2013/06/07

توجه جدی برنبشته  مسوولیت امریکا در قبال تجاوزپاکستان بر افغانستان

 

منحیث یک فرد وطنپرست در کنارسايروطنپرستان ازانکشافات و رخداد های اخیر سرحدی که از راکت پراگنی ها درکنرآغاز گردیده ومدت هاست که قرا هم سرحد پاکستان مورد آتشباری قرارگرفته، ده ها کشته ومجروح درصف شهدا افزون گردیده ؛ بعضی از قریه جات از ترس فیرراکتها ازسکنه تخلیه گردیده  قلبآ متآثربوده درغم وطنداران کنری خود را شریک میدانم.  

کمترین نبشته ها و یادداشتها را شاهدم که با وسعت نظروتحلیل همه جانبه ای که هم علل رخداد ها ، عوامل ناشی از این حوادث و هم تدابیر بخاطرانتخاب عکس العمل ها را چنین با صراحت معلوم کرده باشد که درین نبشته (مسوولیت امریکا درقبال تجاوز پاکستان برافغانستان ـ بامداد ) آشکارشده است.

حوادث چنین بیان شده است:

-        ارتش پاکستان (۴۵) کیلومتر درخاک افغانستان داخل شده است،

-        قوای ناتو پوسته های خویش را که در خاک افغانستان است به پا کستان تسلیم داده است ،

-        جانب پاکستان با صراحت اعلان کرده اند که پوسته ها را از ناتو و امریکا تسلیم شده اند،

     -   جانب افغانی خیلی دیرتر ازواقعه اطلاع حاصل نموده صرفآ تقاضا کردند که سربازان پاکستانی از اعمار پوسته های جدید جلوگیری بکنند،

    -   امریکا و ناتو ازین عمل خود اولآ بی خبری خود را ابراز داشتند و بعدآ جنرال گونترگفت ؛ جانب افغانی میتواند در برابر این عمل پاکستان به شورای امنیت ملل متحد و مراجع بین الملل شکایت نمایند،

   -   آنها گفتند (ناتو) که ما نقشه های ازمرز افغانستان و پاکستان در اختیار داریم: ۱- نقشه انگلیسی،۲- نقشه روسی، ۳- نقشه امریکایی

و اعتراف نمودند که ما براساس نقشه امریکا این پوسته را به پاکستان تسلیم داده ایم.

تبصره :

ارتش پاکستان و استخبارات نظامی آن ـ آی اس آی ـ از وضعییت نامطمین ( بحران سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و نظامی ) افغانستان و از فضای ایجاد شده ناشی ازخروج قوای ناتو وترک احتمالی قوای امریکا که سبب تشویش ونگرانی مردم گردیده که در نتیجه این جو ایجاد شده ؛  ازدیاد فراراز صفوف قوای مسلح ، فرارمردم ازمملکت وانتقال سرمایه های شان درخارج ازکشور قیمت اجناس مصرفی بلند رفته، ارزش زمین، خانه و حتا پول افغانی تنزیل نموده است، موضعگیری امریکا و ناتو درقبال مسایل سیاسی کشور در حال بی ثباتی و بی خبری بوده ایشان پیوسته منافع افغانی را قربانی منافع و خواستهای پاکستان نموده که این نوع حمایت نا مطمین سبب وموجب بلند رفتن روحیه تعرضی پاکستان گردیده است.

آنها میخواهند خود را در موقف اسراییل قراردهند به تصرف پوسته ها و بعدآ به اعمار منازل مسکونی داخل خاک افغانستان بپردازند.مساله پشتونستان و خط دیورند را حل شده اعلان نمایند و تهدید نمایند که اگرتصمیم به جنگ گرفتید طی یک هفته خود را درمرکز افغانستان میرسانیم . قوماندانی عمومی ناتو اعلان میدارد ( دولت افغانستان ) که شما این قضیه را از طریق شورای امنیت ملل متحد حل نمایید .

جهان شاهد است که به تصامیم مثبت شورای امنیت ملل متحد هیچ کشورمتعرض توجه نمیکند.اگر تصامیم شورای امنیت به نفع متجاوزین باشد علی الفوراجرا میشود. پروگرام چنین خواهد بود که پاکستان پیشروی میکند و این قضیه در جامعه ملل سالهای متمادی دوام خواهد نمود. پاکستانی ها به آرامی حتا تذکره های تابعیت خود را برای مردم محلات تحت تسلط توزیع خواهد نمود ، به اعمار سرک ها ، تمدید لین برق، لین تیلفون ، ترانسپورت شهری وسایرخدمات اجتماعی خواهد پرداخت که بدین وسیله برتری خود را نسبت به دولت های بیکاره افغانستان نزد مردم محلات متعرضه به اثبات خواهند رساند .

صحبت های غیرسیاسی وغیردیپلوماتیک سران افغان به استحکام مواضع پاکستانی ها کمک مینماید تا از سیاست استادان سابق خود ( سیاست پیشروی استفاده نمایند)

تعهدات بین المللی:

در قسمتی ازین نبشته آمده است که: ناتو و امریکا با آمدن به افغانستان در برابر مردم افغانستان و جهانیان وعده کردند که در حفظ تمامیت ارضی و استقلال خود را متعهد میدانند.

تمام قرارداد ها و اعلامیه های رسمی بین افغانستان و امریکا بر چنین تعهدی گواهی میدهد .در دست نویس قرارداد صلح ژنیوکه دراپریل سال (۱۹۸۸میلادی) میان افغانستان پاکستان و امریکا به امضا رسید تعهد به خصوص امریکا را دربرابر جهانیان میتوان مشاهده نمود.

علاوتآ درطرح قرار داد ستراتیژیک میان افغانستان وامریکا نیز مسوولیت آن کشوردرجلوگیری از ( تهدیدات داخلی و خارجی) دربرابر افغانستان اشاره شده است. درپروتوکول های ستراتیژیک با انگلستان و سایرکشورهای جهان علاوه برکسب کمک های دوامدار اقتصادی ، سیاسی و نظامی دفاع ازحاکمیت ملی افغانستان را میتوان مشاهده کرد. اما امریکا و ناتو بر خلاف تعهد شان گام برداشته پوسته های امنیتی داخل کشور یعنی افغانستان را به پاکستان تسلیم داده و هیچ اعتنایی بر حاکمیت دولت ومردم افغانستان نکردند. ایشان موجبات رویارویی بر خورد های نظامی سرحدی میان افغانستان و پاکستان را فراهم نمودند مساله تسلیمدهی این پوسته ها تنها مشکل افغانستان با جانب امریکا نیست.به گفته سرگی تامین تحلیل گرروسی امریکا پاکستان را هم کمک میکند هم مسلح میسازد و درعین حال آنرا بمباردمان مینماید بدین معنی که امریکا با پاکستان نیز پرابلم دارد.

تدابیر دولت افغانستان و دولت پاکستان:

در طول مدت زمان موجودیت قوای بین المللی و امریکا با صرف میلیون ها دالرآمادگی های نظامی دولت افغانستان چنین است - اردو مرکب از افراد مسلح مربوط به گروپ های جهادی قبلی با تعلقات اندیشوی قبلی شان بوده  درصورتیکه منافع و مشارکت شان در دولت به خطر واقع شود قطعات مربوط به خویش را از اردو رخصت مینمایند و یا عقب بر میگردانند .

اردوی افغانستان اردوی اجیر ومعاش خوربوده اگر دو ـ سه ماه متواتر معاش ایشان پرداخته نشود همه فرارمینمایند چون آنها نان آورخانه و فامیل خود اند .

-   تعداد این اردو بالاتر از صد هزار میباشد.

-   اردوی افغانستان فاقد سلاح ثقیل بوده راکت های ثقیل ، توپخانه ها ، تانکها  ، اوره گان ها ، راکت های زمین بزمین، زمین به هوا ، سکات ها همه نیست و نابود شده و فعلآ وجود ندارند.

-   اردوی افغانستان فاقد قوای هوایی مجهز بوده طیارات جنگی، هیلیکوپترهای مک ـ ۲۱، مک ـ ۲۷و طیارات باربری آنتونوف... و غیره یا نا بود شده اند و یا در پاکستان نشست نموده و یا ربوده شده اند .

 -   رییس جمهور افغانستان تازه بیست میلیون دالر از پول های موجود دفتر شورای امنیت را به غرض ترمیم (۸۰۰) عراده تانک های جنگی تخریب شده که مربوط به اردوی قبلی افغانستان بود و وسایل قیمتی داخلی تانکها که ساخته شده از مواد سربی و فلزات قیمتی بوده قبلآ درحین جنگهای تنظیمی به سرقت برده و به پاکستان به فروش رسیده شده؛ تخصیص داده است . برای ترمیم آن یکسال وقت داده است الی (۲۰۱۴ ) که ختم دوره کاری شان است این تانکها ترمیم خواهد شد.! ایشان چنین گمان میکنند که پاکستان منتظرترمیم تانکها وطیارات که امریکا وعده داده که در سال ۲۰۱۴ به اردوی افغانستان تسلیم میدهند تا بعدآ به مقابله بپردازند.

تدابیردولت پاکستان:

اردوی پاکستان متشکل از رقم بالاتر از یک میلیون نفر بوده و سالانه بودجه بیشتر از چهارمیلیارد دالر را بخود تخصیص داده است یک اردوی سرمایه داربوده که درعرصه های اقتصادی ، زراعتی ، نظامی سرمایه گزاری های بزرگ دارد.

-   پاکستان دارای سلاح اتمی میباشد، پاکستان مصروف آزمایش راکت های بالستیک مجهز با کلاهک های هسته یی بنام ( هاتف۴) که بنام شاهین یک معروف است میباشد. پاکستان به کمک دوستان غربی خود در سال ۱۹۹۱ موسسه صنایع نظامی خود را ایجاد کرده است که اکنون برعلاوه تولید راکت ها به ساختن تانکها، راکتها ، کشتی های جنگی ، دستگاه های زرهدار و سلاح های ثقیل و سبک میپردازد. تانکهای الخالد یک، الخالد دو و ضرار را تولید میکند.

-    پاکستان به همکاری فرانسه توانست تحت البحری ( اگوستا بی +۹۰)را بسازد .

-    پاکستان اکنون در لست بلند صادر کننده های اسلحه قرار دارد .

-   پاکستان متحد نزدیک نظامی چین ، امریکا، فرانسه و انگلستان میباشد.

-   نفوس این کشور بالاتر از یکصدو هشتاد میلیون نفر بوده با کشور های عربی ، ایران ، چین ، فرانسه و تمام کشورهای جهان قرار داد های صادراتی وارداتی و اقتصادی دارد .

بیک بررسی اجمالی و گذرا میتوان برتری نظامی و سیاسی این دو کشوررا مقایسه کرد. درامتداد سرحدات افغانستان با پاکستان بخصوص در ولسوالی گوشته عکس ها و فوتو های نشر شده از استحکامات و مواضع مستحکم پاکستان و تجهیز سربازان او با سلاحهای ثقیل حکایت میکنند اما مواضع بدون ستر و اخفای سربازان افغانی و تجهیز آنها صرفآ با سلاح کلشینکوف که بَرد انداخت مؤثراین سلاح الی (۵۰۰) متراست که کم توجهی دولت افغانستان و متحدان نظامی آنرا بیان میکند. به عوض اینکه دولت افغانستان مشکل خود را با ناتو و امریکا حل نماید که چرا پوسته های گوشته را به پاکستانی ها تسلیم نموده ؛ به هیاهوی تبلیغاتی می پردازند.

در مورد خط دیورند:

 

از نقشه های انگلیس همه دنیا با خبراند. نقشه های روسی و امریکایی را تازه از زبان قوماندان ناتو شنیدیم به نظر من، نقشه امریکا مثل خود امریکا بی سابقه است شاید نقشه جدید ( جغرافیه جدید آسیا و جهان) مطمع نظرباشد که این نقشه ها برای آینده جهان مطرح است!

در صفحه (۴۱۵) کتاب تاج التواریخ  به اصطلاح نوشته امیرعبدالرحمن خان چنین آمده است: بعد از اینکه سر حدات خود را با سایر همسایگان تجدید نمودم لازم دانستم تا که سر حدات بین افغانستان و هندوستان را معین نمایم. خطوط سرحدی اطراف مملکت من بطور قطعی تجدید شده مثل دیوار محکمی به جهت محافظت مملکت من برقرارباشد لهذا از لارد ریپون و بعد از لارد یفرین ( حاکمان هند برتانوی ـ نگارنده) خواهش نمودم که بعضی از مجرب ترین افسران در سفارت را در کابل بفرستند که در باب بعضی مطالب گفتگو نماییم.

در همین کتاب از جمله آمده است که ، انگلیس ها دراول لارد رابرت را به سفارت فرستادند که با لشکر کلان داخل افغانستان گردید امیر عبدالرحمن خان چون ازسابقه جنگی و تلفات که مردم افغانستان از او دیده بود به آمدنش توافق نکرد انگلیس ها التوماتوم دادند روابط خراب شد امیر یکی از خدمتگاران خود را که انگلیس بود به غرض ساکت سازی یا بهبود روابط نزد فرمان فرمای هندوستان فرستاد رابرت از هندوستان راهی انگلستان شد بعد از تبدیلی او زمینه نزدیکی امیر با فرمانفرمای هند مساعد شد....  فرمانفرما نقشه ای را به امیر فرستاد که در آن از جدا سازی ولایات وزیری ، چمن نو، ایستگاه راه آهن ، چغایی ، بلند خیل، مومند ، اسمارو چترال و تمام ولایاتی که بین آنها واقع است جز هندوستان مشخص نموده بود. امیر طی ارسال نامه به فرمان فرما در مورد خصوصیات جنگی قبایل نوشته و گفت : چون طوایف سرحدی مردمان مسلمان ، شجاع و افغان اند.اگر تحت اداره من ( یعنی یک امیر دولت مسلمان) قرار داشته باشند لشکر خوبی برای افغانستان و هندوستان خواهند بود تا اگر کسی بالای این دو دولت حمله ور شود آنها دفاع نمایند.(من تدریجآ آنها را مطیع و دوست انگلیس خواهم ساخت ) در غیرآن شما همیشه با آنها مشغول جنگ و اشکالات داخلی خواهند بود این پیشنهاد امیر از جانب انگلیس ها رد گردید  انگلیس ها دستور اخراج مامورین امیر را از بلند خیل  و وانه ژوب داد. بعد امیر مناطق اسمار را تصرف نموده که این امر نیز سبب نگرانی انگلیس ها گردید.به غرض بهبود روابط چندین بارمراودات و مواصلات بین انگلیس ها و افغانها صورت گرفت.در ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ مصادف به  دوم جمادی الاول ۱۳۱۱ سکرتر بخش خارجی دولت هند بر تانوی آقای تمور دیورند با یک تعداد افسران و نقشه های نشانی شده سرحدی که درآن از جدا سازی ولایات صوات ، باجور، چترال وعلاقه انوری، وزیری ، داود چارگی و چمن بود داخل افغانستان شده و با هیآت جانب افغانی به مزاکره دوامدار پرداختند درین موقع امیر مریض بود.چون این داستان خیلی طولانی است من بغرض تجدید صنوات تاریخی در ذهن خوانندگان محترم این مضمون خلص به تذکر تاریخ حوادث سرحدی میپردازیم:

حوادث دوران ابدالی ها و برادران محمد زایی

الف ـ دوره اولاده تیمور شاه ابدالی:

۱ـ در سال (۱۸۰۳) عیسوی مصادف به (۱۱۸۲) هجری شمسی در دوران پادشاهی شاه محمود ابدالی ولایات خراسان از طرف انگلیس ها بصورت تحفه به جانب ایران بخشش داده شد. این منطقه به اسم سیستان خاص به مساحت (۲۸۴۸) کیلومتر مربع به جانب ایرانی و قسمت دیگر سیستان به مساحت (۱۴۵۹) کیلومتر مربع به  جانب افغانی باقی ماند. یعنی ( ۱۳۸۶) کیلو متر مربع بیشتر مناطق سیستان خاص به جانب ایران داده شد.

۲- در سال ۱۸۱۲ م ( ۱۱۹۱ خورشیدی) قلعه اتک در کنار رود سند به حکومت  سند پنجاب تعلق گرفت.

۳ـ در سال  ۱۸۱۸م ( ۱۱۰۷) ولایات ملتان به حکومت سک پنجاب داده شد.

ب ـ دوره برادران محمدزایی:

۱ـ در سال ۱۸۱۹م (۱۱۹۸) ولایت کشمیر به پنجاب ملحق شد.

۲- در سال۱۸۲۱م ( ۱۲۰۰) ولایت دیره غازی خان بدست سک ها افتاد.

۳ـ در سال  ۱۸۲۳م  (۱۲۰۲) ولایت پشاور را سک ها اشغال کردند.

۴ـ درسال ۱۸۴۳م (۱۲۲۲) ولایت سند را انگلیس ها اشغال نمودند.

۵ـ در سال  ۱۸۷۸ م (۱۲۵۷) براساس معاهده گندمک ( امیر محمد یعقوب خان )  پسرامیرشیرعلیخان علاقه های شال، فوستج الی کوژک کُرم ، لندی کوتل به انگلیس ها داده شد.

۶ـ در سال  ۱۸۸۴م ( ۱۲۶۳) ولایت مروه را روس ها اشغال کردند.

۷ـ در سال ۱۸۸۵م ( ۱۲۶۴) در زمان امیرعبدالرحمن خان مناطق پنجده را روس های تزاری تصرف نمودند.

۸ـ در سال ۱۸۹۳م(۱۲۷۲) به اساس معاهده نام نهاد دیورند ولایات صوات ، باجور ، چترال، انوری، وزیری، داودچارگی و چمن را انگلیس ها تصرف کردند.

۹ـ بر اساس موافقتنامه های ۱۸۷۳م( ۱۲۵۲) و۱۹۰۰ـ ۱۹۰۷ م مصادف به (۱۲۸۸) که در اول انگلستان افغانستان را به حیث منطقه بوفرشتاد یعنی (منطقه حایل) میان روسیه تزاری و هند برتانوی نمیدانستند به شناخت آن موافقت کردند  در بهار ۱۸۳۹م( ۱۲۱۸) شاه شجاع بعد ازطی چند سال مهاجرت و پناهنده گی که در نزد انگلیس ها در هند بود به اتفاق حکومت رنجیت سنگ و انگلیس ها به اشتراک ۴۵۰۰۰ هزار تن سر باز و افسر به افغانستان حمله ورشدند قندهار را تصرف غزنی و کابل را حریق و ویران نمودند که این اقدام شامل داستان جداگانه بوده هموطنان ما از داستان مکناتن و برنس و قتل شاه شجاع و شکست انگلیس ها اطلاع کامل دارند.

موضیعگیری رهبران پشتونستان و بلوچستان و مبارزات دلیرانه آنها را همه ما مطلع بوده که شاهد آنیم.

برای روشن شدن کامل موضع رهبران پشتون توجه شما را به گفتگوی مرحوم خان عبدالولی خان پدر اسفندیار ولی که فعلآ رییس نشنل عوام پارتی است با محترم داکتر روان فرهادی معطوف میداریم  گرچه این مصاحبه در سالهای قبل صورت پذیرفته اما ارزش آن تاریخی و جاودانی است لطفآ آنرا در سایت حقیقت ارگان نشراتی شورای مرکزی حزب مردم افغانستان مطالعه فرمایید .

حل مساله دیورند که یک قضیه سیاسی است کار دولت ها ، پارلمان ها و لویه جرگه های هردو کشور به اشتراک مستقیم و همه جانبه مردم پشتون و بلوچ وساکنان مناطق جدا شده میباشد موضعگیری احزاب سیاسی وسازمانهای حقوقی وجامعه مدنی مکمل استراتیژی بزرگ ملی جهت رفع رخداد ها و پرابلم های تاریخی میباشد.

تاریخ ثابت نموده که ختم هرجنگ و دعوا با مذاکره و مفاهمه و صلح صورت می پذیرد پس کاری را که ما دراول باید انجام بدهیم چرا بعد از خونریزی ها تخریب مدنیت ها و کشورها انجام میدهیم من معتقدم که اگر قراردادی وجود داشته باشد باید به امضا و مهر امضا کننده کان تصویب پارلمان ها و تا یید لویه جرگه های مردمی کشورها را داشته باشند .

محترم پروفیسوررفیع استاد پوهنتون کابل در مصاحبه در تلویزیون طلوع و بعدآ منتشره تلویزیون آریانا گفتند که : کلیه آماده گی ها مثل تهیه نقشه سرحدی نشانی های خطوط سرحدی ،نظریات مبنی بر تقسیم مناطق در معاهده دیورند در روی کاغذ با اسمای هیآت جانب دولت هند برتانوی و جانب افغانی موجود است.اما من نه در موزیم هندوستان نه درموزیم افغانستان و نه درموزیم انگلستان چنین سندی را مشاهده کرده ام که امضا و مهر پادشاه آنوقت ثبت بوده باشد.

در قسمت اخیر  نبشته مرکزی مورد پسندم چنین رهنمایی صورت میگیرد : رخداد حاضر یکبار دیگر نشان داد که نبود یک استراتیژی ملی که برمنافع مردم افغانستان درهمخوانی با منافع خلق های منطقه و آینده صلح و ثبات استوار بوده وحمایت بین المللی را باخود داشته باشد، تنظیم وبا طرفین در فضای آرام مطرح نماید بر رفع پرابلم های موجود فایق خواهند شد.

ماخذ :

۱ـ سایت بامداد ،  http://www.bamdaad.org/didgah/266-2013-05-09-15-41-49.html

مسوولیت امریکا در قبال تجاوز پاکستان برافغانستانَ ، نوشته جناب داکتر اسد محسن زاده

۲- سایت حقیقت، http://www.haqiqat.eu/new_page_37.htm

۳- یاداشت های تاریخی قلمی(  ح. کرنزی )

۴ ـ تاج التواریخ  ،امیرعبدالرحمن خان ؛ جلد اول و دوم، مرکز نشراتی میوند ، میزان ۱۳۷۵

۵ ـ درهمین زمینه  به  نظریات جناب عبدالحمید مبارز مراجعه نماید:

http://8am.af/1392/02/30/durand-different-narratives/

روایت‌های متفاوت و متناقض از دیورند

 

 

       

 

1 - جدی بر نبشته دانشمند محترم داکتر اسد محسن زاده مسؤل سایت بامداد! 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد