WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

 صفحه ء گزیده های مقالات  عبدا لاحمد (فیض)

عبدالاحمد ( فیض )

من در سال ( 1340 ) هجری شمسی در روستای بنام گنبد در مربوطات ولایت پروان در یک فامیل دارای موقف اجنماعی متوسط زاده شده ، تعلیمات ابتدایی و علوم دینی را نزد پدرم و مدرسه ابتداییه محل فرا، گرفتم . درسال  (1358 ) تحصیلات خویشرا به سطح بکلوریا در لیسه نعمان ولایت پروان به انجام رسانیده و بعد از سپری نمودن ازمون کانکور در سال ( 1358 ) چانس ادامه تحصیل را در فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل کسب نمودم و در سال ( 1362 ) تحصیلات خویشرا در دیپارتمنت اداری و دیپلوماسی حقوق به اکمال رسانیده و در برج حوت همان سال در مربوطات وزارت امورخارجه شامل کار والی سال 1364 در ان وزارت بخدمت ادامه دادم ،سپس بنابر دلایلی از وزارت خارجه منفصل و در مربوطات محکمه عالی قوای مسلح بحیث قاضی شامل کار و الی سالهای درگیری های داخلی در محاکم مختلف بوظیفه ادامه دادم . همچنان در سالهای اخیر دهه هشتاد با استفاده از یک بورس تحصیلی غزض اکمال تخصص وارد اتحاد شوروی شده و به فراگیری علوم حقوقی ادامه دادم .

درین مدت تعدادی زیادی ازمقالات حقوقی ، سیاسی را در مجلات قضا ، مجله اردو و سایر مجلات وسایتهای انترنیتی جهت نشر اراییه دادم . به لسانهای دری ، پشتو روسی و دنمارکی صحبت نموده و به لسان انگلسی اشنای دارم . متاهل ، دارای چهار فرزند ، یک پسر وسه دختر میباشم . از بیست سال است که در خارج از کشور زندگی داشته و کنون در کشور شاهی دنمارک زندگی میکنم

 افغانستان در استانه ای گذار به دموکراسی:

نهضت های رهای بخش ملی ونبرد های تروریستی در حقوق بین المللی

  نقش منشور و حقوق بین المللی در قبالمحکومیت اقدامات مسلحانه اسراییل در نوار غزه

نقش احزاب سیاسی در دموکراسی نو پای افغانستان

مسوولیت پاکستان طبق معیارهای حقوق بین المللی در قبال حملات توپخانه ای ان کشور در ولایت شرقی کنر ها:

مبا نی حقوقی عدم مشروعیت جرایم جنگی وتاریخچه ای مختصر ان

حکومت وحدت ملی نیازی اجتناب نا پذیر افغانستان

 اراده استراتزیک ناتو معطوف بر فروپا شی فدرا سیون روسیه

نومحافظه کاران و مبانی فکری و اندیشوی انها

نقش ملل متحد وتحقق کانوانسیون های بین المللی در روند نظام سازی افغانستان

تغیر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی و پیامد های حقوقی وسیاسی ناشی ازان

افغانستان وکانوانسیون بین المللی حقوق کودکان
نقض گسترده حاکمیت و حقوق بشری افغانها در زندانهای مخفی و علنی امریکا در افغانستان

 برده داری مدرن یا نقض خشن و شرما ورحقوق بشر:

میثاق بین المللی اسمان باز و نگرانی غرب

کوبا نماد مقاومت و پایداری در جنگ سرد با امریکا :

تابعیت مضاعف متهمان مفرور کابل بانک اصل استرداد را به افغانستان منتفی مینماید

موقف متضاد و غیر عادلانه ملل متحد در شناسایی و تجویز حق دفاع علیه تروریزم دولتی

ایا بالیسی های راهبردی باکستان درقبال افغانستان درحال تغییراست ؟

جهان در استانه خطر جنگ هستوی ناشی از بحران اوکراین

باكستان درمسيرصلح باافغانستان ياكشايش جبهه جديد ؟

تجليل نمادين وسمبوليك از هشتم مارج در افغانستان

ایا اقدامات مسلحانه سعودی علیه کشور همسایه ان جمهوری یمن مشروع است ؟ 

عدالت صحرايي قرن بيست ويك در مركز افغانستان

مشکلا ت ناشی ازعدم تطبیق موافقتنامه امنیتی محصول عدم تسا

نقض ګسترده وعدم پا بندی دول در رعا یت معیا رهای جهانی منع تولید وګسترش تسلیحا ت ا تمی

مساعی بین المللی مبنی برسرنګونی رژیم سوریه به ګسترش افراطیت میا نجامد

ایا بالیسی هاماهیت حقوقی،مفاد ومضارتفاهمنامه اطلاعاتی وامنیتی کابل – اسلام اباد

مبارزه علیه قاچاق انسان یا نقض قوانین بین المللی

نسل کشی وکشتا رجمعی مسلما نا ن درمیانما ر وسکوت شرماورجهان

اسلام اباد به شیوه های مسالمت امیزحل اختلافا ت باکابل اعتنای ندارد

چرااختلافات درحکومت وحدت ملی؟

ممنوعیت دین اسلام درانګولا، نقض فاحش حقوق بشر

 ایا ګرجستان دراستانه تکرارسناریوی اکرایین قراردارد؟

سازما ن ملل متحد نیا زمند اصلاحات بنیادی است

انتظارا ت مردم افغا نستان ازهفتا دمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد

عدم کا را ئی وفقد ا ن میکا نیزمها ی عملی محکمه بین ا لمللی

جلی عدم اراده واقعی درمبارزه علیه داعش درقطعنا مه شورای امنیت ملل متحد:

تبعیض وزورگوئی حاکم درنظام حقوقی کنترول تسلیحا ت هستوی

قوانین بین المللی جنگ بهانه همکاری با مخالفان مسلح  

 تأمل وپاسخ حقوقی بریک نقد غیرحقوقی

 افغا نستا ن با خروج نظامیان خارجی نیرومند ترمیشود

 اعتراف اسلام اباد به تجاوزوسکوت ننگین کا بل

مبنای حقوقی اعزام احتمالی نیروی زمینی ریاض وانقره درقلمروسوریه

نقض مضاعف قا نون اسا سی با تداوم سا ختارکنونی قدرت درکا بل

کابل دراسارت تعهدات کاذب اسلام اباد

 مشارکت رهبران سنتی اقوام درقدرت راهگشای حل مسأله ملی نخواهد بود

شکایت احتمالی کابل درشورای امنیت درانحصاردیپلوماسی اسلام اباد

اقوام ساکن دران سوی دیورند درکنارافغانستان نخواهند ایستا د

شورای امنیت وموضع دوگانه درقبال عاملان وحامیان تروریزم

تداوم منازعه دایمی درتقسیم قدرت درعدم تعریف حقوقی ساختارقدرت نهفته است

 تئوری بیطرفی دایمی افغانستان یا تداعی باورهای کاذب نسبت به اینده کشور 

چشم پوشی ازگسترش هستوی اسلام اباد ، جفای بزرگ دربرابرامنیت منطقوی وجهانی

وفول هنجارهای جهانی درپیگیری وتعقیب جنایتکاران جنگی

حل اختلا فات قومی مستلزم ایجاد دولت توانمند وساختارهای ملی است

بن بست درماموریت جهانی ملل متحد

چگونگی رعایت حقوق بشردرافغانستان 

حلعدم صلاحیت دیوان جزائی بین المللی درتعقیب نظامیان وماموران (سیا)

آیا دادستان کل ازصلاحیت قانونی دراقامه دعوی جزائی علیه معاون نخست ریاست جمهوری برخورداراست؟

ازغارت ثروتهای ملی تا دستبرد  به قانون اساسی

ماهیت وچگونگی حقوقی وسیاسی نظام حاکم درافغانستان  

 اداره ترامپ وآمادگی استراتیژیک برای جنگ

معضل تاریخی دیورند مستلزم راه حل حقوقی است  

 تداوم حضورغرب با افزایش نیرووآینده ثبات افغانستان

فغانستان بعد ازخاورمیانه هدف بعدی داعش

جهات حقوق توسل بزوردرمناسبات بین المللی 

قرارداد تسلیحاتی واشنگتن- ریاض ناقض معیارهای جهانی

کاخ قدرت درصدد استمرارحاکمیت بارویکرد قومی

مشارکت درنقض حاکمیت

امیدهای کاذب برای صلح درکابل:

طرح امریکایی ریفورم درسازمان ملل ، اصلاح یا تضعیف ؟  

تلاش اسلام آباد درمشروعیت بخشیدن جنگ افغانستان

چرا فراردروزارت خارجه؟ 

وفول مجدد یک دیپلوماسی منفعل دربرابراسلام آباد

رچیدن داعش بارزترین آزمون صداقت حامیان جهانی کابل درمبارزه علیه تروریزم

موقف متضاد غرب درقبال دوجنبش جدائی طلبانه مشابه دراروپا    

 رویکرد متناقض منافع ملی درحمایت ازقبایل آنسوی دیورند

فروپاشی سیادت سنتی هژمونی امریکا درسازمان ملل متحد

شبح فروپاشی دریک قدمی افغانستان 

 تداوم دیپلوماسی منفعل کابل وپاسخ اسلام آباد 

ملل متحد وحقوق جهانشمول دراسارت زور! 

 روسیه دیگراتحاد شوروی نیست!

معماران دموکراسی یا منادیان تسلیم وفرار!

آیا تداوم منازعه تاریخی دیورند به سود افغانستان است؟ 

زورگوئی غیرمتعارف درمجمع عمومی ، قدرت یا تضعیف موقف جهانی؟

ازبکارگیری آشوبگران تا ادعای مغرضانه برمنابع آبی افغانستان!

مخالفان مسلح درچند قدمی قدرت، چرا ومسوول کیست؟ 

 

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید