2015/06/28

فیسبوکک شیرین

طنز

نوشته: عبدالصمد ثبات

هرات

جوزا/ 1394

 

گپ سَر، شیرنی، خوشی و خوشحالی است. گْمشکو، هر چه ضد نگرانی کار کنیم برای خود ما  آرامش  میدهیم.  لذا دلیل خوشگذرانی پیدا کردیم که صبا سالگره  شیرینک ما فیسبوک جان است. دل ما است خووووب بدرانگانیم و دلهارا از خوشحالی و خوشی  یخ، یخ کنیم. فسبوک جان،اشتراک کننده های محفل و هم اعضای خانواده شیرینک خوش شوند.

یاد سابقها به خیر، خوشی هم به همان وقتهای سابق! چه خوب وقتها بود. مبارکی، احوالگیری، مهمانیها، محافل،دلسوزی،پُرسان مریض،..... لاکن  پشت گپ نگردید که پیشرفت دیگه  چیز است. حالی چه وقتهای پیشرفته چه خوب وقتهای هم است.  چه خوب شده  که آدم هیچ کسی را  که نبیند هم خیال  میکنی  دیروز و یا امروز  او را دیده یی. هیچ دقیت و پریشانی پشت این و آن دوست و قریب -مسافر،خواهر و خواهر زاده - برادر و برادر زاده  خلص پشت همه اقارب وجود ندارد. دل ما جمع، جمع است.

 سابقها  بود که  دل میانداختند  مادر مادری میکرد؛ شوهر شوهری و  برادر برادری،  حال  شکر کسی  چُرت هم نمیزنه.  هر لحظه که دلش شد اگر در کنارآب  و یا  کنار دستر خوان  یا  در بستر پهلوی خانم  و شوهر هم باشد و شوق  کدام کس  در سرشبزند زود"ستتوس و پیج و پروفایل"  پیش چشم حاضر میشه. "کامنت" خوب و خراب هیچ نباشد "لایک " که  مُفت مُفت در اختیار است،  دقیت خود را پشت برادر، بچه، شوهر، خاله، ماما، کاکا و بی بی رفع و دل جمع، جمع  خواب  میکنیم. 

حالی همه جا خاطر جمعی شده شُکر  بیخی رواج  شده هیچکس ری نمیزند؛ خوش و خوشحال از شاه تا به  گدا از قوماندان تا به  بادیگارد از  والی تا به  قوماندان امنیه و از شاروال تا به  تلویزیون چلان- از ترافیک تا به برقی- از دوکاندار تا به سلاخ همه گی از رفیق، همسایه، شناخته ، ناشناخته ،خشو تا به خُسر را از خود خوش ساخته و از وقت رسمی و غیر رسمی به احوال گیری صرفه جویی و رسیده گی کامل و فعالانه  مینماید. از نرخ و نوا، وضع ترافیک، نوسانات برق، بی امنیتی ، دزدی، بی پُرسانی، حق تلفی، غصب.... فقط با یک کامنت رفع مسولیت و ادأی دین مینمایند. که خیلی عشقی و قابل قدر اند.

   خوبترش که حالا عشق و عاشقی هم آسان شده لیلی و مجنون -عذرا و وامق، سیاه مو و جلالی  چه رنج های که نکشیده  بودند، چه حرفها که نشنیده بودند و چه غمهای  که نخورده بودند. دل آدم برآنها  همی حالی میسوزد. ولی عشق وعاشقی که به اصطلاح "ترپ" با یک چشت گفتن یعنی "کامنت" و "ادد" کردن یکی به شانه راست و دیگر به شانه چپ داری. مثل  چوچه گنجشک زمان رسیدن توت که با پوچ گفتن گنجشکک سر شانه ما است. آسان و فراوان گردیده.سابق یا ما شانه را پاین آورده وگنجشکک را سر شانه خود افتخارانه میگرفتیم.  یا گنجشکک که  نو پرنده شده بود تصادفاٌ به گیر میآمد. حالی عشق و عاشقی رقم گنجشکک داری آسان شده. فیسبوکک شیرین پیر را جوان و مرد را زن  و زن را مرد میسازد. یعنی آدمهای ایستاده در زیر سایه درخت به عابرین شناخته و ناشناخته سرک مزدحم دست سلام بالا میکنند. به همان میزان دلداده های فیسبوکی اظهارعشق وعلاقه میفرمایند. خوب شد روز گُمی و پیسه خورک هم اگر هست آخر افتخار مینماییم که انترنیت داریم؛ مهم اینکه وزیر و حکومت هم تصدیق مینماید که انترنیت داریم. اینکه چه قسم از انتر نیت استفاده میشود حکومت هم گفته به مه چه؟ راستی هم انترنیت  جای هرچیز را از ما گرفت از حق تیر نشویم مزه مهمانی و احوالگیری کهنه شده بود. حیأ و دلسوزی و عشق حقیقی هم بس است بابا. از انترنیت این فیسبوکک شیرین را که داریم چه غم داریم. چه توانایی و رسایی دارد جای شطرنج و کرمبورد بازی- کتابخوانی و نماز و دعا خوانی-املأ و انشأی درست- زمان خواب و بیداری، مریض پُرسی و احوالگیری را چون معشوقه چشم سیاه دلربا به شدت تمام از ما ربود، تسخیر و وضیعت را در تغیرآنی روبرو و خود جانشین همه دار و ندار های سابقه و حالیه ما گشته است. شادی کنید نعره زنید مرحبا، مرحبا...!

ساعت 2:30بجه شب را نشان میدهد شما عزیزان ما را و فیسبوکک شیرین را افتخار بخشیدید، گرد هم آمدید. در پایان برنامه شوق و شادی قرار داریم  درین قسمت از محفل لازم است از  آدمهای فنی، مسلکی، کار شناس، لایکگر، کامنت بازو خراج  که از برکت فیسبوکک شیرین  این منصب ها را کمایی کرده اند، قدر دانی کنیم. جای دارد از هریک محترمان و عزیزان یعنی  کاریگران  و مسلکی های  با  وقار و رسیده و کار آزموده که در ترتیب  همه بخشهای فیسبوکک شیرین زحمت کشیده بودند و در سالی که گذشت بر گرمی محافل افزوده بودند از صمیم قلب  تشکر و آرزوی موفقیت برای همه شان داشته باشم.

از عزیزان که نامهای شان خوانده  میشود روی دوشکهای که نشسته اند  و یا دراز کشیده اند در شادی ما با شما یکجا شادمانانه شریک شوند. اگر کدام شما و یا هیچکدام تان متوجه نشده باشید و مصروف لایک و کامنت و گُرده درد از خنده و نظر نویسی، عکس گذاری  و غیره بوده باشید به صدای بلند تری اعلان میدارم: آهای؛ ازعزیزان که نامهای شان به ترتیب خوانده میشود روی دوشکهای نشسته در هیأهوی ما با همه یکجا شادمانانه شریک شادی باشید:

کاکایم عزیز جان که اصلاً آشپزی یاد نداشت و حالی هم یاد ندارند در تیوری آشپزیها، ما و شما را جانبازانه روزانه و روز چند مرتبه همکاری رسانیده چون به "کاپی" و "پیست" از صفحات دیگر با لهجه ها امانت دار بوده مستحق و اخذ لقب افتخاری سر آشپز تیوریکی فیسبوکک شیرین را از آن خود ساخته. برایش چک چک کنید. اما آهسته تر که همسایه ها  شاید خواب باشند، بیدار میشوند.

به افتخار آقای عطار باشی سلام تقدیم که هر روزه با صد رنج در پی معرفی میوه و مُرچ، زرد چوبه، سُندیو سبزی وغیره عطاری است.  قسم به "لایکها" و "کامنت" هایتان که خودش نخوانده و نه خورده  صرف برای ما "پیست" کرده. همه گی به پا بخیزید یک دقیقه خنده شاد اجرا بداریدتا خوش و خندان گردد.

به آنعده طنز پردازان، شاعران، داستان نویسان، شوقی که آثار شان را امشب و فرداشب و شبهای دیگر انشاالله گویا برای رفع نیازمندی های ما نشر میکنند و خوش خودشان میآید " لایک" بزنید و ناخوانده "کامنت"تعریفی بدهید که آزرده  نشوند. حالا به صدای بلند نعره زنان تشویق شان کنید واه وا، واه، واه، واه وا

درود بر آزرده صاحب که توان رفتن و قدم زدن به زینه های خانه اشرا ندارد ولی در پخش "ویدیو" و"گیمهای"  لچ و پُت  مصروف و "فریند"ها را " انوایت" کرده میرود. مبارک باشد؛ مقام بالا نشین برایش تفویض میگردد.  یک چک چک.

در تقدیر یکعده خارج نشینان تابعیت دار و سند دار و بی سند آزرده از هرکس و هرمقام. بیغرض و بی اثر - بیخبر و دور از تحلیل اوضاع داخلی؛ به زبان دراز و شور همیشه مصروف تخریب و دست اندازی و کتره و کیانه به بلند مقام ترین و پایین مقام ترین  فرد علاقه داری ما، برای دل خوشی ما اند؛ نظر شما را میگیرم:

-         برادر اگر راست میگویند مرد میدان اند، بیاند داخل کشور مثل ما،  بازقدمشان  به سر چشم همه ما

-         حالی  موقتی بیایند اگر خیلی دلشان قرار نمیگیرد ببینند  که "یک من  خمیر چند پتیر"  میشود

-         برو برادرنگویند چه بگویند." بر غندی خیر نشسته اند" صدایشان میآید. گپی  میگویند دل خود را سبک  میسازند

-         پشنهاد دارم که به این  کته گوری لقب، جایزه، تحفه، آفرینی گویا هیچ چیزی ندهید. بس خلاص.

-         واه، واه  یک چک چک . ویشت ویشت ویشت ویشت  ویشت ویشت  ویشت ویشت 

-         تشکر از اشپلاقها و احساسات تان بس بس بس بس آرام باشید نظر آخری تایید است. یک چک چک.

به دعاگویان که جز عکس شاندر طول سال حتی یکسطر هم به فیسبو کک نه نوشتند شما هم دعای خیر کنید که، صاحب فکر و هوش گردند از یاد گرفته گی های مکتب و فاکولته یگان مورد مسلکی را تبصره، تا دیگران مستفید گردند. یک چک چک.

اینک ساعت 3:30 شب است از دوستان که تا به ایندم بیدار و در همکاری با فیسبوکک برق، انترنیت، استهلاک  کمپیوتر، وقت گرانبها، قطع ارتباط با عزیزان  خانواده، قطع با درس و وظایف خانه گی مکتب همت گمارده اند و مثل شبهای دیگرعملاً فعال اند  دعای خیر مینمایم خداوند ما را قوت عنایت کند  که  روزی ما هم در شادی شان تا به دمدمه صبح کمر بسته  دست آستین بر زده با ارسال "لایکها" و  "کامنتها"  جانانه در خدمت ایشان قرا داشته باشیم.

 

 

9 - طنز نامه سر گشاده،از حوصله برآمده

10 - طنز یکبار از سَرِ آن گذشته ام

11 - داستان کوتاه:هوس و آرمان

12 - طنز - فلانی خوب کرد و فلانی بد!

13 ـداستان کوتاه از میونیخ آلمان12/9/2012

14 - همان آش است و همان کاسه ن

15 - طنز : تا باد هرچه بادا

16 -مقاله به گونه تبصرهدا گز دا میداناز

18 - در گرو شفاخانه های شخصی

19 -بحث تعلیمی تربیتی 

23 - داستان کوتاه سگ و آدم

24 ـ خواننده

27 -داستان کوتاه: زن بودن

28 - فیسبوکک شیرین

 

1 - طنز به شوق رياست جمهوري

2 - داستان كوتاه عروسي 

3- سير انكشاف شركت ها ي تجارتي

4 - بحران آدميت

5 - كلَهء نيم پُختَه

6 - طنز - دينو هم وزن ديمو

7 - ملنگها رفتند هرات

8 - نامزاد

17 - داستان کوتاه   دو جنازه  

20 - داستان کوتاهرقصِ گدا

21 - داستان کوتاه ياد ايام  

22 -داستان کوتاه  - شطرنج

25 - بر نمیگردد

26 -داستان کوتاهروزنامه

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد