2014/08/12

لښکر لښکر ګیلې

اوریـــــــــدلي مې پخوا یــوه کیســــــه ده                 کیســـــه څـــــه ده پـــــه زړه پـــــوری لطیفــــــه ده

یو پسه د شنو واښو په پنډ ورپیښ شــو                 د خوراک په تلوســـــه ورته هیښ پیښ شـــــو

ښـــــــکرور غـــــــوایه ناڅاپه راپیدا شــو                 د واښـــــو د پنـــــډ خـــــوړلـــــو په تــابیا شـــــو

پسه ویلی د خوراک حـــق یی زمـــــــا دی                 د اسماعیل پرځای نیکه شهیـــــد زمـــــا دی

غوایه وی، دا دنیا مې د نیکه په سر ولاړه            که یی وڅنډل ښکرونه دنیا ورانه ده ویجاړه

يوغټ اوښ یی په څنګ کــې ودریدلـــــــو                پنډ یی واخیست پاس په ونه یی وټومبلــو

په مـــــــزه مزه واښه خـــــــوری بــی له ویرې                غـــــورې پرې د پسه غـــــوایه شـــــوی هیرې

د ابراهیم تر اسماعیله دی لاس خلاص دی             نه پروا مـــــی د غوایه نه مـــــی وسواس دی

په ټاکنـــــو باندی جـــــوړ ورتـــــه ناتار شـــو                 په اندیښنه کی ټول ملت لیل ونهار شـــــو

د اوږدی غـــــاړی اوښـــــان ډیــر زورور دي                   بل څــه نه دي شنه ډالـــر دي شنـــــه ډالر  دي

د کیري په ګـــوت څنډنه جنجال ورک شـــــو                څه پروا کا !؟ که تاریخ د افغان سپک شو

که لښـــــکر لښـــــکر ګیلـــــې په زړه لـــــرمــــه                 د پاچـــــا خان په لـــــنډۍ یی لنـــــډ ومـــــه

د زړه په باغ مې ږلۍ وشـــــوه

بویه چې بیا سپرلی راځی سپړي ګلونه

 

بسم الله اکبري هالند

۰۹-۰۸-۲۰۱۴

 

 

1 - حی علی الفلاح افغانانو!  

2 - افغان ملت د ستری تاریخی ازموینی په درشل کې

3- خوست د غیرت او میړانې اتله مورچه

4 - کله نا کله خوب لیدل هم رښتیاني وي!! 

5 - لښکر لښکر ګیلې

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد