WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

  دیگرشعارکفروالحاد جایی نگیرد- گریزانم ! -دردجانکاه بینوایان           امین الله مفکرامینی

امین الله مفکر امینی          2014-26-04

 

دیگرشعارکفروالحاد جایی نگیرد

ببین هم میهنان خفته درخواب

وطن برباد گشته، همه درپیچ و تاب اند

دشمنان دیروز، لاف میهن پرستی میزنند

این تاریک اندیشان کهنه پسند
گسترده اند، شعار مردم و مردم سالاریها

گسترده اند شعارآزادی ی زنان
این چه نیرنگ واین چه فریب است!

که گرگان زیرماسک گوسفندان
برقتل گاهها برند گوسفندی، همه روز
گوسفندان دیگربرآنهامینگرند

این قاتلان خونخوار
آمده اند زوادی گرگها

درکمین نشته اند بحکم سرشت خویش
این دستان آلوده بخون
این آغشته گان بگودال بدبختی

این فضیلتمآبان وفضیلت فروشان سیه دل

چطورلاف انسانی زنند
بدان ای هموطن!

ای که درد من وتو، ما وشما
ندانند بیگانگان

دیگردریده گشته این جامه های تزویرتقوا

این شعارهای ضد انسانی
این شعارهای ضد مذهب
دام تزویری است، بهر شکارآزاده گان
بهرشکار فرزندان با غروروخدمتگار میهن

دیگرنتوانند زیردام فتنه گیها

زیردام دین و مذهب
تکیه برسکوه حشمت و جاه وجلال دارند تا ابد

همه میدانند، سرچشمهء بد بختی ها را
که درکجا بود وکیها بودند وکیها استند

دیگرترانه نخوانند، بلبلان وطن برگلستان بیگانگان

دیگرنکوچند ونسازند برچتلستان لانه های پاک خویش

دیگر نفروشند، نسل جوان جوهرانسانی را
بربهای سکه های زروزیور

 این جوهرانسانی ی شانرا
بربیگانگان !

دیگرهمه یکدست وهم پیمان گردند

و چون خاری بردیده گان ودلی دشمنان
همه نعره های آزادی سرآرند، چون آزاده گان
چون مبارزین راه حق وعدالت  
گرهمراه هم باشند با تکبیر الله و اکبر
این الله واکبرها را دیگر فرق باشد، با گفتار فتنه گان
وطن بدست خود ها آزاد سازیم
دیگر بهتان کفروالحاد، جایی نگیرند
دیگربهتان کفر والحاد، جایی نگیر ند
که این جنبش آزاده گان گسترده گشته
بربساط هرشهروهردیار

خط بطلان کشیده شده به باب تاریک اندیشان
خط بطلان کشیده شده به باب تاریک اندیشان

 

منتخبی ازدیوان اشعارامین الله مفکر امینی بنام برگه های یاس و امید.

گریزانم !

زتنهایی خسته وزجمع گریزانم خدایا!

زظاهرو پنهان آدم های وحشی

که گویند زصدق ومهرووفا
اما غرفه درگودال بدبختی

گریزانم !

با این قافله سالاران چپاولگرهستی

نمیدانم ازچه گویم، با چه سازم

که آغشته اند سرا پا بخون بیگناهان
ولی چون لب کشایند برسخن

ابلیسی، بینم چون فرشته جلوه گر

گریزانم!

 ز ظاهروپنهان آدم های وحشی
گریزانم!

گریزانم!

امین الله مفکرامینی 2014-31-03

دردجانکاه بینوایان

  

دلم زدرد جانکاه بینوایان، چولاله اندربخون است

دامن آسمان هم ززخم ناسوربیگناهان

چو چشم یتیمان غرقه برخون است

نمیدانم چسان شرح جفای بیداد گران دهم خدایا!

مگردست تقدیرهم، توام این ماجرا هاست؟

یا سکوت بنده گان، عجزبنده گیست یا مهری

برلبان، زگستاخی به تقسیر حادثه هاست

درکشتی بحربیکران هستی همه گم کرده رهی خویش

بامواج طوفانش گهی غرفه گردند، گهی خیزند

گراراده بدست تُست ما را صبراست و بس

وبربدست بنده، رقم کرده ای ماجراهای خوب وبد

پس این طلسم تقدیروقسمت باید ازهم شکست

چارهء دردوالم وبیداد ها کنیم باید بدستان خویش

به بنیاد عقل و خرد که داشته ای ارزانی بما

تول وترازوداریم، مذهب و دین راستین به بنیادش

ورنه این چپاولگران، عصمت فروشان، و قاتلان

عمرها تکیه خواهند زد به تخت حشمت وجاه وجلال

شکوه ها و گریه ها و ناله ها نکند دردی درمان

مگراینکه برسم تو که عدل وانصاف است آیین ترا

برکنیم بنیاد خرافات، بر بنیاد علم وخرد

سعادت رفته باز یابیم براه کامگاریها

سعادت رفته بازیابیم  براه کامگاریها

    

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید