2012/12/18

کا ندید های فعلی , احزاب نوتاسیس ائتلافی و گروپ افراطی گرایان قومی به تنهائی برنده انتخابات نخواهند شد

چندی قبل مضمونی از قلم  اینجانب راجع به تعدد احزاب در کشور به نشر رسید و  تعداد احزابی که در دستگاه قضائی کشور راجستر شده اند زیاده از صد حزب است و همه سعی دارند درانتخابات آینده به نوعی شرکت کنند ,اکثر این احزاب که نام های فریبنده را انتخاب کرده اند و اعضای این احزاب که تعداد آن شاید از چند نفر محدود تجاوز نکندبه حیث یک حزب را جستر شده اند وبنیان گزاران این تشکیلات حزبی که خود مالک این احزاب اند بخوبی میدانند که چانس انتخاب شدن آنها در انتخابات آینده امکان پذیر نیست ولی این تشکیلات را صرف برای استفاده جوی وفرصت طلبی شخصی راجستر نموده اند و تشویش اینست که این احزاب برای جریان انتخابات آینده کشور یک اخلال است وجریان انتخابات را پیچیده  ترساخته کمک به یک پیآمد صلح آمیزروش انتخاباتی نخواهد کرد , معلوم نیست  که در مسوده  قانون انتخابات که توسط آقای کرزی وتیم اداری آن طرح وبه ولسی جرگه برا ی بحث وفیصله نهائی روانه شده است در مورد تعدد احزاب ویا بهتر بگویم شرایط ثبت یک حزب دردستگاه قضائی کشور بحث شده یا خیر؟  چون کاپی این مسوده در دسترس مطبوعات ونهاد های حقوقی کشورقرارداده نشده است  ونمی توان دراین مورد اظهار نظر نمود.

از ظرف یکسال به این طرف است که یک تعداد اشخاص وهمچنان تشکیلات احزاب مختلف مصروف زد وبند ها وائتلاف های سیاسی با یک دیگراند تادرانتخابات ریاست جمهوری که ماه حمل 1392 بر گزار خواهد شد بطور منسجم داخل فعالیت های انتخاباتی شوند یک تعداد اشخاصی که میخواهند درانتخابات ریاست جمهوری به حیث کاندید سهم بگیرند فعالیت خویش را مدتی قبل شروع نموده و پلان انتخاباتی خویش را ازحالا توسط رسانه های مطبوعاتی بشکل مصاحبه ها ابرازداشته اند و تعداد دیگری اند که انتظارمیرود درآینده نزدیک  توسط احزاب خویش کاندیدهای شان بطوررسمی اعلان نمایند .

اشخاصی که در دور اول ویا دوم ریاست جمهوری آقای کرزی بنا به مصلحت های گروهی وقومی به مقام های بلند پایه اداری به حیث تیم کاری آقای کرزی همکاری نزدیک دارند چانس انتخاب شدن را ندارند این گروپ امتحان خویش را نزد ملت داده اند همه میدانیم  که حکومت آقای کرزی وتیم کاری آن به فساد گسترده , ضعف اداری ونا رسائی های سیاسی ,کج اندیشی وپشخارگری قومی وتعصبات نژادی مشهوراند واشخاصی که  بااین رژیم فاسد همکاری دارند دیگر قابل قبول ملت نبوده واگربا حمایه وپشتیبانی آقای کرزی کاندید درانتخابات آینده شوند چانس برنده شدن درانتخابات را بطور قطع ندارند وآگاهان سیاسی کشور حتی به این نظر که این همکاران نزدیک آقای کرزی به مجردی که نتایج انتخابات1392 اعلان شود  فرار را بر قرار ترجیع داده وکشوررا با ثروت هنگفتی که ازطریق غیرقانونی اندوخته اند ترک خواهند گفت واین گروپ نابکارهراس ازاین دارند که شاید در انتخابات آینده  یک حکومتی که به مراتب بهترو پاسخ گو درافغانستان پایه گزاری گردد وملت ما امید واراند که روزی همکاران اداری آقای کرزی  توسط یک شورای واقعاٌ ملی وپرسشگر فعالیت های گذشته شان را تحت سوال برده واز جانب حکومت نو تاسیس ومردمی مورد باز پرسی و تعقیب قانونی قرارگیرند .

یک عده قلیل دیگری که  تعداد شان از سه الی چهار نفر تجاوز نمی کند و در سابق  به حیث ارکان اداری در حکومت آقای کرزی همکاری داشتند واکنون درسطح  اوپوزیسیون قراردارند فعالیت های اداری و خدمات گذشته این کاندید ها نیز مورد بازنگری قرارخواهند گرفت وبازهم  دیده شود که این کاندید ها تاچه اندازه ازاعتماد مردمی برخورداراند و شاید امکان آن میرود که  فعالیت های خدماتی گذشته شان توسط  مطبوعات ونهاد های اجتماعی وحقوقی جهت آگاهی ذهنیت مردم در جریان رقابت انتخاباتی به بررسی گرفته خواهد شد .

تجربه نشان داده که در گذشته ها زد وبند های ائتلافی زیاد ی صورت گفته ولی نظربه اختلافات قومی مذهبی ولسانی زود ازهم پاشیده  وامید است که درده سال گذشته که کشوربسوی یک دیموکراسی نسبی روان است این احزاب , و گروهای تنظیمی و جهادی ازاشتباهات گذشته خویش آموخته وبه یک ائتلاف سیاسی واقعی وپایدار دست یابند.

قوای نظامی امریکاه که بسال 2014 افغانستان را ترک خواهند گفت به اساس راپورهای داده شده دربخش سیاسی ونظامی در جهان غرب که به نشر رسیده است قوای نظامی امریکاه وجامعه جهانی بطور کامل نتوانستند که یک آرامش وثبات سیاسی را درافغانستان بیاورند و قوای نظامی جامعه جهانی با خاطر پریشان این مملکت را ترک خواهند نمود وسیاست مداران امریکاه  بخصوص خوب درک کرده اند که باترک قوای ایساف افغانستان دوباره محل جولانگاه فعالیت های تروریستی القاعده وطالبان خواهند شد که آمدن چنین یک حالت  تمام منطقه وبخصوص کشورهای همسایه را به بی ثباتی سوق خواهد داد و وبرای امریکاه وجامعه جهانی دردسر زیادی تولید خواهد نمود وبناٌ تصمیم گرفته شد که به تعداد 10 الی 12 هزار قوای نظامی وبخصوص قوای هوائی را در بگرام , قندهار وچند محل دیگر تا سال 2024  فعال نگهداشته ودرموقع ضرورت از آن به مقابل  گروپ های تروریستی القاعده وطالبان استفاده کند و مزید برآن حکومت جدیدی که توسط  انتخابات آینده تشکیل میشود بازهم توسط  جامعه بین المللی سالانه به مبلغ  شش بلیون دالر کمک میشودوجامعه بین المللی تشویش از این دارد که حکومت آینده افغانستان بازهم توسط زد وبند های سیاسی تنیظمی ومصلحت گرائی گروه های مختلف بوجود آمده وبرای بدست آوردن قدرت سیاسی واداری به مجادله بر خیزند ویک حکومت ضعیف وناتوان دیگر مانند حکومت آقای کرزی  تشکیل خواهد شد و جامعه بین المللی به شمول امریکاه سعی دارند که در انتخابات آینده افغانستان از یک شخصیت سیاسی به حیث کاندید ریاست جمهوری پشتیبانی و حمایه کند که این کاندیداد بائیستی در مرحله اول با سیاست جامعه جهانی همگرائی کامل داشته باشدوبا دستگاه اداری امریکاه وسازمان موسسه جهانی ملل متحد وسایر کشور های اروپائی به وجه احسن از نگاه سیاسی, ذهنی وزبانی ارتباط قوی داشته وازپا لیسی کشورامریکاه درمنطقه  پشتیبانی کند ودر داخل کشور روش متزلزل دیموکراسی را تقویه  بخشیده و رقابت های قومی , قبیلوی , زبانی را تاحدی محدود سازد ولی صاحب نظران سیاسی به این عقیده اند که این طور یک شخصیت  سیاسی رادرافغانستان کسی تا حال سراغ ندارد ولی یک شخصیت سیاسی که امریکاه وجامعه جهانی را میتواند به مرام های سیاسی شان به منطقه برساند آقای خلیل زاد است, افواهات است که آقای خلیل زاد درکابل یک سلسله تماس ها ومذاکرات را بطور مستقیم و همچنان محرمانه با احزاب , نهاد های اجتماعی , گروهای مختلف سیاسی وبزرگان قومی براه انداخته  ودر مورد کاندید خویش روش های مقدماتی و وضع سیاسی را به تحلیل وبررسی گرفته است .کدرسیاسی وگروهای تنظیمی از وارد شدن آقای خلیل زاد در صحنه سیاسی افغانستان خوشبین نیستند وازهمین حالا در مقابل کاندید احتمالی آقای خلیل زاد راپورهای منفی منتشر میسازند ولی فراموش نباید کرد که آقای خلیل زاد یک سیاست مدار فعال ودارای تجربه کافی درافغانستان وکشورهای آسیای میانه است و طوری که برای همه معلوم است در تدوین قانون اساسی افغانستان رول مهم  داشت وبرای چهارسال در کابل به حیث سفیرموفق امریکاه اجرای وظیفه نموده است وبه فرهنگ وایدیالوژی و زبان افغان ها بکلی آشناه است وهمچنان یک وزن سیاسی درروابط بین الملل دارد سیاست مداران نام آشناه در داخل وخارج از کشوربه این نظر اند که اگر خلیل زاد  در رقابت انتخابات آینده شرکت کند وبرنده شود شاید او بتواند که با انتخاب یک تیم قوی اداری که دارای تخصص ,دانش علمی و سیاسی و عاری از زیر تاثیر سلطه واستمرارگروهی وتنظیمی باشند این کشوررااز بحران کنونی و ناامنی فراگیر نجات بخشیده  وسیاست نادرست پاکستان را به مقابل افغانستان مهارنماید وافغانستان را تا حدی از شئونیزم قومی وقبیله پرستی نجات بخشد وفساد اداری فرا گیر را که دامنگیر این کشور بدبخت شده تاحدی محدود سازد واردشدن آقای خلیل زاد در صحنه سیاسی افغانستان صرف یک احتمال است و بائیستی جهات مثبت ومنفی آن توسط اهل قلم واندیشه واگاهان سیاسی توسط مصاحبه ها ومباحثات بشکل میز مدوردر کشور به بحث کشیده شود.

     

                                     داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ                                         

 

 

 

 گزیده های مقالات  سیاسی  ، فرهنگی داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ    

کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد