2012/10/03

  

بیسواد قرن 21م کسی نیست که خواندن و نوشتن بلد نباشد، بلکه کسی است که راه یادگیری را نیآموخته؛ توان یاد گرفتن، دست کشیدن از یاد گرفته ها، دوباره یاد گرفتن را ندارد. -الوین تافلر

 

این جستار داورانه بمعنای خوبی/ بدی تمدن پسامدرن نیست. بلکه نظری در باره تجربه 50 سال تحصیل، مطالعه، کار، سفر، بحث در باره تمدن است که در روال تبادل نظرات، کاربرد اطلاعات نوین، پژوهشهای کتابی و میدانی تکمیل خواهد شد. تمدنها طلوع و غروب دارند؛ مدرنیزم انگلیس/ اروپا در سده 20م افول کرد؛ اکنون در سده 21م نیز پسامدرنیزم آمریکا افول خواهد کرد. آیا رابطه بین تمدن و چیره گی قدرت وجود دارد؟ پس در آینده تمدن نوین در چین، برزیل، ترکیه، اندونزی شکوفان و جهانی خواهد شد.

تمدن پسامدرن در سده 21م در جهان در حال شکل گیری است. تهیه کنندگان آن رنگین کمان نژادها، جوانان، زبانها، اقوام، شبکه های ارتباطی، مهاجران، سیاحان، تبعیدیان، سرمایه گذران، متخصصان می باشند. تمدن پسامدرن جهانی بوده؛ ولی عمدتا در شهرهای قاره نو قوام می یابد؛ سپس به کلانشهرها سرریز می کند. لذا نباید آنرا تمدن آمریکایی نامید؛ این تمدن آتی جهانی در حال تحکیم و گسترش است.

 

تمدن تابع مرحله اجتماعی یک جغرافیای مشخص است. 2 نوع تمدن مدرن و پسامدرن را باید تعریف کرد. سپس علل پیدایش آنرا در یک جغرافیا و زمان مشخص، تبیین کرد. تمدن مدرن آلیاژی از رویدادهای مهم سیاسی، فنی، هنری، علمی 2 سده گذشته می باشد:

 

انقلابات استقلال آمریکا، کبیر فرانسه، اکتبر روسیه، سرخ چین، مبارزات رهایبخش 3 قاره بویژه هند و ویتنام، جنگها، دریانوردی، قطار، ماشین بخار، برق، داروها/ ابزار طبی/ بیمارستانها، تجارت/ وام/ اعتبار جهانی، وسایل نقلیه زمینی/ هوایی/ آبی، آثار سینمایی/ ادبی/ هنری، فضا و فرود بر سطح سیارات، ارتباطات تلگراف/ تلفن/ رادیو، سواد اجباری، المپیک ورزشی جهانی، ترجمه کتب، بازار سهام.

ظرف 2 قرن گذشته علوم شکوفان شدند. باید علوم طبیعی و انسانی را هم از هم جدا دانست. در علوم طبیعی از نوع فیزیک تئوریک قوانین جهانشمول تجریدی/ آبستره برای شرایط ایده آل فرموله می شوند. یک نمونه نظام 3 قانون حرکت نیوتن کنش/ واکنش، نیرو حاصل جرم و شتاب، تداوم حرکت است. ولی در مهندسی کاربردی این قوانین تابع شرایط خاص اند. لذا در عمل محاسبات، شرایط مشخص مانند باد، اصطکاک، نیروهای دیگر- معادلات را پیچیده می کنند؛ تا جاییکه مدلسازی رایانه ای برای امور فضایی جایگزین قوانین ساده فیزیک می شوند.

در علوم انسانی اصول جامعه و تاریخ را با آمار و ارقام نشان داده؛ تجریدات جنبه عام پدیده/ روند ایده آل است؛ نه جهانشمول در همه موارد حدوث. آرای گروهی، عقاید عموم، نظر فردی، موارد مشخص مطرحند. در علوم انسانی منطق، تجارب، مشاهدات، آزمایشات- منجر به برخی تجریدات گاهی متضاد می شوند. نمونه: عرضه/ تقاضا در اقتصاد بازار، مراحل تکاملی در جامعه شناسی، علیت در رویدادهای تاریخ.

تمدن مدرن را تمدن غربی/ اروپایی نامیده اند؛ زیرا این تمدن در اروپای قرن 19م پیدا شد؛ تا سده 20م به بقیه قاره های سرریز کرد.  نتایج آن بقرار زیرند: ازدیاد جمعیت، بهینگی/ راندمان کار، افزایش محصولات کشاورزی، حقوق ملل/ سازمان ملل، حقوق مدنی، شعار "آزادی، برابری، برادری" انقلاب کبیر فرانسه، واکسنها، شناخت بیماریهای عفونی ناشی از ویروس/ باکتری/ قارچ، تلویزیون، حق رای/ انتخاب زنان، روانشناسی، ژنشناسی.

تعاریف مدرن، مدرنیته، مدرنیزم بقرار زیرند. عصر مدرن/ تجدد پس از قرن 16م در اروپا با سقوط قسطنطنیه 1453 و اسپانیای مسلمان، کشف قاره آمریکا 1492، رفرم 1517 مارتین لوتر- یعنی از عصر روشنگری تا انقلاب صنعتی قرن 18م تداوم داشت. مدرنیته مرحله پساسنتی، پساقرون وسطا، ورود به سرمایه داری، دولت-ملت سازی، نهادهای نوین مانند احزاب/ ادارات/ سندیکاهای صنفی می باشد. نیز تاسیس و حفظ نهادهای حزبی، سندیکایی، رسانه ای، اصناف می باشد. مدرنیزم وارد کردن وسایل و کارخانجات جدید به یک کشور می باشد.

جامعه غربی از اواخر قرن 19 تا 20 با صنعتی شدن سریع، شهرنشینی، موج اول سوسیالیزم در قبضه قدرت سیاسی با قهر و قیام بوسیله حزب پیشرو، مراودات تجاری، ج ج 1 و 2 همراه بود. شاید مدرنیزم را با نظام جهانی غرب، بویژه پکس بریتانیکا و آغاز پسامدرن با جابجایی اروپا با نظام جهانی آمریکا، بویژه پکس آمریکانا تجرید کرد. جابجایی 2 نظام جهانی فوق با ج ج 1 و 2، انقلابات روسیه و چین، رکود جهانی بزرگ، استقلال هند و دیگر کشورهای 3 قاره

در سده‌ی 20م- رئوس گذار مدرنیزم به پسامدرنیزم می باشند. زوال نظم بریتانیایی در جهان پایان سده‌ی 19م و آغاز سده‌ی 20م، عامل مهمی در وقوع 2 جنگ جهانی بود. امید است که زوال نظم جهانی آمریکایی در سده 21م صلح آمیز باشد.

تمدن جنبه های گوناگون دارد که هر کدام پیشتازان جهانی خود را دارند. برخی نامهای تمدن مدرن: هگل، ماركس، فروید، یونگ، پاولوف، لنين، نيچه، ناپلئون، جفرسون، داروين، اينشتاين، گاندي، مارتين لوتر كينگ، مندلا، پاستور، ادیسون، دکتر مصدق، مائو، هوچی مین، سران انقلاب ها، نهضت ها، سندیکاها. پیکاسو، وان گوگ، الیوت، نرودا، بالزاک، داستایوسکی، تولستوی، گورکی، برشت

یکی از دستآوردهای مدرنیزم سده 20م موج اول تمدن سوسیالیستی بود. این تمدن شعارهای انسانی را همه گیر کرد؛ به مبارزات رهایبخش ضد استعماری در 3 قاره نیرو و کمک رساند. دستآوردهایش حق رای/ انتخاب زنان، حقوق ملیتها، کار-مسکن-تحصیل-طب برای همه، کنترل دولتی در تولید بودند.

این تمدن از آغازی توده گرا به نخبه گرایی علمی فضایی، رقص باله، موسیقی کلاسیک، ورزش المپیک گرایید؛ به زوال دولت و پول در جامعه نرسید. نمونه رئالیزم اجتماعی شوروی: گورکی، شولوخوف، باختین، پاسترناک، ایزنشتاین، خاچاتوریان، راخمانینوف. کشور شوروی کتابخوان ترین مردم جهان را داشت. دانشمند کاپیتسا روزهای قبل از مرگ گفت: "جامعه ما به سوی تاریکی میرود. ما به سده های میانه برمیگردیم".

 انقلاب روسیه با شعارهای انسانی و مجریان پیشامدرن، در روند 7 دهه، قدرت سیاسی را از حزب به نظامیان- امنیتیها محول کرد؛ اقتصاد رفاهی جدید مردم ندید گرفته شد. خلاقیت کسب برای تولید انبوه اختراعات نوین ممنوع بود. سازمانهای کارگری، دانشجویی، اصناف، منقدان تارومار شدند. اقتصاد عقبمانده منجر به تلاشی اردوگاه شرق، بدون واکنش نیروهای کارگری، دانشجویی، صنفی شهری شد.

چنان که از تمدن آغازین لنینی رگه های برتری نژادی/ سکین هد/ کله تراشیده های ضد-شرقی یعنی ضد کارگران کشورهای شرقی کوچیده به روسیه بیرون زد. همین پدیده در آلمان شرقی سابق پس از اتحاد با آلمان غربی نیز ابراز وجود می کند.

موج اول سوسیالیستی نتوانست توده های جهانی که هیچ، اردوگاه هم هیچ، خود روسیه را برای "پیگیری شادی" بسیج کند. شعارهای عملی این بخش از تمدن بشر همراه با خلاقیت بومی- راهگشای سوسیال دمکراسی اسکاندیناوی، اروپایی، موج دوم سوسیالیزم آمریکای جنوبی شدند.

در پایان سده 20 کشورهای بریکز مشتمل بر برزیل، روسیه، هند، چین، افریقای جنوبی پیشرفتهای سریع کردند. باید نقطه پایان روسیه و هند پس از انقلاب اکتبر لنین و استقلال ملی گاندی را در ابعاد پیشرفتها، هزینه ها، چشماندازها مقایسه کرد. در برخی از کشورها موج 2م سوسیالیزم از طریق رقابت با احزاب راست بقدرت رسیدند؛ شعارهای عدالتخواهانه با توازن/ مشارکت با راست را اجرا کردند. تلاش آغازین دکتر آلنده در شیلی راهگشا بود.

آسیبها: جنگهای امپریالیستی ج ج 1 و 2 بین رقیبان برای تقسیم جهان، سرکوب جناحی/ کیش شخصیت/ حاکمیت مادام العمری، تلاش نیروهای محافظه کار بومی و استعماری در سرکوب خونین انقلابات چین، ویتنام، الجزیره؛ افزایش جمعیت زمین همراه با کشف معادن جدید؛ کودتاهای راستی بکمک سیا در جهان سوم، جنگ سرد 2 ابرقدرت بضد شکوفانی اقتصاد بومی 3 قاره.

2 نمونه از جنگهای سده 20م می آیند. اولی ورود آمریکا به ویتنام با کشتار 4.5 میلیون مردم هندوچین و قتل 57 هزار سرباز آمریکایی بود. دومی روزی هزار قتل در کامبوج بین 1975-1979 بود. در اردوگاههای کار در تجربه الغای مالکیت، سود، پول بوسیله خمر روژ برهبری پال پات 1.7 میلیون یعنی 25 % جمعیت کشور  کشته، اعدام، مرگ در اثر بیگاری/ گرسنگی نابود شدند.

در تاریخ قدرت حاکمه با سلسله مراتب ش بر ذهنیت انسانی در باره جهان برای آفرینش و کاربرد دانش اثر گذار بوده. از دهه 50م تمدن پسامدرن آغاز شد. پسامدرن از ثنویت دینی خیر/ شر، زن/ مرد، مومن/ کافر، سفید/ سیاه فاصله می گیرد. واقعیت را تکثرگرا و نسبی، وابسته به منافع و ماهیت گروهها می داند. رویکرد پسامدرن الویت پویایی اجتماعی می باشد که در مورد دانش و ادراک بر ساختارگرایی، تکثرگرایی، نسبیت، شک گرایی تاکید می کند.

پسامدرن تفسیر خصوصی حقیقت، تجربه مشخص فردی است؛ نه اصول تجریدی. در این  مکتب تجربه فردی نسبی و خطاپذیر، نه حتمی و جهانشمول است. مخالف ثنویت یا این/ یا آن، مرد/ زن، سفید/ سیاه، مستعمره/ امپریال می باشد. لذا در پسامدرن تشکیک، نسبیت، تکثرگرایی رویکردهای دانش و درک اند.

پسامدرن در ادبیات، هنر، نحوه زندگی دیده می شود. این واکنشی به تلاشهای علمی و عینی سده 20م بود. در پسامدرنیزم واقعیت در درک انسان از آن نبوده؛ بلکه تلاش ذهن فرد برای درک واقعیت خصوصی می باشد. لذا از حقیقت برای همه گروهها، فرهنگها، سنن، نژادها فاصله می گیرد؛ روی حقیقت نسبی هر فرد تکیه می کند.

تمدن پسامدرن شکوفانی استعدادهای گوناگون و فردیت است. استعدادها می توانند معیشتی، علمی، هنری، ورزشی، تجاری، تشکیلاتی باشند. فرهنگ جهانی است. شبکه اینترنت ارتباطات "دهکده جهانی" را مداربندی برای تردد سریع اطلاعات می کند. این فرهنگ عدم دخالت دین/ ایده الوژی، شکوفانی استعداد، برابری عقیدتی، جنسی، قومی را در جامعه ممکن می کند. پسامدرن روی فردیت جدا از شجره نژادی/ قومی، خلاقیت، آزادی، جهانیت تاکید می کند. برخی نامهای تمدن پسامدرن: شبکه فیسبوک، یوتیوب، یاهو، نوکیا، آکیای سوئدی، مایکروسافت، اپل.

پسامدرن با ابرمدرنیته لیپوسکی، آلترمدرن بویارد، شبه/ دیجی-مدرنیزم الن کربی هم مترادفات است. این تمدن به علوم انسانی و ادبیات ساختارگرایی مدیون است. ساختارگرایی یعنی مناسبات انسانها تابع ساختار بزرگتر عام بوده؛ تاکید بر درک عناصر فرهنگ در رابطه با نظام/ ساختار محاط در زبانشناسی، جامعه شناسی، نظریه نقد ادبی، تاریخ می کند. نامداران این مکتب عبارتند: چامسکی، دریدا، استراوس، لاکان، آلتوسر، بارت، سوسور، لیوتارد، جودیث باتلر، فیس، کراوس، هیدن وایت. http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism

 

آسیبها: شمارش اختلالات روحی و فکری مانند افسردگی و فکرهای جنونی. جمیعت زمین 7 بیلیون/ میلیارد می باشد با 1 بیلیون گرسنه و ا بیلیون انسان 60 سال ببالا. افزایش آلاینده های جوی و محیطی. اخلالات سیکلی در محیط و بازار. نارسایی سازمان ملل در حل تضادهای ملی و جوی.

 

روشن است که تمدن مدرن و پسامدرن را افراد و گروههای نوآور بنیان می گذارند. در آغاز طرفداران حفظ شرایط موجود آنها را سرکوب، تعدیل، تنقید، مسخره می کنند. ولی جهت عینی رشد اجتماعی جهان همسو با این 2 تمدن بوده؛ لذا سرانجام آنها در شهرهای جهان پذیرفته می شوند. ولی این نوآوریها گاهی برای پذیرش بسیار مشکل، حتی مخالف اعتقادات حاملان تمدن پیشامدرن، می باشد. نشت این تمدن در جوامع جهانی از قانون انتقال مایعات در ظروف مرتبطه پاسکال پیروی می کند- یعنی سوی حرکت از مکانی با تراکم بیشتر به جایی پذیرا.

 

در تمدن پسامدرن نامهای پرآوازه در ادبیات بقرار زیرند: بکت، نابوکوف، وانه گوت، بارت، ایحام حسن، در موسیقی: گورسکی، فیلیپ گلاس؛ در فلسفه: هایدگر، برخی ساختارگراین فوق اند. برای اقوام/ اتنیکز فراوانند در این تمدن نمونه های ایرانی از سهمداران این تمدن آورده می شوند: دکتر شیرین عبادی- صاحب جایزه نوبل صلح، عالیه صبور- جوانترین استاد جهانی در دانشگاه کره جنوبی.

 

پیر امیدیار- بنیانگذار تجارت الکترونیکی در ای‌ بی، انوشه انصاری- موسس/ مدیر فنآوریهای تلکان و زن فضانورد، امید کردستانی- مدیر بازرگانی گوگل، حسین اسلامبلچی- رئیس مخابرات AT&T، امیر مجیدی مهر- معاون ارشد رسانه های دیجیتال مایکروسافت، توفیق موسیوند- مخترع قلب مصنوعی در بدن انسان، ماریا خرسند- رئیس سونی اریکسون سوئد، علی جوان- دارنده جایزه جهانی آلبرت اینشتاین و مخترع لیزر گازی، زاده- آفریننده منطق فازی برکلی، کریستینا امان پور-ABC ، مجید سمیعی- جراح مغز در آلمان و رئیس اتحادیه جهانی جراحان مغز و اعصاب، آزاده تبازاده- دانشمند ایستگاه فضایی ناسا، فرزاد ناظمی- مدیر فنی یاهو، سینا تمدن- معاون اپل، بیژن داوری- معاون آی بی ام.

 

در تمدن پسامدرن یک هنجار جهانی با شکوفانی استعدادهای هنری، ادبی، تجاری، ورزشی، تفریحی- بوسیله جهانیان نخست در مراکز شهری پدید آمده؛ سپس به دیگر جهان ترابری می شوند. اکنون شبکه جهانی اینترنت این ترابری را 2 سویه، برخط، سریع کرده.

 

عصر پسامدرن رسانه های دیش ماهواره ای، اینترنت، تلفن همراه متنی-حسی، شبکه های اجتماعی مجازی می باشد. شبکه های ابری/ آیکلاود فنآوری نوینی است که بخشی از 1 بیلیون گره/ سرور اینترنت جهانی را زیر یک شبکه ابری دربرگیرنده منابع، انبارهای اطلاعاتی، پردازشگرها، ترابریگر/ انتقالگرها در می آورد.

 

اکنون فرد با دیگران و تمدن گذشته و حال در ارتباط است. نسل 6 تاچ سکرین/ انگشت بر نمایشگر آیفون برای تلفن بیسیم با اینترنت و دوربین، آیپد برای بازیهای موبایل/ متحرک، آیپاد برای پخش موسیقی دیجیتال و بازیها/ سرگرمیها با سیستم عامل و برنامه/ اپهای مشترک می باشد.

 

با این ابزار کفدستی فرد تمام ابزار اطلاعاتی مدرن مانند رادیو، ضبط صوت، تلویزیون، کتابخانه، دوربین عکس/ فیلم، سرگرمیها، مراسلات پستی، آلبوم عکس، تلفن، قطبنما، دفترچه یادداشت، مداد/ کاغذ، چرتکه/ حسابگر را در جیب قرار می دهد. با نظام ماهواره- جی پی اس موقعیت جغرافیایی دارنده ابزار هم برای دیگران دسترسپذیر است.

 

اینترنت شفافیت زیاد، پاسخگویی مقامات مسئول، قانونمداری در کل جامعه را به نظام قانون کشوری وارد می کند. اینترنت، دولتمردان انعطافپذیر را مجبور به اعلان آمار تخریب محیط، ارقام فقر و تورم، پالاینده های محیط شهری، امدادرسانی در زلزله و سیل می کند. اخبار جهان، سازماندهی تظاهرات، فشار میلیونی امضایی به حکومت برای اجرای قانون را ممکن می کند. اینترنت اعتراضات مردم را رسانه ای کرده؛ چالشی برای ثبات سیاسی حاکمیتهای مادام العمری می شود. در چین 500 میلیون کاربر اینترنتی برای جامعه مدنی می کوشند. 

 

مهد این تمدن محیط سازگار برای پرورش و تولید تمدن پسامدرن است که در کلانشهرهای جهان مصرف شده؛ با نوآوریهایی مکمل ساختنش جهانی می شود. کانون و لایه های اصلی آن بخاطر وجود تسهیلات مهاجرت 2 قرن گذشته می باشد. مهاجران، تبعیدیان، سیاحان اروپایی، یهودی، افریقایی، هندی، ایرانی، یونانی، ترک، چینی، ژاپونی، اقوام دیگر به پیدایش تمدن پسامدرن همت گماشته اند. چرا این آلیاژ نژادها، فرهنگها، آزادی خلاقیت در قاره نو شدیدتر است؟

 

کانون این تمدن در قاره نو با لایه های اصلی کانادا، استرالیا، ثانوی کلانشهرهای لندن، پاریس، رم، برلین، مسکو، پکن، توکیو، استانبول، تهران، اسلو، استکهلم، ریو دوژانیرو، سانتیاگو، بوئنس آیرس، مکزیکو سیتی- می باشد. ولی با رشد اقتصادی کشورهای بریکز- یعنی برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی- خلاقیت پسامدرن در آنها تکوین خواهد یافت.

 

در اعلامیه استقلال ایالات متحده 1787، 225 سال پیش، برای اولین بار در تاریخ بشر "پیگیری شادی" به برنامه سیاسی یک کشور وارد شد. این خواسته از هوشمندی جفرسون و فرانکلین ناشی بود که اصل جمهوری جدید را از قدرت ابدی فردی خارج کرده؛ به سلایق توده شهروندان واگذاشت. پیگیری، دنبال، جستجو یعنی هدف انسان در جامعه زمینی در پی شادی بودن است؛ نه عبادت و خدمت به اربابان دور.

 

خصیصه های آمریکای سده 21م بقرار زیرند: آزادی فردیت، بیان، تجارت، دین، عقیده، سفر؛ بروز/ ثبت مرکزی خلاقیت علمی، ادبی، هنری، ورزشی، تجاری؛ قانونگرایی با واکنش به تغییرات اجتماعی؛ وفور زنان در ورزش، مدیریت، تجارت؛ امور مالی، بورس، بانکی؛ ارتباطات ماهواره ای/ موج میکرو/ جی پی اس؛ روحیه رقابت فردی، تجاری، اجتماعی؛ بازار وسیع، تسهیل مهاجرت و کسب، دانشگاههای تراز اول، تفریحات، پذیرش موسیقی پاپ، شور مردم برای رقص، غذای سرپایی/ حاضری/ سریع/ آماده، ویدیو، تلویزیون، بازیهای الکترونیک، کارتون، اینترنت، رسانه های دیجیتال تلفن صوتی-متنی-تصویری، وسایل خانگی، وسایل نقلیه زمینی- هوای- آبی، شناخت ژنهای بیماری/ تولید داروهای جدید، خیریه جهانی، فیلم/ جوایز، دختر شایسته.

 

این خصیصه ها را باید واشکافی کرد. یکی از آنها غذای گرم سرپایی در غذاخوریهای زنجیره ای جهانی مانند پیتزاهات، کی اف سی، مکدونالدز، ستارباکس می باشد. غذای معیار/ استاندارد، سالم، گرم، آشنا، ارزان برای مردم در سفر مهم است. مسافر در محیط ناآشنا با دیدن ساختمان و نماد مکدونالدز می داند که در این ساختمان چه نوع غذایی به چه بهایی، بسرعت می تواند بخرد. در این رستورانها وجود توالت تمیز هم برای برخی شهرها مانند پاریس، تهران، دهلی نو مهم اند.

 

دوستان پاریسی منوی/ لیست غذای مکدونالدز را درشان منوی فرانسوی ندانسته؛ خردهگیری می کردند. غافل از این که منوی مکدونالدز برای مسافران به پاریس مهم است که مقام اول را در جهان برای سیاحت سالانه دارد. البته برخی بومیان، دانشجویان، کارگران، مسافران از پروانسهای دیگر هم مکدونالدز را می پسندند.

 

جهانیت کی اف سی/ مرغ سوخاری کنتاکی نمونه دیگریست. این رستوران زنجیره ای را در 1952 کلنل ساندرز در ایالت مرکزی کنتاکی با دستور پخت اجدادی خود راه انداخت. اکنون در بیش از 100 کشور، با 13 هزار شعبه، 750 هزار کارکن، روزانه 8 میلیون مشتری دارد. دوستی از سفر 2011 افغانستان می گفت که کی اف سی در کابل هم هست؛ بومیان آنرا "کابل فراید چیکن"/ مرغ سوخاری کابلی می خوانند. در کرج و شهرهای دیگر ایران هم ظرف 5 سال مجوز خارجی و داخلی آن بنام "کیهان افتخار سینا" یا کی اف سی به ثبت رسیده؛ 2-3 هزار شغل ایجاد کرده؛ مرغ سوخاری استاندارد جهانی را عرضه می کنند.

 

موسیقی پاپ نمونه 2م است که در جهان چه قانونی چه زیرزمینی- رشد میلیونی می کند. خصوصیات این موسیقی بقرار زیرند: نوگرایی، تغییر دائم، جذاب برای عوام، کاربرد تکنولوژی، طرح مسائل عشقی و اجتماعی مدرن، رشد فنآوریهای حامی مانند تولید صدای رسا و صحنه سازی نور لیزر عظیم. این نوع موسیقی موضوع مشترک جهانی برای گپ و گفتگو، تورهای خوانندگان در کلانشهرهای جهان ایجاد کرده؛ منجر به انباشت سرمایه سریع می شود.

 

شکیرای کلمبیایی با تلفیق رقص عربی با سالسا، ریتای اسراییلی با بازخوانی ترانه های ایرانی، آرش ایرانی با شعر فارسی و رقص سامبا در بالیوود هند، آندره بوچلی نابینای ایتالیایی با تلفیق خلاق موفق 2 موسیقی پاپ و کلاسیک- طرفدارن چند 10 میلیونی در جهان دارند. این نوع موسیقی با تلفیق هنر شرق و غرب، کهنه و نو، نواختن سازهای جدید و قدیم، 2 موسیقی کلاسیک و عامه پسند با محتوای شاد، کاربرد ابزار سینمایی- به یک فرم ویدیوی جهانی میل می کند.

 

بعلاوی سلیقه های مردم 5 قاره را بسوی اشتراک سلیقه سوق می دهد. بیتلز اسکاتلندی، ژاک برل بلژیکی، لنورد کهن کانادایی، لیدی گاگای انگلیسی، مدانای آمریکایی، باب مورلی جامایکایی- با کنسرتها، خدمات و محصولات حامی سالانه چند 100 میلیون دلار انباشت کردند. موسیقی کلاسیک اروپا نخبه گرا، محدود، تجریدی در اپراخانه های باشکوه اجرا می شود. درحالیکه موسیقی پاپ توده ای، جهانی، خلاق از نظر تکنیک و میدیا، در استادیومهای جدید و بزرگ اجرا می شود. سپس با ابزار عرضه جهانی نوین مانند یوتیوب، فیسبوک، آیفون پخش می شود. ‏2012‏/10‏/02

 

منابع. اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا http://fa.wikisource.org/wiki/   

Paul Kennedy: The Rise and Fall of the Great Powers- Economic change and Military conflict from 1500 to 2000, Fontana Press, London, 1989.

http://www.youtube.com/watch?v=LfdAX8n6UbA  آرش ویدیو وسوسه با 11 میلیون بازدید.

 

پانویس. الوین تافلر Alvin Toffler، نویسنده، جامعه شناس، آینده شناس، متولد نیوریوک، 1928. آینده شناس، تکنولوژی را در تاثیر پیشرفت های علمی بر تحولات بنیادین ارزشهای جامعه، بررسی می کند.

پال کندی در کتاب فوق نوشت: ثروت بنیان قدرت نظامی است. برای حراست ثروت، قدرت نظامی ضروری است. نسبت مهمی بین توان کشوری در تولید منابع و قدرت نظامی ش وجود دارد. ثروت و قدرت همیشه نسبی اند. کشورهای قدرتمند برای حراست از دولتشان باید موازنه درستی بین دفاع، مصرف، سرمایه گذاری داشته باشند. زوال ایالات متحده در سالیان آتی بازهم آنرا جزء قدرتهای اول جهان در نمی قرن آینده قرار می دهد. 58 درصد کل درآمد در آمریکا از سود سهام و بهره تأمین می‌شود؛ نه از تولید صنعتی و کشاورزی.

 http://www.asre-nou.net/php/view.php?objnr=23299

  

به بقیه گزیده های مقالات دکتر بیژن باران کلیک نماید  

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد