WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات دکتر بیژن باران

 

    آینده  ـ کاسنی                                                                               دکتر بیژن باران

 
آینده
 
بیژن باران

   

امروز با تلفن مچی
مختصات تنت وصل اند برخط به دیگران؛
زیر پوشش شبکه ماهواره ای.
لحظات محیط را ضبط تصویری می کنی
برای پخش آنی جهانی.
با رایانه لوحی
هر کجا هستی
کتاب می خوانی، فیلم می بینی،
اخبار می خواندیدنی را مشعری،
موسیقی گوش می دهی.
 
روزی خواهد آمد-
با خدا حافظی
خارج نمی شوی از در.
پنجره را باز
می کنی بسوی مقصد پرواز-
با فوج انسانی فرود و فراز.
010912
 

کاسنی *

بيژن باران

در دامنه دماوند سر سفید از کودکی
و دنیای نو در جوانی
گلی وحشی می شناسم-
یادگار همبستگی قاره های پنجه آ#.
 
شاخه های آن چون خوشه های خورشیدی
افلاک و ستارگان دور-
از خاک فاصله گیرند.
شکوفه های آبی آن
در واقع ستاره اند
با مدار ارتباط به آسمان لبخند میزنند.
برگهای آن بشکل پَر در پایه با شیره سفید
یا در سبز تند زبان متصل بغده ریشه-
بو داده اش قهوه،
متفاوت از زرد خواهرش، سیاح سوار باد- قاصدک.
 
دقایقی جدا شوم ز آن-
دست بسوی شاخه های صبور،
بر ريشه ای خنجری در خاک، درازکنم.
گلبرگها، مستطیل آبی، پرچم و کلاله
در جام سبز آن باز می شوند.
 
این گل پیوند آسمان و زمین است.
امید انسان برای صلح، آب، احترام؛
مظهر همبستگی قاره ها.
انبوه آن بر دشت و سبزه خاک
آیینه ی آسمان شب است با الماسهای آبی ستارگان-
بازوان مرصع همرنگ
برهنگی زیبایی جوانی.
050705

* Chicory.یکی از گیاهان کهن است؛ هم تیره با قاصدک، جوشانده ریشه آن مصرف دارویی دارد.  # Pangea در 200 میلیون سال پیش تمام قاره ها بهم وصل بودند که در اشتراک برخی گیاهان و دندانه های سواحل قاره ها مشهودند.

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید