2014/03/07

طنز

نامه سر گشاده،از حوصله برآمده

 

نوشته عبدالصمد ثبات

  

به : مقام محترم وزير تجارت

كاپي به: ريس عمومي اتاقهاي تجارت

كاپي به: ريس عمومي آيسا

كاپي به: ريس عمومي ترافيك

كاپي به: ريس  عمومي حفظ محيط زيست

 

قابل توجه منظور كننده

ميدانم تجارت چالانهاي نابلد و بيخبر هستيد، بيگناه و نافهميده همدست قاچاقبران  و آله دست قاصدانشان شده ايد. نا خبر با كساني شريك شده ايد كه لياقت شما را ندارند. دل ما بر شما ميسوزد كه آنان  به اصطلاح كشور همسايه غربي ما  " سر شما كلاه گذاشته اند" ازين شراكت ها خير آخرت و دوام خير و منفعت ميسر نيست. با وعده هاي زياد و كوششهاي مستمر به مسند رسيد يد، حيف كه به اصطلاح " از عقل عاقله  شد يد".كبر سن، ارتباط وا بسته گي و ... پيوند با اين و آن در اثر دلسوزي  ضعيف و تجربه  كم  برشما مظلومان اثر گذاشته، حرص و آذ باعث گرديده تا پاي تان به  دامهاي شان گير كند.

از دل تان مي آيم،هيچ گاه گناه شما نيست.شما منحيث مسوولان چه چيز ها را بايد متوجه شويد! دليل شما هم موجه است،راستي هم همه چيز ها را كنترول كردن و در نظر گرفتن و متوجه شدن مشكل است.از جانبي هم كه اجناس بي كيفيت تحت نام اجناس با كيفيت وارد و محصول ميگردد. راست هم به شما چه گمرك ميداند و كارش.شما  كه اجازه داديد  و جار زديد كه هي تجار ها بياوريد هر چه ميآوريد بازار را پر سازيد.

  چقدر فكر شما پراگنده خواهد شد كه  گاه بر تيل بي كيفيت موجود بازار فكر نماييد،گاه بر گاز بي كيفيت،گاه بر آرد بي كيفيت، گاه بر برنج بي كيفيت،گاه بر وسايل برقي بي كيفيت، گاه بر وسايل تشناب بي كيفيت و گاه بر وسايل آبرساني بي كيفيت، موتر هاي باري و تيز رفتار كهنه،موتر سايكل ها مودل به مودل، زرنج بيرنج كه شهر ها  را بير و بار و پر كرده و مزاحمت هاي زيادي را بار آورده...بوت، لباس، مواد غذايي ،دوا هاي طبي ،ميوه جات... وغيره محصولات كشور هاي ديگر كه به وطن ما آورده ميشوند. شما بر هر بخش فكر ميكنيد؟ راستي هم كه علم و حوصله شما علم و حوصله نابغه هاست.وارد شدن آن همه اجناس از نظر حجمي مايه افتخار شما است.به خوب و بدش- به ضرر و مفادش به مردم  ما و شما چه كار داريم!

  خير است  كه محصولات خصوصاً دستي ، زراعتي و حيواني  وطن ما به خارج از كشور صادر نميگردد همين كه از كشور هاي  بيرون  حتي دوغ آورده ميشود غنيمت است. آيا كس فكر ميكرد كه گاهي دواير ذيصلاح تجارت ما اجازه وارد  شدن دوغ را بدهند؟ شما با افتخار آن اجازه را دندان بر جگر گذاشتيد و به تجار چوتار ما داديد! گفتيد كه دلت تاجر جان نشكند چنانچه شاعر گفته :

زنده گاني به مراد همه كس نتوان كرد    ++ خاطر چند اگر از تو بود شاد بس است

مالاتجاره مي اوريم ما و شما را به حفظ محيط زيست چه غرض،رياستش ميداند، اصول و تصاميمش كه بوديجه را براي خود يا براي محيط زيست به مصرف ميرساند. از هرچه مهم تر رشد تجارت است .مشكل است براي  مقام محترم رياست عمومي حفظ محيط زيست كه به فكر گوش وچشم و اعصاب و قلب و شُشِ مردم باشد. پروا نيست باشد ما همه هوش پرك باشيم حد اقل به وزن شهپرك كه است. حفظ محيط زيست در راپورش از القاح و تكثير شهپرك ها به مقامات بالاي سر خود بنويسد و شادمانانه گذارش بدهد. شهپرك هم پرنده زيبا و بي آزار است ما افغانها هم بي آزار و باقيافه و مقبول هستيم. مهم آنست كه تجارت وطن ما بايد رشد نمايد. نبايد خلاف معني و مفهوم اين بيت عمل كرد! :

تجار ما به وطن اسپك طفلانه خرد ++ بهر اين ملت بيچاره جرنگانه خرد

جرنگانه هاي به مود امروز خيلي خطر ناكترشده، هما نا موتر سايكل هاي پررشي قاچاقبري سپورتي با صدا هاي مغز خراش ضد محيط زيستي وارد گرديده تا راننده گان آن ها كه "قروتك "ها به وزن " لوچك" هاي شهر هاي ما اند ما را چه باك؟ بيشتر از پيش سبب آزار و اذيت ديگران شوند و با هياهوي و مزاحمت هاي آنان همه هموطنان و همشهري ها ديوانه شوند! با اعصاب خد شه دار شده بدانند كه تجارت ما پيشرفته شده.

موضوع بسيار ساده است تجارت را پيشرفته بسازيد نبايد شما تشويش نماييد. ميوه هاي وطني ما ارزان به نرخ كاه ماش ميرود.چون به اصطلاح همسايه غربي ما،" كلاس" ما بالا است ميوه هاي چينايي پاكستاني استفاده مينمايم.بلا به پس دهقان  و زميندار. تيل بي كيفيت موجود بازار، گاز بي كيفيت كه صرف براي صحت مردم نقص دارند چندان مهم نيست اضافه از ان چه اثري دارد؟ دل همسايه ها و تجاران نرنجد. به راننده هاي بي ادب آن موتر سايكل ها چُرت ميزنيد؟ اينكه چيزي قابل تشويش  نيست.  شما را به خدا قسم كه بي ادبي هم حالا در وطن ما و شما كدام عيب است؟ اين سوال را اگر طوري ديگري تعبير نماييم وزير صاحب معارف آزرده خواهند شد!چون بي ادبي در مكاتب هم سخت رخنه كرده.

 تجارت را رشد بدهيد شما را به ترافيك چه غرض،ترافيك را هم كه چون ما باك نيست كه كي چه ميراند و به كدام سرعت و بي ادبي ميراند. بيچاره هاي بي آزار  چوكها را به اجاره خَپ و چُپ هفته وار قرار داد مينمايند و خرج روز و شب به دست ميآرند.آيا به اصطلاح نان پيدا كردن گناه است؟ كسبي بودن و زحمتكشي خطا است؟ كه نه.

 پس وزير صاحب عزيز تجارت لذيذ،خواهش منديم از شما كه مسوول هستيد تا دفاتر ذيربط را كه كاپي اين مكتوب برايشان هم مواصلت مينمايد هدايت دهيد.  پگاه و بيگاه از ايشان كنترول به عمل بياوريد تا كه اشياي لكس و باكيفيت وارد و صادرات اقلام مختلف  محصولات و توليدات وطن ما را به خارج رونق بدهند. به خدا به قرآن به سخي به زيارتها، به لحاظ چند خانه قوم كه داريد- اين مردم بيچاره اند و ازبين رفتني شدند رحم خوب است آخر پرسان در آخرت كه حق است.

 

 

1 - طنز به شوق رياست جمهوري

2 - داستان كوتاه عروسي 

3- سير انكشاف شركت ها ي تجارتي

4 - بحران آدميت

5 - كلَهء نيم پُختَه

6 - طنز - دينو هم وزن ديمو

7 - ملنگها رفتند هرات

8 - نامزاد

9 - طنز نامه سر گشاده،از حوصله برآمده

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد