WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

  سروده ای طنز: امید های بسته برسراب                            امین الله مفکرامینی

تقدیم به شهدای انقلاب ثور1357 وتماما شهیدان راستین وصدیق راه حفظ استقلال میهن عزیز

امین الله مفکر امینی


شاد باد روح وروان شما رزمنده گان وطن

که برنگ لاله است شما را کفن

بـخون پاک شما آزاده گان

نازند مردم حق شناس این مرزوبوم

زکاروپیکاروسردادن های شما

درره حفظ ناموس وطن

درره حفظ حریت این مرز، مرد خیز

درره حفظ، این مرزوالاگهر، این سرزمین نیاکان

که سردادید ونگشتید برقفا

زسنگرهای داغ نبرد

افتخارآفریدید، بربهای خون پاک تان

بردل ودیده ها باشد جای شما

بگذارید! دشمنان هرکه باشند، هرچه گویند

حقیقت جانباختگان، دست حق داند

که حق جزخدا، دیگری نیست

رهی آزاده گی، حقیقت بود واست

راهییان ره حق هرگزنمیرند

این مشعل روشان آزاده گی

جاودانه سوزد وکند روشان

بساط تیره گیها

بساط تیره گیها

 

امین الله مفکرامینی 

سروده ای طنز:

امید های بسته برسراب

بردیارآشنای نا امیدان، سرزدم من

عجب دیدم به یکبارگی
به دیده ودلها، درخشیده برق امید

که گویی رنج ودردی هرگزنبوده وکس ندیده

به جمع خیال پردازان نشستم

تا گوش دارم برنوای خوش درد مندان
که این دانه های شفا بخش، زکجا گل کرده

زکدام کشتزارسربرآورده تخمهای مهرووفا

که مرهم گردیده بزخمهای ناسور

درد مندان
بینوایان
یتیمان

مادران

که مرهم گردیده بزخمهای پیروبرنای وطن

یکی زآن جمع نا امیدان
برقص آمد، بگفتا!

که ما را بعد این نباشد رنج ودردی

ناجییان آزاده گیها کمرها بسته اند

برشکست زنجیرهای اسارت زدست وپای ما

که سنگینی کرده بدست وپای ما اسیران

به هرجا عدل ودادرسی ها  باشد بعد ازاین

زبیدادگران، داد جویی گردد خون بیگناهان

بربن عدالت، پاداش یابند

آنانرا که دستان و دامان، غرقه برخون است

زکشت وکشتارها نباشد دیگرنشان

بمادران جفا نگردد بیش ازاین

به تیرجفا، زخمه نگردند، زنان ودختران مادروطن

بدامان وطن، صلح وصفا باشد

خوان هرکه گسترده گردد با نعم

خود کفایی ها گردد پیشه،  مردم ومیهن را بعد ازاین

برسرود این گفته ها
خیال پردازانی زخمه خورده زتیر جفا را

اشک شادیهای سرازیرشدی، ازدیده ها

مرا اشک دیده گان نیز آمد، براین باغستان خیال
چونیک دیدم ، همه یافتم بربن اندیشه های چون سراب

نخواستم مختل کنم، این خواب و خیال شیرین آن جمع

که چشم وگوش، بسته اند، برنا جییان خیال پردازآزاده گیها
که رونق یافته بازارشان، برغضب قدرت  جاه وجلال

یکبار دیگر

ولی افسوس ! آن خیال پردازان زخمه خورده ازتیر جفا ها

نمیدانند که این ناجییان آزاده گیهای خیال پرداز

 آبخورده بریشه زجویباری
دشمنان مردم و میهن

دامی گسترده اند، به زرق وبرق، گفته های شیرینترزقند
برتسلسل بقا، برابنای وطن، یکباردیگر.

چه خوب گراین اندیشه ها، چنان که گفته آمد گل کند
تحقق یابد آن خواب وخیال وامید های بسته برسرآب

برتحقق حرف وعمل

برتحقق حرف وعمل

    

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید