2014/03/19 

 نوروز با ستـا ن        عزیزه عنایت

سحر د مید خورشید آزری سر زخاور بر افراشت, صبابا تهنیت  مژده داد. مژده ی بهاران, مژده ی روز گاران نو.با بوی عطر بهارخفته گانراازخواب گران زمستانی   بیدار میکند و ترانه هستی را  در گوشها میسراید .نوید عشق و زندگی میدهد.

  بلبل به شا د یانه  ترانه ی بهار میسراید, غچیگکان سفر کرده  باز بسوی آشیان بـــه  پرواز میا یند ,باران نغمه ی بهاران را زمزمه میکند و در گوشها طنین می اندا زد.

 پارچه های ابربهاری در, می افشا نند وزمین خدا را سرسبزو پرازگل میکنند.

 دامنه های کوهساران طبیعت زیبا را، زیباتر جلوه میدهد. پروانه های قشنگ و رنگین در گوش گلها رمز عشق و محبت را میخوانند .  همـه جا سبز و خرم . گلهای شاداب و خندان جلوه نمایی میکنند .قطرات باران در زیر نور اشعه ی خــــورشید د رلابلای شاخه های د رختان ما نند دانه های  الماس  میدرخشند و تماشا گــــررا محوخویش  وقدرت خلاق آن میسازند . چه خوب است که دراین فصل طراوت و تازگی کینه هاراازدل دور کرده و به استقبال بهاربا صمیمت و محبت زندگی را در فضای  صلح وامنیت آغاز کنیم و بر جنگ وآتش افروزی نفرین بفرستیم . با آمــدن  بهار زیبا و فــرح بخش نوروز هم در شرف حلو ل است  که با جشن نوروزی  و استقبال از مــــراسم عنعنـوی دلها را شاد گردانیم . و این روز پرمیمنت که قدامت تاریخی و کهنی در دیارمــان دارد

همچون نیاکان خویش بخاطر پذیرایی آن برا یم  و به خیر مقدم از این روز به دلجو یی نیاز مندان بشتابیم . یتمان را نوازش دهیم  و به بیماران و افتاده گان  مدد رسانیم .

    نوروز را که در سا یر ولایات افغانستان عزیز تجلیل میکنند هموطنان عزیز مـــان با تفاوت های کم و بیش از این روزبا ستانی استقبال نموده جشن میگیرند و سروربرپـا میدارند .

        در شهـــرمــزارشریف در جـــوار آرام گاه  حضرت شـــاه اولیا کـــــه روضــه شریف گفته میشود،دراین روز خجسته و مبارک جهنده(جنده) باشورو هلهلۀ تماشاچیا ن برافراشته میشود که تعداد زیادی ازمردم کشورازهرگوشه وکناردراین مراسم اشتراک مینمایند ومردم مهمان نواز مزار شریف از مهمانان با پذیرایی وگرمی استقبال میکننــد و همچنان این روز را میله گل سرخ نیز مینامند چه در این موقع  دشت و دمن حتا رو ی

بامهای خانه ها ی کاه گلی لاله های سرخ میروید. در دیگر ولایات کشورمردم نیزبرا ی لــذ ت بردن از هوای گوارای بهار به دامنه های کوه های سرسبز و دیدن گلهای بهار ی به بیرون از منزل میروند، جـوانان بــرای تفریح و ســرگرمی درهوای آز اد آتش مــی افروزند  و در بعضی از ولایات  جوانان به استقبال از نوروزبه اسپ سواری ,کشتـــی گیری, توپ بازی و غیره سرگرمی ها میپردازند.

       اما بیشتر از سه دهه جنگ در وطن عزیز مان روستـــا ها و بعضی ازشهــرها را ویران کرده  است که تعدادازمردم خانه بدوش آواره و با فقر و تنگدستی دست وگریبانند مخصوصاً که درسالهای اخیر کشتار هموطنان  بیگناه مان توسط دشمنان صورت می میگیرد ومردم وطن در سوگ عزیزان شان همه را فرموش کرده اند حتا بهار. 

که در چنین حالت میباید به آنان کمک کنیم وبخاطر تسلیت و دلداری آنان بشتابیم ودرشادی های خویش آنانرانیزشریک سازیم.

       نوروزخود پیام آور وحدت, یکپارچه گی , صفا و محبت است که این روز خجستهرا به تمام هموطنان عزیزم تبریک  گفته سال 1393 شمسی را سال نیک , مملواز صفاو صمیمت  خواهانم. با مید صلح و آسایش ملت  افغان.

 

بهار      

 چمــــن سبز و زمين ســــبز و زما ن سبز

خجــــسته  نوبـــــــهار عاشقــان سبـــــــــز

گهر میــریــــزد هـــر ســــو ابر نیســــا ن

دمن پر لاله شد  صحـــــرا چنان سبــــــز

بهـــــــارآورد  پیـــام تـــاز ه گـی هـــــــا

گل نو رستـــــــه و نخل جـــــــوان سبــــز

لبــی   جـــــــــو و کنــــار چشمه ســا ران

چو د یبــــــا دلکـــــش و پهنای آن سبـــــز

سحـــــر د یــد م  چه زیــبا و دل افـــــروز

قبـــای انجمن در  بــو ستـــــــان  سبـــــــز

بخنـــــدیده  شگو فـــه  چون گـــل صبــــح

بیا  بلبل که  گشتــــــه آشیــــــــان سبــــــــز

شمیــــم و عطــــر گل پیچیــــده هر ســــــو

غزالان را بــــــــدامان  آستـــــــان سبـــــز

الهی، کـــــی بـــــــؤد تــــــا باز گـــــــردد

وطن  آباد و چـــــــون با غ جنــــان سبـــــز

صبــــــا آورد ( عزیزه ) بــــو ی میهـــــن

دلــــــم شد از هوا یش  بی گمــــــان سبـــز

 

 

  بقیه گزیده های مقالات  عزیزه عنایت کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد