2012/10/31

در بی بی سی خبری نشر شد که بزرگترین مرکز اسلامی بنام ملک عبداله  که در سطح منطقه بی نظیر خواهد بود توسط عربستان سعودی در تپه مرنجان به ارزش صد ملیون دالر  ساخته میشود وکنترول آن مشتر کاٌ توسط شش نفر که در راس آن وزرای حج و اوقاف عربستان وافغانستان  باشد صورت خواهد گرفت

 قبل از اینکه در مورد این تبصره شود بائیست پس منظر این فعالیت وهابی ها بطور فشرده در پاکستان تذکر داده شود .در اسلام آباد در سال 1989 مسجد بزرگی در اسلام آباد تعمیر گردید که بنام مسجد فیصل نام گزاری شد وپاکستانی ها به تعمیر این مسجد افتخارو مباهات  میکردند ]با تعمیر مسجد فیصل  سنگ تهداب  فرقه وهابی در پاکستان گذاشته شد وقبل از تعمیر این مسجد در پاکستان  در مورد فرقه وهابی خبری نبود وهمه پاکستانی ها گرویده  مذهب خوب حنفی وشیعه اسنا عشری بودند تعمیر مسجد فیصل باعث ورود یک تعداد از ملاه های فرقه وهابی در پاکستان  گردید و روحانیون به اصطلاح فرقه وهابی به مدرسه های پاکستان راه یافته وملاه امام های این مدارس را جهت تعلیم فرقه وهابی به عربستان سعودی فرستادند وبعد از بازگشت این ملاه ها از عربستان  به مدارس پاکستان به معاش بلند در مدارس دینی پاکستان استخدام  شدند وبه این تر تیب فرقه وهابی را در پاکستان آهسته و به تدریج توسعه یافت

هدف  واستراتیژی سیاسی امریکاه در جنگ های افغانستان صرف به منظور شکست حریف سر سخت اش یعنی روسیه شوروی  بود که از یک طرف روسیه را  به حیث یک قوای اشغال گردر دنیا ومعرفی و از نگاه سیاسی موقف شوروی را در انظار جهانیان  ضعیف سازد واز جانب روسیه شوروی را  که سالها در اانتظار آن بود که به آبهای گرم  اقیانوس هند از طریق پاکستان برسد  اشغال افغانستان  امریکاه وتحدین غربی اش را سخت به تشویش امریکاه  این خطر را احساس وبه این نظر بود که اگر افغانستان  تحت تسلط روسیه قرار میگرد هدف بعدی روسیه  پاکستان است وپاکستان که در آن وقت متحد استراتیژیک امریکاه شمرده میشد    برای جلو گیری از این خطر کمک های بزرگ پولی ومالی راکه  تحت نظارت وبررسی مرکز جاسوسی امریکاه  اداره میشد در پاکستان سرازیر گردانید  وچون امریکاه مستقیماٌ در جنگ افغانستان داخل شده نمی توانست کشور های سومی را ترغیب وتشویق  نمود که بطور مستقیم  غیر مستقیم  به حیث کشور های اسلامی به مجاهدین کمک برسانند و کمک های امریکاه توسط  آی اس آی مرکز جاسوسی پاکستان  اداره میشد و  مجاهدین  چاره دیگر نداشتند به جز اینکه  از  قیادت آی اس آی  پیروی کنند واز جانب آی اس آی  بعضی از گروپ مجاهدین زیادتر وبعضی هم کمتر  کمک پولی ومالی میشدند و گروپ حکمتیار از کمک های زیاد مرکز جاسوسی آی اس بر خوردار میشد وهمچنان اسلحه از مصر, اسرائیل  توسط پول امریکاه خریداری وبه پاکستان برای مجاهدین فرستاده میشد و آی اس آس هم به آن گروپ مجاهدین که فرمان بر وفرمان بردار آِی اس آی بود تقسیم مینمود . واز کمک های پولی ومالی  امریکاه اعضای جاسوسی آی اس آی استفاده اعظمی برده و هریک از مامورین بلند رتبه ومتوسط  مرکز جاسوسی  آی اس آی چندین بار ملیونر شدند واسلحه ائی که بنام مجاهدین فرستاده میشد  آی اس آی آنرا برای اردوی پاکستان توضحی واسلحه کهنه وفرسوده خویش را به مجاهدین تقسیم مینمود .

 رژیم  سلطنتی عربستان که توسط امریکاه وانگلیس حمایه سیاسی میشوند به اثر خواهش امریکاه به مجاهدین کمک را شروع نمودند وچون رژیم سلطنتی عربستان آل سعود از فرقه وهابی پیروی میکنند فرصت را منا سب دیده ویک تعداد عرب ها ی فرقه وهابی را بنام مجاهد به پاکستان فرستادند ومجاهدین افغان دراثر کمک پولی این گروه تحت تاثیر فرقه وهابی رفته وحتی دختران خودرا به نکاح عرب های افراطی در آرودند ه وبه این ترتیب یک ارتباط نزدیک با فرقه وهابی پیدا کردند و امروز طالبان بطور عموم ازفرقه وهابی پیروی میکنند و اولین کشوری که تحریک طالبان را که یک گروپ بی نام ونشان در دنیا بود توسط عربستان سعودی به رسمیت شناخته شد .

یک تعدا ازجنرال های آی اس آی  پاکستان  وهمچنان روحانیون گروه افراطی مذهبان پاکستان مانند لشکر جنگاوی  , سپا ه صحابه  و گروپ های  افراطی دیگردر پاکستان همه از حمایه مالی وپولی فرقه وهابی بر خوردار اند واین گروه ها زیر پوشش سلام مرتکب جنایات خطرناکی شده اند وهربار به مساجد برادران مسلمان حمله برده مردمی را که به منظور عبادت جمع شده اند با عمل انتحاری , مسلسل ورگبار گلوله میبندند .

 ملاه های های دیوبندی وهابی وکم سواد درس تنگ نظری جهالت وتعصب قومی ومذهبی را به مردم خویش تزریق وشربعت وفقه اسلامی را طوری که خودشان میخواهند تعبیر وتفسیر میکنند  وافغانستان را دارلحرب اعلان کرده اند وجامعه هم تبار ,هم زبان وکم سواد ما رابه قهقراه وگمراهی کشاینده اند وطالبان افغانستان نیز از روش خشونت آمیز ملاه های افراطی فر قه وهابی پیروی میکنند.

امروز وهابی ها یک حربه قوی بدست دارند که میخواهند توسط ثروت باد آورده نفت فرقه وهابیت را در کشور های که مردم آن بی سواد وکم سواد ند توسط بنای مساجد شاندار ومراکز به اصطلاح اسلامی هدف  خودرا به پیش ببرند  وهمان طوری که در پاکستان ملاهای گرسنه , محتاج ودستنگر  توسط سعودی ها کمک مالی میشوند وهزار هامدرسه  با پول وهابی ها تاسیس وپسران خورد سال را شستو شوی مغزی میدهند که ملاه های افراطی گر وهابی مشکلات بزرگ اجتماعی وسیاسی درافغانستان وپاکستان  را خلق نموده  اند.

 این نوع مرکز به اصطلاح اسلامی که توسط عربستان سعودی تعمیر میشود قطعا به مفاد جامعه بیچاره ورنج کشیده کشور ما نیست  درافغانستان نیز سعی دارند که توسط طالبان که قطعا, از سواد بر خوردار نیستند  این مرکز در س تنگ نظری , جهالت  وتعصب قومی ومذهبی را پیاده نموده  باعث قتل هزار ها تن مسلمین بی گناه درافغانستان شوند وروش خشونت آمیز غیر انسانی وغیر ااسلامی این گروه افراطی به چهره اسلام که معتقد به یگانه پرستی , صلح وبرادری و برابری است ضربه بس بزرگی در انظار جهانیان وارد خواهد ساخت .  

در بی بی سی خبری نشر شد که بزرگترین مرکز اسلامی بنام ملک عبداله  که در سطح منطقه بی نظیر خواهد بود توسط عربستان سعودی در تپه مرنجان به ارزش صد ملیون دالر  ساخته میشود وکنترول آن مشتر کاٌ توسط شش نفر که در راس آن وزرای حج و اوقاف عربستان وافغانستان  باشد صورت خواهد گرفت

 قبل از اینکه در مورد این تبصره شود بائیست پس منظر این فعالیت وهابی ها بطور فشرده در پاکستان تذکر داده شود .در اسلام آباد در سال 1989 مسجد بزرگی در اسلام آباد تعمیر گردید که بنام مسجد فیصل نام گزاری شد وپاکستانی ها به تعمیر این مسجد افتخارو مباهات  میکردند ]با تعمیر مسجد فیصل  سنگ تهداب  فرقه وهابی در پاکستان گذاشته شد وقبل از تعمیر این مسجد در پاکستان  در مورد فرقه وهابی خبری نبود وهمه پاکستانی ها گرویده  مذهب خوب حنفی وشیعه اسنا عشری بودند تعمیر مسجد فیصل باعث ورود یک تعداد از ملاه های فرقه وهابی در پاکستان  گردید و روحانیون به اصطلاح فرقه وهابی به مدرسه های پاکستان راه یافته وملاه امام های این مدارس را جهت تعلیم فرقه وهابی به عربستان سعودی فرستادند وبعد از بازگشت این ملاه ها از عربستان  به مدارس پاکستان به معاش بلند در مدارس دینی پاکستان استخدام  شدند وبه این تر تیب فرقه وهابی را در پاکستان آهسته و به تدریج توسعه یافت

هدف  واستراتیژی سیاسی امریکاه در جنگ های افغانستان صرف به منظور شکست حریف سر سخت اش یعنی روسیه شوروی  بود که از یک طرف روسیه را  به حیث یک قوای اشغال گردر دنیا ومعرفی و از نگاه سیاسی موقف شوروی را در انظار جهانیان  ضعیف سازد واز جانب روسیه شوروی را  که سالها در اانتظار آن بود که به آبهای گرم  اقیانوس هند از طریق پاکستان برسد  اشغال افغانستان  امریکاه وتحدین غربی اش را سخت به تشویش امریکاه  این خطر را احساس وبه این نظر بود که اگر افغانستان  تحت تسلط روسیه قرار میگرد هدف بعدی روسیه  پاکستان است وپاکستان که در آن وقت متحد استراتیژیک امریکاه شمرده میشد    برای جلو گیری از این خطر کمک های بزرگ پولی ومالی راکه  تحت نظارت وبررسی مرکز جاسوسی امریکاه  اداره میشد در پاکستان سرازیر گردانید  وچون امریکاه مستقیماٌ در جنگ افغانستان داخل شده نمی توانست کشور های سومی را ترغیب وتشویق  نمود که بطور مستقیم  غیر مستقیم  به حیث کشور های اسلامی به مجاهدین کمک برسانند و کمک های امریکاه توسط  آی اس آی مرکز جاسوسی پاکستان  اداره میشد و  مجاهدین  چاره دیگر نداشتند به جز اینکه  از  قیادت آی اس آی  پیروی کنند واز جانب آی اس آی  بعضی از گروپ مجاهدین زیادتر وبعضی هم کمتر  کمک پولی ومالی میشدند و گروپ حکمتیار از کمک های زیاد مرکز جاسوسی آی اس بر خوردار میشد وهمچنان اسلحه از مصر, اسرائیل  توسط پول امریکاه خریداری وبه پاکستان برای مجاهدین فرستاده میشد و آی اس آس هم به آن گروپ مجاهدین که فرمان بر وفرمان بردار آِی اس آی بود تقسیم مینمود . واز کمک های پولی ومالی  امریکاه اعضای جاسوسی آی اس آی استفاده اعظمی برده و هریک از مامورین بلند رتبه ومتوسط  مرکز جاسوسی  آی اس آی چندین بار ملیونر شدند واسلحه ائی که بنام مجاهدین فرستاده میشد  آی اس آی آنرا برای اردوی پاکستان توضحی واسلحه کهنه وفرسوده خویش را به مجاهدین تقسیم مینمود .

 رژیم  سلطنتی عربستان که توسط امریکاه وانگلیس حمایه سیاسی میشوند به اثر خواهش امریکاه به مجاهدین کمک را شروع نمودند وچون رژیم سلطنتی عربستان آل سعود از فرقه وهابی پیروی میکنند فرصت را منا سب دیده ویک تعداد عرب ها ی فرقه وهابی را بنام مجاهد به پاکستان فرستادند ومجاهدین افغان دراثر کمک پولی این گروه تحت تاثیر فرقه وهابی رفته وحتی دختران خودرا به نکاح عرب های افراطی در آرودند ه وبه این ترتیب یک ارتباط نزدیک با فرقه وهابی پیدا کردند و امروز طالبان بطور عموم ازفرقه وهابی پیروی میکنند و اولین کشوری که تحریک طالبان را که یک گروپ بی نام ونشان در دنیا بود توسط عربستان سعودی به رسمیت شناخته شد .

یک تعدا ازجنرال های آی اس آی  پاکستان  وهمچنان روحانیون گروه افراطی مذهبان پاکستان مانند لشکر جنگاوی  , سپا ه صحابه  و گروپ های  افراطی دیگردر پاکستان همه از حمایه مالی وپولی فرقه وهابی بر خوردار اند واین گروه ها زیر پوشش سلام مرتکب جنایات خطرناکی شده اند وهربار به مساجد برادران مسلمان حمله برده مردمی را که به منظور عبادت جمع شده اند با عمل انتحاری , مسلسل ورگبار گلوله میبندند .

 ملاه های های دیوبندی وهابی وکم سواد درس تنگ نظری جهالت وتعصب قومی ومذهبی را به مردم خویش تزریق وشربعت وفقه اسلامی را طوری که خودشان میخواهند تعبیر وتفسیر میکنند  وافغانستان را دارلحرب اعلان کرده اند وجامعه هم تبار ,هم زبان وکم سواد ما رابه قهقراه وگمراهی کشاینده اند وطالبان افغانستان نیز از روش خشونت آمیز ملاه های افراطی فر قه وهابی پیروی میکنند.

امروز وهابی ها یک حربه قوی بدست دارند که میخواهند توسط ثروت باد آورده نفت فرقه وهابیت را در کشور های که مردم آن بی سواد وکم سواد ند توسط بنای مساجد شاندار ومراکز به اصطلاح اسلامی هدف  خودرا به پیش ببرند  وهمان طوری که در پاکستان ملاهای گرسنه , محتاج ودستنگر  توسط سعودی ها کمک مالی میشوند وهزار هامدرسه  با پول وهابی ها تاسیس وپسران خورد سال را شستو شوی مغزی میدهند که ملاه های افراطی گر وهابی مشکلات بزرگ اجتماعی وسیاسی درافغانستان وپاکستان  را خلق نموده  اند.

 این نوع مرکز به اصطلاح اسلامی که توسط عربستان سعودی تعمیر میشود قطعا به مفاد جامعه بیچاره ورنج کشیده کشور ما نیست  درافغانستان نیز سعی دارند که توسط طالبان که قطعا, از سواد بر خوردار نیستند  این مرکز در س تنگ نظری , جهالت  وتعصب قومی ومذهبی را پیاده نموده  باعث قتل هزار ها تن مسلمین بی گناه درافغانستان شوند وروش خشونت آمیز غیر انسانی وغیر ااسلامی این گروه افراطی به چهره اسلام که معتقد به یگانه پرستی , صلح وبرادری و برابری است ضربه بس بزرگی در انظار جهانیان وارد خواهد ساخت .  

    

                                     داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ                                         

 

 گزیده های مقالات  سیاسی  ، فرهنگی داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ    

کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد