2016/07/24

گلوبالیزاسیون و سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دکتر بیژن باران

در آغاز سده 20 صدور سرمایه به کشورهای فقیر و جنگ برای تقسیم جهان از ویژگیهای امپریالیسم بودند. در پایان سده 20 و آغاز سده 21 صدور سرمایه به کشورهای صنعتی، بویژه آمریکا، و توافقات تجاری از ویژگیهای گلوبالیزاسیون اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI در جهان در 2013 به 2 تریلیون دلار رسید؛ در بازه زمانی 2009-2013 در آمریکا 2.8 تریلیون دلار بود؛ در 2016 به 1.5 تریلیون دلار و در 2017 به 1.7 تریلیون دلار خواهد رسید.

از ج ج 2 تا 3 دهه بعد در داخل آمریکا بخشی از تولید جنگی به مصرفی استحاله کرد؛ تولید صنعتی به گسترش طبقه متوسط برای بازار وسایل مصرفی و صدور بخارج منجر شد. در خارج گسترش نیروی نظامی به 1000 پایگاه با فرماندهی مرکزی CENTCOM در خاورمیانه نه واشنگتن و پیمانهای نظامی مانند ناتو در روی زمین انجامید. لذا زمینه ابرقدرتی و خشونت امپریالیستی برای نیم قرن تضمین شد.

لذا ماهیت سرمایه جهانی با ماهیت امپریالیسم آغاز سده 20 متفاوت است؛ یعنی سرمایه به کشورهای فقیر صدور نمی شود. نیز خصیصه امپریالیسم با ایجاد قراردادهای تجاری چندجانبه، سازمان ملل، منطقه ای و دادگاههای نیویورک و اتحادیه اروپا در بروکسل از بحرانها و تضادها جلوگیری می کند. بانک جهانی و صندوق پول برای خروج از بحران محلی مانند آرژانتین و یونان وام می دهند. تفاوت دیگر ادغام فنآوری دیجیتال در گردش سرمایه جهانی است که مراکز بورس سهام و مالی جی 7 را با این فنآوری بهم وصل زنده کرده؛ دیگر مانند گذشته از هم جدا نیستند.

حاکمیت آمریکا 2جناح نفتی- نظامی و صنعتی- مصرفی داشت که جناح نظامی منافع خود را در جنگهای کوچک، فروش اسلحه، گسترش پژوهش های علمی بخرج طبقه متوسط تامین می کرد. پنتاگون بزرگترین مصرف کننده نفت است؛ لذا در سیاست خارجی آمریکا تامین، نه تصرف منابع، نفت مهم است. چون خرید نفت در بودجه سالانه پنتاگون را مردم می پردازند. در قرن 20 سلطه جناح نفتی- نظامی در حاکمیت آمریکا کودتاهای راست در خاور میانه و آمریکای لاتین را علم کرد. منظور از آمریکا رییس جمهور، سخنگویان وزارت کشور و سنا، وزیر دفاع/ پنتاگون، رییس سیا است.

لذا جنگ عنصر غالب در مشی خارجی آمریکا از ج ج 2 تا کنون است. اکنون توان نظامی آمریکا انجام 2جنگ همزمان، بودجه ارتش آن مساوی 15 کشور صنعتی بعدی یا 40% بودجه دفاعی جهان است. آمریکا با قلمروهایش در اقیانوس آرام و دریای کاراییب 6.5% خشگی زمین و 5% جمعیت جهان را دارد.

مالیگرایی/ فایننسیلیزاسیون یعنی کنترل وال استریت بر سرمایه صنعتی است که منجر به مهاجرت صنعت از آمریکا به هند و چین شده است. این روند در سده 21 با چالشهای درونی نارضایتی طبقه متوسط روبرو شده که در آمریکا در راست ترامپ ضد خارجی و چپ ساندرز سوسیالیست دمکرات و جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا تبلور یافت. جهانیگرایی با انتگراسیون/ تجمیع شدیدتر سرمایه های مالی جهان بویژه جذب سرمایه از مراکز تولید پول جهان می باشد. این مراکز ایجاد پول در آسیای دور، خاور میانه، دریای کاراییب، اتحادیه اروپا معادله سرمایه داری جهانی را ناموزون کرده اند. صدور سرمایه، بشکل FDI سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین اعضای جی7 رایج است. 

 اقتصاد کشورهای جهان 4بخش دارند: 50 ایالات متحده آمریکا، 27 عضور ایتحادیه اروپا، بقیه کشورهای پیشرفته جی 7، 15 کشور گذاری، در حال پیشرفت مانند ترکیه و عربستان. اشکال FDI به داخل آمریکا 3گونه اند: سرمایه گذاری 2باره، درآمدهای شرکتها، بخش مستهلک/ بدون وام یک شرکت. رک گلوبالیزاسیون سده 21 آمریکا ص 3 FDI  

جمع سرمایه شامل ثروت منقول صاحبان، سرمایه گذاری دوباره درآمدها، سرمایه های دیگر است. سرمایه تاثیر بسیار زیاد بر مدیریت یک بنگاه/ انترپرایز دارد که در کشور دیگر قرار دارد. سهم آمریکا از FDI جهانی بخاطر رقابت بمرور کمتر می شود؛ در 2013 آمریکا 19% از FDI به درون با افزایش 17% نسبت به 2012 جذب کرد. آمریکا در آغاز سده 21 یک/ سوم FDI جهان را داشت. اتحادیه اروپا از 31% در 2000 به 34% در 2013 رسید.

شرکتهای چند ملیتی با شعبات متعدد پراکنده در جهان اند. آنها سرمایه گذاری در درون و بیرون کشور کرده؛ که خالص آن از تفریق این 2 در یک کشور حاصل می شود. سرمایه گذاری خارجی کل درونی جهان 25.5 تریلیون دلار در 2013 بود. این شرکتها 39% در کشورهای پیشرفته جی 7 و نیمی از آن در کشورهای در حال پیشرفت جی 20 سرمایه گذاری کرده؛ نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای گذاری اکنون بیشتر شده.

در گزارش 2016 منبع زیر آمده: آیا ایالات متحده مقام اول را در جذب سرمایه خارجی خواهد داشت؟ این بستگی به گسترش اقتصاد کلان و اوضاع متغیر مالی جهان دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور در 2016 به 1.5 و در 2017 به 1.7 تریلیون دلار خواهد رسید که هر 2 بیش از 1.2 تریلیون دلار 2014 اند. بعلاوه نقدینه 4.4 تریلیون دلار از 5000 بزرگترین شرکتهای چند ملیتی در واسطه های مالی جهان رقمی بالا خواهد ماند.  http://www.ofii.org/sites/default/files/FDIUS2014.pdf

گرایش کنونی سرمایه جهانی الگوی سرمایه داری آمریکا در سرمایه نهی عمدتا در کشورهای جی 7 است. این گرایش برخلاف صدور سرمایه به کشورهای عقبافتاده در آغاز سده 20 است. اتحادیه های تجارت بین المللی، اتاق بازرگانی آمریکا، واسطه های مالی/ هولدینگ و خدمات سهام شرکتها سیر سرمایه را در جهان تعیین می کنند. سفارتخانه های کشورهای در حال پیشرفت و پیشرفته، کانالهای ارتباط بین شرکتها و نقاط سرمایه نهی اند.

مقصد 3چهارم سرمایه گذاری در جهان در 2013، نخست آمریکا، بمثابه مکه مالی نزدیک به 2 تریلیون دلار سپس اتحادیه اروپا، چین، روسیه، هنگ کنگ، برزیل بود. پس از آن، مقام 2 و3 را انگلیس 25% و هلند 12% داشتند. سپس اقیانوس آرام 500 میلیارد دلار با مقام اول و دوم سرمایه ژاپن 342 و استرالیا 45 میلیارد دلار، کانادا 238 میلیارد دلار، دریای کاراییب 80 میلیارد دلار، خاور میانه 21 میلیارد دلار با اسراییل 9 و قطر 3 میلیارد دلار، آمریکای مرکزی و جنوبی 26 میلیارد دلار با مکزیک 18 میلیارد دلار، آفریقا 2 و بریکز 23 میلیارد دلار یا 1.5% و 14% در جهان بود. حرکت کل سرمایه بخشهای خرید کلان سهام، FDI، سرمایه گذاری درون، انتقال ثروت شخصی را در بر دارد. ص5 گزارش 2014

سرمایه گذاری سده 21 در بخشهای زیر است: صنایع ماشین سازی و  ابزار برقی، عمده فروشان قطعات پالایش و حفاری، اطلاعات و مخابرات، امور مالی، مستغلات، نیرو رسانی، بانکها و بورس سهام، بنگاههای پولی و بیمه. در بازه زمانی 2009-2013، سرمایه گذاری خارجی در آمریکا رشد کرد: اروپا 40%، آسیا و اقیانوس آرام 881%، دریای کاراییب 62% آمریکای مرکزی و جنوبی 178%، بریکز 17%. در این بازه رشد مانوفاکتورینگ 78%، عمده فروشی 173%، خرده فروشی 67%، خدمات اداری 126% بود. ص 6 گزارش 2014 منبع بالا.

سرمایه گذاری در آمریکا در 2013 در رشته های مانوفاکتورینگ/ وسایل سازی 936 میلیارد دلار، عمده فروشی 328 میلیارد دلار، خرده فروشی 60 میلیارد دلار، اطلاعات 148 میلیارد دلار، بانکها و شعبات 181 میلیارد دلار، مستغلات 50میلیارد دلار، خدمات علمی و اداری و فنی 104 میلیارد دلار، مالی و بیمه 365 میلیارد دلار، بقیه رشته ها 590 میلیارد دلار، نفت 307 میلیارد دلار بود.

مانوفاکتورینگ/ وسایل سازی یعنی کارخانه تولید اقلام بقرار زیر است: خوراک، شیمیایی/ دارویی، ماشین آلات، وسایل نقلیه، نوشابه، فرآوردهای نفتی و ذغالسنگی، ابزار طبی. عمده فروشی بقرار زیر است: اتوموبیل و قطعات، وسایل برقی، فرآورده های نقتی، ابزار و خدمات مالی و حرفه ای، دارو، خرده فروشی خوراک و نوشابه، اطلاعات نرمافزار و چاپگرها و مخابرات، بنگاههای پولی پسانداز با شعبات غیر از بانکها، مستغلات و رهن و کرایه، خدمات صنفی/ حقوق و حسابداری و تبلیغی و علمی و فنی، کانها، توانیروز و حمل و نقل، خدمات مدیریت سهام، حفاری/ خروج و فرآورده ها، تانکرهای حمل، لوله کشی، انبار نفت و گاز. منبع1 پیوست الف و ب.

شرکتهای نیسان، بنز، هاندی کره جنوبی در آمریکا برای ماشین سازی، صنایع پیشرفته، مهندسی طب، انرژی بدیل سرمایه گذاری کرده اند. آنها در برخی شهرها مانند آتلانتا، دیترویت، نیویورک، سن فرانسیسکو، واشنگتن، کلمبوس کارخانجات نوین ساخته اند. در این شهرها درآمد متوسط هم کاهش  یافته است. طبقه متوسط در 2000-2014 تا 10% تقلیل یافته؛ اکنون اکثر آمریکاییان دیگر در طبقه متوسط قرار نمی گیرند- بخاطر نابرابری، افول صنعت، زوال ثبات مالی و شغلهای مزدی خانوادگی.

طبقه متوسط 2 برابر میانگین ملی درآمد خانواری دارد. برای یک خانوار 3نفره در 2014 درآمد بین 42 و 25 هزار دلار بود. تقلیل طبقه متوسط منجر به گسترش 2 طبقه فقیر و متوسط بالا شده است. این آمار نشان می دهند: در شهرهای پردرآمد طبقه متوسط بالا کوچکتر شده. WP150616

سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI از 2009 تا 2013 در آمریکا 2.8 تریلیون دلار یعنی 16.5 % GDP سالانه آن بود که صرف کارخانجات جدید مانند تولید تویوتا، خرج تحقیق و توسعه علمی، گسترش فنآوری و خدمات با اشتغالزایی میلیونی در آمریکا شد. تنها در 2013 با 35% رشد نسبت به 2012، شرکتهای بین المللی 236 میلیارد دلار در اقتصاد آن سرمایه گذاری کردند.

یک پدیده برآیند چند عامل است. بررسی یک پدیده می تواند یا در یک لحظه با علل، اجزاء، اعمال آن باشد؛ یا در بازه زمانی مثلا نیم قرن با رفتار، تغییرات، آغاز، پایان، اثرات آن باشد. سپس نخبگان پدیده عینی را بررسی و نامگذاری کرده؛ آنرا برای پیش بینی رفتار آتی پدیده بکار می برند.

سرمایه خارجی به افزایش قیمت مستغلات و مالکیت بناها در برخی نقاط آمریکا کمک می کند. کشورهای زیر سالانه سرمایه گذاری در آمریکا را افزایش می دهند. ژاپن با 45، انگلیس با 42، لوکزامبورگ با 26 میلیارد دلار رتبه های 1، 2، 3 را دارند. بازار مستغلات تجاری آمریکا در 12 ماه آتی از ژوئن 2016 تا 5% کاهش خواهد داد. این کاهش بخاطر تغییرات بازار عمومی، مقررات مالی سختتر، سرآمد دیون، گردش سرمایه خارجی نامطمئن می باشد. پس از بحران مالی 2008 بهای مستغلات تجاری 2برابر شد؛ در حالیکه کرایه دفتری 15% زیاد شد. پس کرایه مستغلات نسبت به بهای آن کم است.

تراستهای سرمایه گذاری مستغلات REIT در کمیسیون مبادلات سهام SEC ثبت شده؛ در بورس سهام نیویورک خرید و فروش می شود. وقتی بهای سهام مستغلات تجاری افت کند؛ بازار از خرید مستغلات به فروش آن گذار کرده؛ ارزش خالص دارایی NAV افت می کند. با افت قیمت مستغلات سود وام مسکن/ بنا نیز افت می کند.

https://www.pimco.com/insights/investment-strategies/featured-solutions/us-real-estate-a-storm-is-brewing?utm_source=twitter&utm_medium=spredfast&utm_content=real_estate&utm_campaign=pimco_insights

در 5 قاره شرکتها انباشت سرمایه کرده که بخشی در آمریکا و کشورهای پیشرفته دیگر سرمایه گذاری می شود. در جهان 1.45 تریلیون دلار FDI در 2013 یعنی 9% بیش از 2012 بود. دلار آمریکا واحد تجارت جهانی بوده؛ اداره خزانه داری فدرال اسکناس را نشر می کند. حجم دلار از 400 میلیارد دلار در 1994 به 800 میلیارد دلار در 2005 و به 3000 میلیارد دلار در 2013 رسید. نقدیه دلاری در گردش بالا/ پایین را سیستم رزرو فدرال بطور ناشناس با خرید قرضه با دادن دلار و فروش اوراق بهادار با گرفتن دلار به بانکها تعیین می کند. https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_dollar

گذاری 15 کشور بجا مانده از شوروی آذربایجان و اروپای شرقی مانند چک و لهستان اند. اقتصاد گذاری شامل اروپای شرقی، 15 جزء بجامانده از شوروی از 1% در 2000 به 4% در 2013 افزایش یافت. اقتصاد در حال رشد مانند چین 4% و برزیل 3% در 2013 به یک سوم FDI رسید. معمولا 10% سهام رای ده دست نهاد تعیین کننده FDI است. سهامدار با حق رای در انتخابات هییت مدیره شرکت دارد. اقدامات حمایتی این کشورها برای جذب سرمایه بقرار زیرند: تحکیم مقررات محیطی برای سرمایه خارجی، ادغام و خرید شرکتهای فرامرزی، تسهیلات مالیاتی. درآمد این سرمایه های خارجی عموما بازسرمایه گذاری می شود.

مجموع FDI تا 2013 در آمریکا 2.8 تریلیون دلار بود که 8 کشور خارجی 80% سرمایه گذاری کردند؛ 170 کشور دیگر 20% باقی را. اوج آن 310 میلیارد دلار در 2008 و حدود 236 میلیارد دلار در 2013 بود. در 2013 بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در جهان آمریکا را به 7 دلیل زیر برتری داد:

1-اقتصاد آمریکا برای سرمایه گذاری باز بهترین بازار باز و امنیت سرمایه در جهان است. 2-بازار مصرفی بیهمتا دارد. 3-نظام آموزشی عالی برتر در جهان دارد. 4-نیروی کار بهینه ماهر دارد. 5-فرهنگ کسب آغازگر/ آنترپرونور نوآور و ریسک کن دارد. 6-مقررات شفاف زیستبوم دارد. 7-بزرگترین سرمایه برای کسب آغازگر/ ونچر و بازار دارایی خصوصی در جهان دارد. انگلیس مرکز جمعآوری پول جهانی است که 20% یا یک پنجم از 2.8 تریلیون دلار را رویهم تا 2013 در آمریکا سرمایه گذاری کرد. ژاپن 12%، هلند 10%، کانادا و فرانسه هرکدام 22 میلیارد دلار، سوییس، آلمان، لوکزامبورگ هر کدام 200 میلیارد دلار. ص3 گزارش 2014

خارج از بانک مرکزی، نرخ تبدیل ارز را بازار تعیین می کند. پورتوفولیو/ لیست مرکب سهام بمعنی سهام خریداری شده یا اوراق بهادار مربوط به شرکتهای فعال در خارج بدون داشتن کنترل بر آنها است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI کار مشترک چند ملیت است که پورتوفولیو نامیده می شود. این سرمایه گذاری در کارخانه اثری ندارد. زیرا کارگر روزانه به همان جا رفته؛ ولی بخشی از ارزش اضافی به خارج می رود.

اگر نرخ رشد در بازار بورس جی7 زیاد باشد؛ این خود برای سرمایه گذاری با خرید اهرمی یا ادغامی شرکتها انگیزه می شود. البته این مدل کسبهای خرده، خرید اهرمی، حراج در کشورهای جی 7 هم وجود داشته؛ تصاحب آنها به انباشت سرمایه و مالیگرایی جهانی کمک می کند. پس سرمایه جهانی با سلطه آمریکا در جی 7 مانده؛ سرمایه به کشورهای جنوبی نمی رود.

هر سال در آمریکا چند 100 هزار کسب جدید پیدا شده؛ نیمی از آنها ورشکسته می شوند. لذا شرکتهای کوسه/ شرخر، در خرید اهرمی و حراج کسبهای ضایع شده ؛ آنها را ارزان می خرند. آنها این شرکتها را اوراق کرده؛ اجزاء را می فروشند. یا آنها را با مدیریت جدید، کاهش نیروی کار، وام جدید نفع رسان می کنند. در دور بعد این کسبهای سودآور فروخته می شوند. لذا برای گردش سرمایه جهانی این منبع وسیع سرمایه گذاری در آمریکا بسیار اهمیت دارد. مریل لینچ در 1993 مدیریت دارایی 500 میلیارد دلار را انجام داد که شامل کسبهای جدید هم بود.

شرکتهای واسطه هم این کسبهای ضررده یا نفعرسان آمریکایی را به سرمایه گذاران خارجی می فروشند. یک امر جذاب در باره این کسبها برای خارجیان امکانات توزیع محلی آنهاست. لذا سرمایه آمریکایی در گردش داخلی یا سرمایه خارجی هر ساله فربه تر می شود. در مرحله بعد کسبهای نافع شرکتهای عمومی ثبت شده؛ در بورس نیویورک عرضه می شوند. سهام آنها چه داخل چه خارج خریدار داشته؛ لذا بهای سهام و خود شرکت مانند مستغلات سالانه رشد می کند.

سرمایه داری در 193 کشور عضو سازمان ملل انواع و در فازهای تکاملی گوناگون آن است. همانگونه که امپریالیسم آمریکا خط استعماری انگلیس را در قرن 19 پیمود؛ سپس خود بخاطر حجم عظیمتر سرمایه، پیروزی در ج ج 2، نوآوری صنعتی به مرحله جهانیگرایی در دهه 1970 رسید. آمریکا 2 شاخه تجاری آتلانتیک اروپا و پاسیفیک آسیا دارد. پس از ج ج 2 آمریکا برنامه مارشال را به قیمت امروزی 130 میلیارد دلار در کشورهای دوست نه دشمن سرمایه گذاری کرد. ژوییه 2016 نشریه اقتصاددان http://www.economist.com/news/ 

آمریکا با 50 ایالت نخستین مقصد FDI در جهان است؛ در 2009 بالغ بر 134.7 و در 2010 بالغ بر 194.5 میلیارد دلار یعنی 44% بیشتر شده بود. هر ایالت سالانه چند 10 میلیون دلار سرمایه آغازگر venture capital در پروژه های درونی صرف کرده؛ تسهیلات مالیاتی و وام با سود ارزان داده، لابی/ تبلیغ بین مدیران شرکتهای خارجی برای جذب سرمایه خارجی می کند. صدور پول از بانک، نه دولت، برای خرید اقلامی چون سهم در یک کارخانه، پورتوفولیو/ اسناد بهادار، مستغلات در آمریکا FDI می باشد.

یک از متصرفات آمریکا در دریای کاراییب جزیره پورتوریکو با 3.5 میلیون نفر است. این جزیره 115 میلیارد دلار بدهی دارد که  72 میلیارد دلار قرضه/ باند و 43 میلیارد دلار تامین اجتماعی یعنی تعهد بدون پشتوانه است. در این جزیره افراد 16سال به بالا 54% بیکارند؛ 45% زیر خط فقرند- البته کوپن غذایی، کمک خرج، مسکن ارزان هم دولت به آنها می دهد. دولت محلی نتوانست 2 میلیارد ربح بدهی خود را سر موعد بپردازد. امور بانکی از 101 میلیارد دلار در 2007 به 44% یعنی 57 میلیارد دلار در 2015 افت کرد. WP030716

چین در مرحله ماقبل مالیگرایی فعلی آمریکاست. این کشور با رشد اقتصادی مدام و انباشت سرمایه- سرمایه گذاری عمرانی در جهان دارد. آیا بورس هنگ کنگ با تمرکز مالی مانند وال استریت نیویورک اقتصاد سرمایه داری چین را بسوی مالیگرایی نوع آمریکا سوق خواهد داد؟ البته نقش تک حزبی نیز باید مد نظر باشد. رشد GDP، بسط تجارت جهانی، انباشت سرمایه مالی، تداخل فنآوری دیجیتال در اقتصاد در شرق تا 2050 منجر به کدامیک از 3 گزینه زیر خواهد شد؟ 

بدیلها بقرار زیرند: سلطه سرمایه مالی مانند گلوبالیزاسیون آمریکا، اصلاحات اجتماعی مانند بلوک اسکاندیناوی، مدل اقتصادی نوین در چین و ویتنام با فرمانروایی تک حزبی ولی رفرم برای رعایت حقوق بشر و ایمنی کارگر. این رفرم با پذیرش سرمایه داری خصوصی چون هنگ کنگ ضروریست. آیا گلوبالیزاسیون مدل آمریکا برای دیگر اعضای جی 7 مانند انگلیس تکرار می شود؟ آیا طبقه متوسط تقلیل یافته؛ سپرده های مردم به شرکتهای اقماری و زیر مجموعه بانکها به گسترش سرمایه مالی می انجامد؟

بیش از نیمی از FDI را کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD با 34 کشور عضو چون آمریکا، استرالیا، انگلیس سرمایه گذاری می کنند. آنها خرید شرکت دیگر را گاهی با ادغام فرامرزی 2شرکت و خریدهای اهرمی انجام می دهند. با گردش فعلی FDI، سهم سهام FDI به 13% در جی 7 و جی 20 خواهد رسید؛ یعنی سرمایه نهی غرب در غرب است. ولی چین سرمایه پراکنده چینیها را در کشور های در حال پیشرفت 3قاره در پروژه های توسعه و آبادانی بکار می برد.

چین 900 پروژه عمرانی از جنوب آسیا و خاور میانه تا اروپا بهزینه 890 میلیارد دلار بنام جاده ابریشم زمینی و اوبور دریایی را در سند سرمایه گذاری دارد. این پروژه ها ابعاد عملیاتی دارند: گسترش بارانداز پیرایس یونان؛ نیروگاه اتمی، لوله گاز، راه آهن، معدن ذغال، بارانداز کراچی پاکستان؛ راهسازی در تاجیکستان و ازبکستان؛ قطار 3هزار کیلومتری از کونمینگ به سنگاپور برای صادرات فولاد و سیمان.

امسال 60 کشور در پکن برای اجلاس AIIB جمع شده؛ تا امور مالی بهزینه 890 میلیارد دلار برای پروژه های فوق را تامین کنند. چین گفت تا 4 تریلیون دلار برای جاده زمینی ابریشم و دریایی OBOR بین چین و اروپا سرمایه کنار گذاشته است. اکنون چین راه ابریشم باستان را با آسیا و اروپا به روز کرده؛ محصولات را با زیرساختهای رابط به خارج انتقال می دهد.

یک دلیل گسترش زیرساختها به کشورهای دور، این است: آلاینده های صنعتی در چین به حال اشباع رسیده و نفس گیر شده اند. چین جامعه نسبتا مرفه تا 2020 و جامعه قوی و ثروتمند تا 2050 خواهد شد. در 2015 FDI چین 2برابر شد؛ 44% پروژه های مهندسی با کشورهای جاده ابریشم زمینی و دریایی بود. شرکتهای دولتی هم در برنامه های آبادانی سهم دارند.

منابع.  ‏2016‏/07‏/22

گزارش 2014 FDI در آمریکا http://www.ofii.org/sites/default/files/FDIUS2014.pdf

آمریکا 18 هزار اداره پلیس با 1 میلیون پلیس دارد. سال گذشته 150 پلیس در خدمت کشته شده؛ 1150 شهروند با 30% سیاه کشته شدند. احتمال قتل سیاه به سفید بدست پلیس 8 برابر است. سیاهان 14% جمعیت یا 46 میلیون نفر اند.

اتحادیه کشورهای جنوبشرقی آسیا ASEAN

امکانات options

آژانس امنیت ملی NSA

آغازگر Startup

بازخرید buyback

بانک توسعه آسیا ADB

بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا AIIB

بریکز BRICS

بنگاه Firm

پژوهش و توسعه R&D

پورتفولیو، ریزه اوراق بهادار Portfolio

تولید ناخالص داخلی GDP در بر گیرنده ارزش مجموع کالاها و خدمات در یک کشور.

ج ج 2، جنگ جهانی2 WW2

جی 7، 20 G

سازمان تجارت جهانی WTO

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD

سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI

سرور Server

شاخص Index

ضوابط، مقررات Regulations

عرضه عمومی اولیه اوراق بهادار IPO 

فنآوری اطلاعات و ارتباطات ICT

کارخانه تولید اقلام مانوفاکتورینگ

کارگشا entrepreneur

کمیسیون مبادلات سهام SEC

مشارکت فراپاسیفیک TPP

مین استریت  Main Street

ناپایداری، جهش ناگهانی بازار volatility

نزدک Nasdaq

نفتا، توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی NAFTA

واسطه های مالی Holdings

وال استریت Wall Street

به بقیه گزیده های مقالات دکتر بیژن باران کلیک نماید  

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد