتیژیستهای کهنه کاراستعمار،طرح تجزیه نیم قاره هند را با ایجاد جغرافیای جدید بنا م پاکستان روی دست گیرد۰ دستگاه اطلاعاتی وتجسسی استعماردرتبانی با جواسیس مزدوروغلامان نفرین شده خویش که ازنفوذ گسترده درایجاد ساختارهای سیاسی ونظامی پاکستان بهره مند بود، کلیه سترکتوروساختارهای دولتی را درین کشوربه شیوه استعماری وجاسوسی پایگذاری نموده که مسلمأ درایجاد نهاد اطلاعا تی نظامی پاکستا ن وهکذا سایرسازوبرگهای مخفی وعلنی دردولت پاکستان دست داشته وچنان ساختاری بدنامی ازخود به ارث گذاشت تااهداف نئوکلونیالیستی انهارا برای سالیان متمادی درین منطقه جهان حراست نماید۰هکذا حفظ دومنطقه طرف منازعه دایمی یعنی پشتونستان وکشمیرازان جمله میرا ثهای غم ا نگیزا ستعماری دروجود دستگاه حاکم نظامی پاکستان ا ست که وجود بحران ، تقابل وتنازع مستمررا با تأ سف درمنطقه ای ما تضمین نموده وباعث شده است تا آن کشوربه هدف مقابله بادوکشورهمسایه خود یعنی افغانستان وهندوستان برسرمناطق مورد اختلاف ونیزبمنظورسرکوب خشن وخو   نین جنبش های ازادیخواهی ملتهای تحت ستم پشتون وبلوچ درمحوراهداف راهبردی خود پیوسته ومصرانه روی دوگزینه ، نظامی وافراطیت دینی سرمایه گذاری نماید. که درین نوشته سعی خواهیم نمود تا به تبین روی جوانب  توسعه وروند تکا مل غیرعادی ماشین جنگی اسلام اباد ودستیا بی آن کشوربه جنگ افزارهای هستوی پرداخته و  وضاحت خواهیم بخشید که چگونه کشوری به شدت متشتت ازنظراجتماعی ، فقیروبی ثبا ت چون پاکستان بدون هرگونه نگرانی ازمسؤولیتهای بین المللی ودرفقدان هرگونه نظارت جهانی زیرچترحمایتی متحدین جهانی خود به تسلیحا ت مخوف هستوی دست یافت ؟ وچگونه با نقض کلیه اصول حاکم جهانی ورژیم حقوقی ناظربرنحوه کار  برد انرژی اتمی به تکثیر، تولید وتوسعه زراد خانه های هستوی خود بنحوروزافزون وبی رویه ان می پردازد؟     

تلاش ومساعی اداره نظامی درپاکستان بمثابه عمده ترین نهاد قدرت بمنظورتوسعه پونسیل وظرفیتهای نظامی آن کشوردرچهارچوب یک راهبرد تفوق وبرتری جویانه به هدف ایجاد بن بست درتوازن قدرت منطقوی ازهمان روز های نخست ظهورپاکستان درمجاورت دوکشورهند وافغانستان که حمایتهای همه جانبه بریتانیا راباخود داشت اغاز واین سیاست موازی به انکشا فات اوضاع درجنوب اسیا سیرتکاملی خود را پیمود. تحولات دراما تیک اوضاع در افغانستان وحضورقشون سرخ درکشورما که ازمنظرزمانی درشرایط خاصی تشدید رقابتهای جنگ سرد بوقوع   پیوست ، چانس تاریخی را برای نظامیگران پاکستانی فراهم نموده وآن کشوربه بهانه دفع تجاوزوایجاد سپردفاعی دربرابرپیشرویهای احتما لی اتحادشوروی که درمجاورت مرزهای آن ، ازحضورقدرتمند نظا می برخورداد بود، قادرگردید تا بعنوان کشورخط مقدم جبهه ضد روسی چون ابزارتطبیق کننده اهداف منطقوی غرب ، حمایتهای  سخاوتمندانه وتفقد حامیان جنگ افغانستان را جلب نموده وزمینه های وسیع برای جذب وسربازگیریها ازمخوفترین گروها وعنا صرتروریستی درقلمروپاکستا ن وسرازیرشدن تسلیحا ت متنوع ومیلیا ردها دلارازکشورهای متحد پاکستان درجنگ اعلام ناشده علیه افغانستان مساعد گردید۰

پاکستان که بعدازهند درردیف هفتم جدول دارندگان سلاح هستوی جاگرفته است ، درسال (۱۹۵۵) کمسیونی رابنام کمیته انژی اتمی ایجاد وبابهره گیری های نامشروع وکذائی ازتجارب غنی سازی یورانیوم درکشورهای دیگرتمامی امکانات علمی، تخنیکی ومالی خود را درراستای کاربرد انرژی اتمی به مقا صد غیرصلح امیزبکاربست و دیری نه گذشته بود که ذوالفقارعلی بوتوصدراعظم دریک جلسه ای رسمی دولتی بحضوردانشمندان هستوی آن کشور  درملتان دستورساخت بمب اتم را علی الرغم ممنوعیت تولید جنگ افزارهای کشتارجمعی (هستوی) صا درنمود لذااین دستوربی باکانه مقام رهبری یک کشوربازتاب انکارناپذیراین حقیقت است که نظامیان پاکستانی ازامادگی     های لازم درساخت بمب اتمی برخورداراست ۰ فلهذا درین برحه حساس که کشوری با بی اعتنای جدی نسبت به هنجارهای جهانی ازامادگی برای ارتقای توانمند یها و ظریفت های علمی وتخنیکی خود درجهت تولید تسلیحا ت غیرمجازسخن میگویدکه گویا نه اژانس بین المللی اتمی وجود داشت ونه میثاق جها نی منع تولید و تکثیرتسلیحات اتمی ، فلهذا سازمان انرژی اتمی که بمثابه یک نهاد بیطرف جهانی به هدف نظارت ازفعالیتهای هستوی دول به مقاصد صلح امیزدرسال (۱۹۵۷) ایجاد گردید ، مؤظف بود تا کلیه فعا لیتهای مشکوک هستوی ارتش پا کستان را تحت نظارت قرارداده واطلاعات لازم را دراختیارشورای امنیت ملل متحد قرارمیداد درحالیکه چنین سندی به هدف    اینده ای ثبات وامنیت منطقوی ودرپرتوقطعنا مه شماره (۱۵۶۳) (۱۹۶۱) مجمع عمومی ملل متحد که درآن منع  تولید وتکثیرتسلیحا ت کشتا رجمعی ازاهداف بنیا دین سازمان خوانده شده ا ست ، وجود ندارد. همچنان ، تولید وگسترش سلاح هستوی درمیثاق سال (۱۹۶۸) ممنوع اعلام گردید۰ گرچه دولت پاکستان ازعضویت درین میثاق جهانی سرباززده واعلام داشته است که مفاد این کانوانسیون را نخواهد پذیرفت اما ازدید حقوقی هستند مواردمعین درین کانوانسیون که حاوی قاعده امره یا کرکترا لزامی است که کلیه دولتها به هدف ارما ن صلح وامنیت جمعی مکلف به رعایت ازان میباشند که اداره نظامی اسلام اباد ازان بوضوح تخطی نموده است ۰

همانگونه که قبلآ تذکاریافت ، روریاروی دوقدرت دوران جنگ سرد دربحران افغانستان دردهه هشتاد سده گذشته باعث شد که پاکستان درنقش تطبیق کننده اهداف راهبردی غرب برهبری ایالات متحده امریکا درجنگ افغانستان ، مسؤولیت ویرانی ،قتل وکشتارافغانها را بعهده گیرد ، لذا این نقش برای اسلام اباد این امکان رافراهم نمود تا ان کشور درزیرسایه جنگ کشورما وبا جلب کمکهای گوناگون غرب منجمله امکانات مالی متحدین غربی اش پروژه غنی سازی پورانیوم رابرای ساخت سلاح اتمی به خوبی وبا سرعت لازم انجام داده وغربی ها را مجاب نماید که این فقط اداره قدرتمند نظامی درآن کشور مجهزبا جنگ افزارهای مدرن متعارف وغیرمتعارف میتواند به توازن قدرت درمنطقه  انجامیده وسپردفاعی مطمئن را دربرابرحضورنیروهای خارجی درمنطقه بعنوان یک خطربا لفعل ایجاد نماید۰ بنا بران استمرارنبردهای خونین داخلی درافغانستان که درقلمروپاکستان همچون جنگ نیا بتی کنونی  طراحی میگردید به نظامیگران پاکستان این فرصت استثنای رافرام اوارد که رهبران پاکستانی دراوایل دهه نودسده گذشته باجرأت کم سابقه ای ازساخت قطعات بمب ا تم سخن زند۰ چنانچه درسال  (۱۹۹۲) میلادی شهریا روزیر خارجه وقت پاکستا ن موفقیت مفکرین ا تمی آن کشوردرتولید فطعات ضروری بمب هستوی را دراختیاروسا یل مفاهمه جمعی داخلی وخارجی قرارداد۰درسال (۱۹۹۶) میلادی سازمان (سیا) نگرا نی خود را ازارسال پنج هزار (مگنت) حلقوی چینی به ازمایشگاه هستوی قدیرخان ا برازداشت ویکسال بعد میرزا اسلم بیگ رئیس ستا د ارتش    پاکستان دستورشبیه سازی کمپیوتری بمنظورانجام انفجارا ت هستوی را صادرنمود وسرانجام اداره بد نام نظامی اسلام اباد در(۲۸) می سال (۱۹۹۸) نخستین ازمایش هستوی خود را درفقدان نظارت جهانی انجام داد۰

بربنیاد گزارشات منابع مؤثق بین المللی پاکستان همانگونه که علی الرغم هنجارهای متعدد حقوقی ضد تروریستی درسطح جهانی با بی مبالاتی تمام میزبانی بیش ازصدها تشکیلات ومحافل دهشت افگن وسازمانهای مخوف بنیادگر وافراطیت مذهبی را بعهده داشته وازین گروه های جنا یتکاردرراستای تحقق منویات واهداف تجاوزکارانه ومداخله گرانه خود درمنطقه بهره میگیرد،موازی بدان تلاش دارد تابا داشتن بیشترین مراکزریسرج وغنی سازی هستوی به تکثیرواشاعه جنگ افزارهای غیرمتعارف وارتقای توان اتمی خویش پرداخته ودرتضاد اشکاربا اصول جهانی منع اشاعه وگسترش تسلیحات هستوی ، به بزرگترین قدرت اتمی وبیکی ازبی رقیب ترین قدرت هستوی منطقه میدل گردد۰

متکی برگزارش پژوهشی دومرکزتحقیقا تی درایالات متحده بنام بنیاد (کارنگی) بخاطرصلح ومرکزپژوهشی بنام (استیمسون) اداره نظامی دراسلام آباد تا ده سال آینده درردیف سوم قدرت اتمی جهان بعد ازایالات متحده وروسیه قرارخواهد گرفت که نه تها دولت ونظامیان حاکم درآن کشورازین توانمندی تسلیحات با مقا صد بی ثباتی ، دخالت، تجاوزوزورگوئی علیه دیگران وبویژه همسایگان استفاده خواهند نمود بلکه گستره ای بی ثباتیهای فزاینده ،حضور گروه های متعدد تروریستی ، فقرگسترده ونارضایتی های روزافزون داخلی درچنین کشوریاغی موجب آن خواهد شد تا تکنالوژی هستوی ویا کلاهک های اتمی موجود درزراد خانه های ان کشورازکنترول خارج ودراختارگروه های وحشی وشرارت پیشه گانی قرارگیرد که ازمجرای قتل وویرانی شعارانقلاب وحکومت جهانی راسرداده ونیز ازمواضع مستحکم وپناه گاه های مطمئین درقلمروپاکستان برخوردارهستند۰

زراد خانه های هستوی پاکستان به تعداد (۱۲۰) کلاهکهای اتمی را دراختیاردارد که درمقایسه با رقیب دیرینه آن هند که (۱۰۰) کلاهک هستوی را داراست ، ازبرتری قابل توجهی برخورداراست ، اما علی الرغم برتری های هستوی ، اداره مرتجع اسلام اباد بمثابه فکتوراصلی بی ثبا تی ها درمنطقه جنوب اسیا همواره ازتوان اتمی کشور شان بحیث عامل بازدارنده دربرابرتهدیدات هند نامبرده وبا ارائیه بها نه های ازین گونه همواره قادرگردیده است تابه اغوای جامعه جها نی وبخصوص مراجع مسؤول بین المللی ناظربرروند فعالیتهای اتمی دولت ها پرداخته و باخیال راحت وبیرون ازنظارت جهانی به تسریع روند تولید تسلیحات ممنوعه تداوم بخشد۰ لذا به باورا ین قلم       تداوم مسابقه تسلیحات ویرانگری هستوی درقلمروپاکستان باتوجه به تاریخ طولانی که دارد نمایانگربی توجهی، اهمال ویاتساهل نهادها ومراجع ذیصلاح بین المللی وبخصوص شورای امنیت ملل متحد برای اتخاذ تدا بیرمؤثرو عاجل بمنظورخلع اتمی ویامنع فعالیت هستوی آن کشوربوده که مسلمأ استمراروضعیت موجود خطرات بالقوه را درچنان یک منطقه حساس جهان فزونی خواهند بخشید که دستخوش منازعات متنوع داخلی ومنطقوی بوده وهرآن  میتواند به عامل یک درگیری با ابعاد وسیع وفراگیردرجنوب اسیا وجهان مبدل گردد۰ لذا به سازمان ملل متحد، نهادهای مدافع صلح ، قدرت های مطرح جهانی وسایرمراجع مسؤول بین المللی است تا باکاربرد کلیه ابزارهای مشروع منجمله وضع تعزیرات گسترده اقتصادی، تضعیقات وتحکم سیاسی براداره نظامی پاکستان مانع ازتکثیر وتشدید مسابقا ت تسلیحا ت اتمی آن کشورگردیده وبا به انزواکشانیدن اداره نظامیگراسلام اباد به کاهش تشنج در  منطقه ای درحال استحاله درجنوب اسیاهمکاری خواهند نمود وهرگونه اغماض وبی مبالاتی درین امرحساس که سرنوشت صلح وثبات جهانی بدان بستگی دارد جفا وحتی خیانت درامرصلح محسوب میگردد۰  

.

   

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد