2017/12/25

عبدالاحمد فیض 

برچیدن داعش بارزترین آزمون صداقت حامیان جهانی کابل درمبارزه علیه تروریزم

 

گروه داعش این تشکیلات مخوف تروریستی که بحران امنیتی وبی ثباتیهای سیاسی عراق وعنصرتجاوزواشغال خارجی درایجاد وتوسعه نفوذ آن نقش بارزی ایفاء داشت، ترکیب ازجلادان کوردل ومزدورانی حرفوی است که در(۱۵)اکتوبر(۲۰۰۶)درعراق اعلام موجود کرد وبدنام ترین وبیرحمترین عنصرتروریست بنام ابوعمرالبغدادی دررهبری آن گماشته شد. وی دردوران ماموریتهای تروریستی اش که بدستورتمویل کنندگان منطقوی این گروه تباه کارانجام میشد تا زمان قتل ومرگ ننگین اش که بتاریخ (۱۹) اپریل (۲۰۱۰) اتفاق افتاد، ازهیچ جنایت ، توحش و اجحاف دربرابرملت عراق وبخصوص زنان، کودکان واقلیتهای دینی دریغ نورزید ،ابوبکرالبغدادی که بعد ازمرگ وی برهبری این سازمان ترویستی رسید ، تهاجمات دهشت افگنان داعشی وسربازگیری این گروه خون آشام ابعاد مضاعف کسب نموده ودامنه ای عملیاتهای تروریستی این شبکه دهشت ووحشت درمقابله با نیروهای امنیتی عراق بیشترینه درمراکزشهرهای بزرگ عراق متمرکزشده ومحلات تحت اداره آنها درعمل به کشتارگاه ، مرکز شکنجه، مجازات اهانت باروسلولهای تجاوزات مستمروسیستمانیک وبرده داری جنسی مبدل گردید.

داعشیان وحشی با نضج گیری مقاومت وآغازشورش درسوریه که دیگراین تشکیلات خون آشام بیکی ازقدرتمند ترین گروه دهشت افگن مبدل شده بود دراواخیرسال (۲۰۱۱) با آغازهمکاری با سازمان تروریستی جبهه النصره که خود را شاخه سوری القاعده میخواند،دامنه عملیات هراس افگنانه خویشرا درداخل قلمروسوریه که معروض به بحران شدید داخلی گردیده بود، گسترش بخشیده وبا سرعت غیرقابل باورتوانست به قیمت انهدام دوسوم حصه خاک سوریه، قتل وکشتارصدها هزارغیرنظامی ومهاجرت کتلوی بیش ازسه میلیون سوری بزرگترین شهرها ومحلات حاوی اهمیت استراتیژیک راازکنترول دولت سوریه خارج واین گروه درکنارشورشیان سوری تحت حمایت غرب بیکی ازپرمخاطره ترین نیرودربراندازی نظام سیاسی سوریه مبدل گردد.

لازم به یادهانی است که توسعه نفوذ وموفقیتهای فزاینده گروه داعش درسوریه زمینه های عملی شکل گیری نوع ازتفاهم راهبردی درراستای اتخاذ یک رویکرد همسوئی وهمکاریهای مخفی را میان گروه داعش وحامیان جهانی معارضان به اصطلاح میانه روسوریه به هدف تسریع روند سرنگونی رژیم سوریه ایجاد نمود وقلمروسوریه بیک میدان رقابت فی مابین گروهای مسلح شورشی وقدرتهای منطقوی وجهانی مبدل شده وموجب گردید تا دربحبوحه این رویارویهای قدرتهای دوست ودشمن دردمشق ، مسکومداخله نظامی خود درحمایت ازدولت سوریه را درسپتامبر  (۲۰۱۵)درقالب حمایت ازارتش سوریه با اعطای تجهیزات مورد نیازوحملات هوائی برمواضع داعش آغازنماید.                         بدیهی است که مداخله نظامی مسکودرسوریه درچنان فرصت حساس تاریخی صورت گرفت که رژیم وحاکمیت     آن کشوردرمعرض فروپاشی قرارداشت ، لذا این دخالت ازسوی غرب که سعی دربراندازی دولت سوریه داشته ودارد با شدت تقبیح وآنرا مداخله صریح نظامی مسکوعنوان نمود واما مسکوبا انعقاد معاهده همکاریهای امنیتی با دولت سوریه ودرپرتوقظعنامه های شورای امنیت ملل متحد که مساعی مشترک جهانی را درنبردعلیه گروه داعش وجاهت میبخشد به اعزام نیروی نظامی با تسلیحات سنگین وحتا استقرارناوهای جنگی درآب های ساحلی سوریه وسامانه پیشرفته دفاع موشکی (اس-۳۰۰) عملأ وارد جنگ ضد تروریستی درکشوری شد که ازدوستان عنعنوی وتاریخی روسیه بوده وبدینگونه مسکودربرابریک ریسک وآزمون تأریخی بزرگ مداخله نظامی قرارگرفت.

فدراسیون روسیه باتوجه به اهداف راهبردی گسترده اش درحوزه فوق العاده حساس ودرحال استحاله خاورمیانه وبا درنظرداشت سیاست ثابت ضد ترویستی آنکشورعلی الرغم حضورمحدود نظامی درقلمروسوریه صادقانه درکنار دولت وملت سوریه باقیمانده وقادرگردید که دریک فرصت زمانی کوتاه ماشین جنگی بیرحم ترین گروه تروریستی  یعنی داعش راکه ازحمایت گسترده خارجی برخورداربودند درهم بشکند وبه بن بست اوضاع به سود سوریه پایان داده وعلی الرغم موج گسترده ای ازبی باوریها ، سبوتاژها، مخالفتهای مخالفان مسلح داخلی، ائتلاف غرب وادعای همکاریهای گسترده ائتلاف ضد تروریستی غرب برهبری ایالات متحده با مزدوران داعش درجبهات نبرد ازسوی دمشق ومسکو،با وارد نمودن ضربات مهلک آخرین سنگرهای تشکیلات تروریستی داعش را درخاک سوریه درهم کوبیده وبه خلافت اسلامی خود خوانده مزدوران داعش نقطه فرجام گذارد.

داعشیان مزدوربعد ازین شکست مرگباردرقلمروسوریه تلاش دارد که درزیرچترحمایتی حامیان خود بدنه نیمه جان ومتلاشی شده ای هسته مرکزی به اصطلاح خلافت خویش را درخاک افغانستان که کلیه تمهیدات وپیش زمینه های استقرارو جابجای این گروه بدنام دربخش های شرقی کشوردروجود افراطیون بومی واعضای شبکه های تروریستی چندین میلیتی ،علی الرغم حضورقدرتمند غرب مساعد گردیده بود، انتقال دهند وبه استشاره حامیانش، شکست خود           را درخاک افغانستان تلافی نمایند.

بدیهی است که گسترش روزافزون گروه داعش درکشورما وهکذا چگونگی انتقال گروهی این اجیران ازخاورمیانه به جنوب آسیا وافغا نستان با تسلیحات گوناگون مایه نگرانی نزد کشورهای منطقه ودرمجموع محافل سیاسی درسطح جهان بوده که بوضوح مستلزم تأمل وتعمق جدی است واما پرسش عمده ونگران کننده ای که بعد ازتحولات شرقمانه وسرنگونی سلطه ظالمانه تکفریها دربرخاستگاه اصلی آنها اینک درذهنیت عامه درافغانستان مطرح است ، چگونگی فردای کشورشان با حضورسیل آسای داعشیان شکست خورده و توسعه روزافزون نفوذ این گروه درکشوراست که علی الرغم حضورمتحدین راهبردی ضد تروریستی کابل با گذشت هرروزگستره مزید کسب نموده است.

با توجه به تجاروب موجود ازپیشنه حضورناتودررأس امریکا درافغانستان دربیش ازیکدهه گذشته بوضوع میتوان مدعی بود که نیروهای نظامی غرب وبخصوص نظامیان امریکائی ازبدوی فرمانروائی وتسلط گسترده مسلحانه آن کشوردرقلمروافغانستان بگونه تعمدی با تمرکزجنگ درمناطق روستائی وکوهستانات جنوب وجنوب شرقی کشوراز ادامه مؤثرنبرد دربرابرگروهای تروریستی وهکذا پیگری وتعقیب مزدوران جنگی درمراکزتجمع ومکانهای مطمین گروه های تروریستی درخاک پاکستان طرفه رفته وعلی الرغم قابلیتهای قدرتمند جنگی وتجهیزات جنگی معاصردر   نبرد علیه مخالفان مسلح وشبکهای تروریستی کوتاه آمده است ، لذا تعقیب وادامه چنین راهبرد جنگی باعث گردید تا گروه شکست خورده وبشدت متشتت طالبان به کمک نهاد های جاسوسی منطقه مجددأ احیاء شده که نه تنها این گروه اینک بیک تهدید بزرگ امنیتی درافغانستان مبدل شده است ، بل مردم درین کشورکه مصایب عظیم ونا محدود ناشی ازمداخلات خارجی که فاکتورغیرقابل انکاردرمنازعات خونین چندین دهه اخیردروطن ما پنداشته میشود ، باتأسف ظهوروگسترش نفوذ یکی ازمخوف ترین تشکیلات تروریستی یعنی تکفریان داعشی را شاهد هستند که تلاش دارد با استفاده ازعدم انسجام ملی درسطح داخلی، حاکمیت چند پارچه ، موقعیت ژیوپولتیک وژیواستراتیژیک افغانستان ، تضادهای گسترده قومی،لسانی ومذهبی درکشورکه درین اواخیربیک عامل بحران مبدل شده است وهکذا با بهره گیری مؤثرازمرزهای پیچیده وغیرقابل کنترول با جنانب پاکستان سلطه وحوزه نفوذش را درافغانستان توسعه بخشیده                                                                وفضای را ایجاد خواهند نمود که نه صرفأ مردم بلاکشیده این وطن گروه گروه درکشتارگاه تکفریان شبیه جنایات               نازیها سلاخی شده بلکه پاکسازی قومی ومذهبی ، تجاوزبه عزت ، ناموس وشرف مردم ما تحت نام جهاد نکاح بیک امرمعمول مبدل گشته وبحران عظیم ونهایت ویرانگردرمحورراهبرد این سربازان اجیرسراسرمنطقه را فراء خواهند گرفت.

فلهذا درچنین وضعیت نهایت وخیمی که کشورقراردارد، مردم افغانستان ضمن حفظ هوشیاری وهمبستگی شان در         سطح ملی، حق دارند تا ازآنانیکه بعنوان متحدین راهبردی کابل برحریم زمینی وهوائی کشورتسلط دارند، بپرسند که این تفنگداران بی مسوولیت درچنین برهه حساس با چه رویکردی با وضعیت جدید برخورد خواهند داشت؟  بنابران بدون ابهام میتوان اذعان داشت که ائتلاف غرب برهبری ایالات متحده که شکست داعش را درسوریه با بی مبالاتی مضحکی ازنقش کلیدی فدراسیون روسیه دردرهم کوبی آخرین مواضع تکفریان درقلمروجمهوری عربی سوریه، به متحدین منطقوی واروپائی خویش تهنیت گفت ، بایست لزومأ با اتخاذ یک موقف صریح ضد تروریستی وبا ایجاد طیف وسیع ازهمسوئی منطقوی گروه مخوف تکفیری را که درحالت نقل وانتقال برنامه ریزی شده به صوب مرز های افغانستان بعد ازفروپاشی مرگباردرشرقمیانه قراردارد با توجه به مکلفیتهای حقوقی، امنیتی ووجدانی که نسبت به افغانستان وامنیت جمعی دارد ، با اتخاذ یک موقف صریح ضد دهشت افگنی سرکوب وصاقانه مانع ازورود روز                  افزون آنها خواهند گردید که درغیراینصورت نه تنها کشورما درین آتش خواهند سوخت بلکه موج گسترده بحران امنیتی مجموع منطقه را تهدید نموده وعدم صداقت دوستان راهبردی کابل ودوگانگی سیاست شان را درامرمبارزه جهانی ضد دهشت افگنی برجسته خواهند ساخت.

رویکردها:

مقاله بنده ( افغانستان بعد ازشرقمیانه هدف بعدی داعش) منتشره ویب سایت وطندار                                   

                                                               

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد