2014/07/14

مقاله به گونه تبصره

از عبدالصمد ثبات

دا گز دا میدان

  

آقای رییس‌جمهور کرزی از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست تا با یوناما به منظور تفتیش صددرصد آرای انتخابات ۲۴ جوزا همکاری کند. جناب

 حامد کرزی گفت پس از سال ۲۰۰۹ تلاش کرد تا انتخابات توسط افغان‌ها و رهبری افغان‌ها برگزار شود ولی حالا به دلیل مشکلاتی که پیش آمده

 تفتیش آرا را می‌پذیرد.

آرمان افغانی کردن جریانات و بیرون بر آوردن سیر انکشافات تاریخی کشور ما از زیر تاثیر بودن خارجی ها در قبل از انتخابات  2014  ریاست جمهوری کشور بلاخره عملی و مورد اجرا قرار گرفت .

آیا این افغانی شدن امور به نفع کشور ما بوده یا به نقص کشور ما؟ از نظر ملت بودن و ملت واحد شدن برتریی است که همه ملتها در هر نقطه جهان بران تاکید دارند و هویت ملی و تاریخی هر ملت همانا تثیت هویت ملی اش میباشد. زیرا با افتخارات تاریخی و داشته های ملی، غنای فرهنگی و آثار که هویت  تاریخی بودن را در خود دارد چه هم  آثار نوشتاری بوده ویا هم بنا های تاریخی همیشه هر ملتی به آن رجوع داشته و ثبت منابع مختلفه نموده ، که افتخارات ملتها هما نا تاریخ کشور بوده و است. مهم نیست چه رخداد های در جریان بوده ولی تثبیت مینماید که عمرِ بودن آن ملت در مبارزه برای  بقا  چقدر و از کجا محاسبه گردیده. طور نمونه ما همیشه به کشور همسایه خود پاکستان بنابر موارد مختلف  اعتبار و قدامت تاریخی کشور خود را به ایجادگریها، کار و پیکار ها  و کار روایی های گونا گون مردم خود در طول تاریخ قلمداد داشته ایم و مستند برآنها تکیه کرده ایم.

طی دوران جنگهای سالهای اخیر که کشور ما بنابر مداخلات قطبهای مختلف  که هر کدام به نفع خود خواسته تحریکات در بی ثباتی اوضاع کشور ما دست درازتری داشته باشند  برعلاوه که افغانها آنهمه غیرت افغانی شانرا به ثبوت رسانیده اند اما طی تقریبآ بیشتر از سی سال ابهت و افغانی بودن کشور ما زیر سوالهای گواناگون قرار گرفته است. افغانها در جهان امروز به صفات ضد آنچه باید میبودند توصیف و معرفی شده اند:
كشور دارای اوج فساد اداری
نا امنترين كشور براي زنان و کوکان در دنيا
دارای شكننده ترين نظام كشوری در اسيا
دارای بلند ترین در جه  در توليد مواد مخدر در دنيا
یکی از  كشورهاي تروريستي دنيا
دارای درجه بلند در نقض حقوق بشر
از جمله كشور هاي فقير دنيا

مطمینآ افغان دلسوز به صفات فوق  خوش نه بلکه شرمنده و نا راحت میشود. اما هستند تعداد زیادی که غرق در غصب و به دست آوردن قدرت اند بدون  آوردن خم در ابرو هنوز هم گذشته های پلید را نادیده گرفته و با دیده درایی ووچشم سفیدی در پیکار بیرحمانه برای رسیدن به اهداف شوم خود و گروهک های مرتبط به خود اند. هیچگاهی به هویت افغانی خود و افغانها نگاه نکرده بلکه برای تحقیر و شرم بیشتر وطنداران خود آگاهانه و یا غیر آگاهانه دست به کار میشوند!! تحریف حقایق و وارونه جلوه دادن حقایق مروجه عادات روزانه تعداد بیشمار افغانها قرار گرفته است. دلیل هما نا افغانی بودن امور نیست دلیل همانا تسلت بیگانه گان بر افغانها و امورات مربوطه روزمره و منافع آنان است.

از کجا باید شروع میشد که یک آغاز نیک و یک آغاز خجسته میبود؟ بهترین گزینه و زمان همانا از نکته آغاز دوره اداره و ریاست جمهوری در کشور که انتخابات و پروسه رای دهی در کشور برای احراز پْست ریاست جمهوری که بعد خروج نیروهای خارجی اوضاع پیچیده ، مغلق- تسلط و همکاری - نیاز و مداخله - ویرانگری و پسمانی - در بدری و بی خانمانی اینک قرار شده بود با ایجاد دوره نظم و ترتیبات و دوره مردم سالاری از طریق رای عامه، مردم در انتخاب ذعیم شان و در انتخاب حکومت آینده دوره انتخابات 2014 1393  همه با ابراز خوشی آماده گی میگرفتند .آرزو مندی بود اجرای صادقانه و شایسته انتخابات  در وطن نمایش باشد عملی و اجرایی برای هر هموطن و افغانی بودن پروسه معیاری باشد که از انتخاب ذعیم آغاز شود تا افغانها صلاحیت  تعین و انتخاب و ساختن  حکومت و دولت شانرا خود شان در دست خود داشته باشند . بتوانند برای کشور شان دوباره نامها و القاب نیک کمایی نمایند، و با گردن ها بلند مانند نیاکان شان ظهور نمایند.

خواسته و طرح کاملآ جامع افغانی و وطنی بود که شخص جناب حامد کرزی پیشکش نموده بود و در آغاز گرچه مواجه با مخالفت های دژخیمانه مزدور خارجی ها واقع شد اما بنابر اهمیت و شایسته گی موضوع بلاخره مورد اجرا قرا داده شد. دراین راستا دستان قوی افغانی به کار بود تا مرام نیک افغانی شدن و آبادی وطن شانرا به کرسی مینشاندند.  این پروسه نیک همانا پیکار متداوم نیک را میطلبید اما خارجی پرست ها و آنانی که از چشمه های ببیرونی آب میخوردند رنگ افغانی بودن انتخابات را در جریان انتخابات خواستند مسخ نمایند و راه دستیابی باداران خارجی را هموار تر سازند.تا بلاخره همان شد که میخواستند. هیچ جناحی پاک و منزه نبود ولی سنگ بر سینه کوبیدن  فقط آنچان بوده که  قصه گروپ از دزدان در کتاب دری صنوف متوسطه سالهای سابق " گروپی از دزدان بر خانه به دزدی رفتند صاحب خانه خبر شد صدازد کمک کمک . وقتی دزدان فهمیدند که رسوا میشوند او را از بازو گرفتند و بردن جانب بازار به گونه که مریضی را به داکتر و طبیب میبرند. دزدان بر صاحب خانه  پیهم صدا میزدند : خیر است ما دزد باشیم خدا تورا جْور کند" همان بود که همه  عابران به فکر آن شدند که صاحب خانه یار گروپ همراه است ولی بیچاره مریض و یا دیوانه شده و از فرط دیوانه گی صدا بر می آرد که دزد، دزد. به آنترتیب دزدان به دام نیافتادند و از محل به صورت مصون فرار کردند."

از انتخابات و  ذعیم آغازشد اما یک آغاز بد و به سر انجام ناپسند کشانیده شد. تا اینکه سرنوشت مردم ما و فیصله های وطنی ما بار دیگر به اختیار خارجی ها قرار داشته باشد. وزیر خارجه  کشور بیرونی برای ما و کشور ما ریس جمهور ها را با هم جور میآورد  و راه رسیدن به کرسی ریاست جمهوری یاد میدهد!! که از نظر درجه هم معادل  به درجه یا رتبه های محاسبه شده نیست!! پس بدانیم که نمیخواهیم از زیر یوغ ببیگانه گان فارغ باشیم!!از تقلب گرفته تا به اختشاش  و تا به اعلان خود مختاری و حکومت موازی برای اوضاع کشور خود، جو نا امنی فراهم میسازیم . شرم آورست که با کشور و مردم خود دلسوز نبوده ایم!!

ای آنکه ظاهرت چون دیگر افغانهاست چه میشد که مشاوره و سنتهای افغانی را راه حل برای معضلات که شما خود ایجاد کرده بودید پیدا میکرد و با استفاده آن راهها افتخاری برای وطندارانت که تو صلاحیت شرماندن آنها را نداری به دست میدادی؟ چه میشد شما خو باهم جور میآمدید؟  وقتی حالا مدبر نیستید آیا در دوره اجرایی،  آن صلاحیت است که به شما تدبیر میدهد؟

جواب تان واضح است که  اگر چنان نمیکردید با لا دستان تان و تمویل کننده گان تان از شما آزرده و افتخار برای ملت تان کمایی میشد. و شما که دیده برای دیدن افتخارات  وطن و وطندارتان ندارید!!! و میخ محکمی بر تابوت انتخابات و رای دهی در کشور کوبیدید که در دوره های بعد اصلآ همه بیزار از رای دادن باشند و اولاده نا اهل تان بدون درد سر سردمدار و پادشاه زمان خود به نفع مالکان زر و زور  خدمتگذاری نمایند. آی خم به ابروی تراشیده تان آمد  آنهنگامی که وزیران داخله و دفاع و امنیت افغانستان را یک وزیر خارجی زیر دّم گرفته بود و گوشمالی میداد و هوشدار ازینکه چه بکنند و چه نکنند؟؟

مرحبا به جناب حامد کرزی درین برهه سیاسی که در دوره های حاکمیت خود با یا ران و همکاران شما چگونه گذران نموده و چگونه دلش نکفیده و چگونه شما ها را بسته و از هر راه اداره کرده؟ و یا چگونه واویلا گفته از وظیفه فرار نکرده؟ کاش یکباری از حوصله خارج شود و بیباکانه توضیح بدارد که طی سیزده سال چه حال  و چه احوال داشته است. آیا ممکن است آقای ریس جمهور کرزی که نامت  ثبت تاریخ کشوریست که فقط خاک و خاکستر بود ، شکسته و ریخته بود ، در بدر و خاک بر سر بود اما در دوران کاری ات  تا امروز آبادش کردی و بلاخر صاحب  نام و نشانش کردی و نامش را به به هر کشور خارجی شناختاندی و صاحب مکتب و پوهنتونها، آزادی بیان، اردو، پولیس، قضا، پارلمان، ادارات دولتی و آبادی ها و سرکها و تعمیرات و باغها و تجارتش کردی.  خواستی رفته،رفته اداره و سیستم را افغانی بسازی. حتمآ فیلم های مستند مقایسه وی نزد خود داری آقای ریس جمهور کرزی؟

اما بدبختانه که  زمینه سازیهای مناسب افغانی شدن را که به بسیار مشقت و سختی به دست آمده بود اینک باری دیگر بیگانه پرستان به دست بیگانه ها دادند. مطمین که  تفاهم اخیر باعث ایجاد حکومت متشکل از اختلافات و صلاح دید ها و مصلحت ها و نزاکت ها،ریشه به بیشه ها  به وجو میآید و بیشتر از مصلحت های میشود که بنا بر دلایل مختلف  چون تحمیل های  دوره های قبل کاری خود آقای کرزی کار  به نا اهل سپرده میشود و ناگزیر چنان هم باید شود.

ما همه  فکر میکردیم که شاید  بعد از انتخابات و تعین ریاست جمهوری انتخابی در سال 1393 و دوره بعدی ریاست جمهوری  برای دوره های دوم و سوم بلاخره مصلحت ها و سازش ها و باج دادن ها به اشخاص و گروپها و سلاح و خود تراشیدنها و ساخته کاریها و از گذشته های خود شان راضی بودنها، قبا و مندیل و حزب و تنظیم کم کم رونقش را از دست بدهد و کشور برای  نسل آینده آنزمان، کشور آباد و منظم دارای نظام عدالت و مردم سالاری تحویل داده شود اما اینبار دوباره یک دوره  و یا چند دوره مکمل اهداف و سرنوشت نسل ها را به عقب میاندازند، که همان آش خواهد بود و همان کاسه  و اگر میگویید که نه پس میبینم  که: کدام وزیر قبلی از کدام وزارت به کدام وزارت دیگر تبدیلآ در نظر گرفته خواهد شد  یا نه؟و چنانچه گفته اند " دا گز دا میدان"

 

 

9 - طنز نامه سر گشاده،از حوصله برآمده

10 - طنز یکبار از سَرِ آن گذشته ام

11 - داستان کوتاه:هوس و آرمان

12 - طنز - فلانی خوب کرد و فلانی بد!

13 ـداستان کوتاه از میونیخ آلمان12/9/2012

14 - همان آش است و همان کاسه ن

15 - طنز : تا باد هرچه بادا

16 -مقاله به گونه تبصرهدا گز دا میداناز

 

1 - طنز به شوق رياست جمهوري

2 - داستان كوتاه عروسي 

3- سير انكشاف شركت ها ي تجارتي

4 - بحران آدميت

5 - كلَهء نيم پُختَه

6 - طنز - دينو هم وزن ديمو

7 - ملنگها رفتند هرات

8 - نامزاد

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد