2013/01/31

سازمان جهانی ملل متحد دوم مارچ را به حیث روز جهانی آب تعین کرده است .به اساس راپور موسسه جهانی ملل متحد نفوس  جهان به هفت ملیارد خواهد رسید که بطوراوسط حد اقل به دو الی چهار لیتر آب نیاز است درحالی که یک تعداد زیاد کشورهای فقیربا کمبود شدید آب مواجه میشوند وهمچنان به همین مناسبت مرکز امنیت ملی امریکاه راپوری تحقیقاتی را نیز به نشررسانید وکشورش را توسط این راپورهوشدارداد که درده سال آینده تشنجات بزرگ سیاسی وجنگ ها در کشورها ی مناطق مختلف روی آب خواهد بود وبخصوص این تشنجات سیاسی در مناطق شمال افریقاه , کشورهای شرق میانه ودر کشورهای جنوب وجنوب شرق آسیا در اثر کمبود آب بروز خواهد نمود واین مناطق را به یک بحران سیاسی وتشنجات منطقوی مبدل خواهد شد . آب به حیث یک حربه جنگی در مقابل همسایه ها استفاده خواهد شد و پروژه های بزرگ آبیاری مانند بند های بزرگ , نهرهای عریض وطویل آب  ودستگاههای بزرگ صنعتی که آب شور رابه آب شیرن مبدل میسازد  هدف فعالیت های تروریستی قرارخواهد گرفت  قبل از اینکه ما در مورد این توضیحات بیشتر ارائه کینم  نخست  باید  توجه خوانندگان محترم رابه مضمونی اینجانب تحت عنوان " کشور قحطی زده سالانه پنجاه بیلون دالر به ممالک همجوار اهدا میکند" , معطوف میدارم  واین مضمون تقریبا  به تمام ویب سایت های نشراتی داخل وخارج ازافغانستان به نشررسید وشاید هم این نوشته دربخش آرشیف ویب سایت ها ی متذکره هنوزهم درج باشد . به ارتباط راپور تحقیقاتی مرکزامنیت ملی امریکاه  خوف مااز این است کشورجنگ زده افغانستان  باز به یک بحران سیاسی دیگری که جنگ روی آب با همسایه ها است در گیر نشود .

 مختصر بائیست یاد آور شد که به اساس سروی های مختلف مقدار آبهای سالانه افغانستان به هفتادو پینج ملیارد (بلیون) متر مکعب  تخمین شده است که  صرف بیست الی سی فیصد آن یعنی بیست وپینج بلیون متر مکعب این آبها در بخش زراعت درافغانستان به مصرف میرسد ومتباقی پنجاه بلیون مترمکعب آب که ثروت بیکران ملی ما را تشکیل میدهد ازافغانستان خارج وبه سرسبزی وشگوفائی کشورهای همجوار بطور رایگان به هدر میرود.  گرچه قیمت آب در ساحه بین المللی در حدود یک ونیم الی دودالرفی مترمکعب آب تعین شده که کشورعراق به کویت آب را به همین قیمت صادر میکند وهمچنان ایران نیز آب دریای خودرا به قیمت دودالرفی متر مکعب به شیخ نشیانان کویت و مناطق همجوار بفروش میرساند. واز جانب دیگر بطور مجانی از آب های افغانستان استفاده گسترده میکند .

برای آنکه ما بتوانیم اهمیت اقتصادی آب های از دست رفته افغانستان راخوبتر توضیح کرده باشیم قیمت فی مترمکعب آب افغانستان را صرف یک دالر فی متر مکعب تعین می کنیم  که ارزش آب های افغانستان سالانه جمعاٌ به پنجاه بلیون دالر میرسد  وپنجاه بلیون متر مکعب آب یک ثروت بیکران ملی است که ارزش آن نسبت به ذخایر گاز ونفت ومس وهرمعدن دیگر که در افغانستان تصور میشود بلند تر است .

راپور تحقیقاتی مرکز امنیت ملی امریکاه برای افغانستان هم یک هوشدارجدی است  که اگر روزی جنگ به یک شکلی با طالبان خاتمه پیدا کند ولی بازهم پاکستان به حیث یک همسایه مخرب نخواهد گذاشت که در افغانستان صلح  پایدار ایجاد گردد, همه به این باوراند که پاکستان دشمن رشد اقتصادی افغانستان است وسعی بعمل میا ورد که افغانستان را ازنگاه سیاسی واقتصادی ضعیف بسازد  یکی از دلایلی که پاکستان نمی خواهد که درافغانستان یک استقرارسیاسی واجتماعی رونما شود موضوع ریزش آب دریای کابل است واین در یای با عظمت با سرعت عجیب بسوی خاک پاکستان درجریان است وشهراتک محل تقاطع دریای کابل وسند را میسازد که بسوی جنوب پاکستان روان وسرزمین ملتان , علی پور وحیدر آباد را سرسبز میسازد وپاکستان خوب درک کرده که افغانستان قوی از نگاه سیاسی واداری روزی از پاکستان جداٌ تقاضا خواهد نمود که در مورد آب های مفت ومجانی افغانستان در پای میز مذاکره کشانده شود  وسعی دارد که در بخش های شرقی کشور مشکلات سیاسی ایجاد کند و وتشنجات قومی ومنطقوی را راه اندازی کند , قراراطلاعات بند آبی که روی در یای کنربائیست در آینده اعمار شود پاکستان ازهمین اکنون دراحداث این بند کارشکنی هائی را براه انداخته وکمپنی ساختمانی که این بندآب را احداث میکرد از جانب پاکستان  هشدار داده شده است .

نگارنده به صفت یک کار شناس مسایل اقتصادی از حکومت آقای کرزی وحکومات آینده افغانستان جداٌ تقاضا میکنم که  پیش از اینکه تشنجات بین دوکشور همسایه پاکستان وایران به یک حالت بحرانی خویش برسد باید افغانستان هرچه زودتر توسط یک موافقه  نامه با کشور های همسایه  که بتواند از آب های خویش به نفع افغانستان امتیازات اقتصادی راحاصل نماید عقد نماید و اگردراین موضوع حکومت افغانستان غفلت میکند شاید روزی برسد که پاکستان با یک نیرنگ جدید پیش ازاینکه افغانستان متوجه شود اقدامی نماید که حق آبه مجانی در یای کابل رابرای کشور خودبدون یک امتیاز اقتصادی وجبران پولی تضمین نماید. ویا اینکه پروژه های بند وانهاررا که در آینده روی دریای کنر ,علیشنگ وعلینگار وکابل احداث گردد توسط فعالیت های تروریستی پاکستان تخریب و ومنطقه را در یک بحران جدید سایسی مبدل سازد .

افغانستان همین اکنون با ئیست راپور امنیت ملی امریکاه را که در دهسال آینده در مورد آب  تشنجات منطقوی ایجاد میشود جدی تلقی نموده یک استراتیژی طویل المدت پروژه های آبیاری وآبرسانی را در پلان های انکشافی طرح وامکانات آنرا که روزی با همسایه ها در مورد آب در گیر خواهد شد سنجش نماید . افغانستان با تاسف با کشورهای همسایه در بخش توزیع وصدور آب کدام موفقه بین المللی ندارد و صرف در سال 1973 قراردادی با حکومت ایران عقد نمود که ایران سالانه به مقدار 850 ملیون متر مکعب آب ازآب دریای هلمند بطورمجانی بد ست میاورد وحال موقع آن رسیده که درموافقه نامه 1973 آب هلمند تجدید نظر شود وهمچنان دریای هریرود نیز بطور مستقیم به سر زمین های ایران بدون کدام موافقه .جبران پولی سرازیر میشود .

پاکستان مدت مدیدی است که راه ترانزیت را به افغانستان به حیث یک وسیله فشار اقتصادی استفاده میکند وافغانستان را بارها در تنگنای اقتصادی قرارداده است ودر راستای گسترش روابط تجارتی میان دوکشورمانع تراشی ها کرده ومشکلات بسیاری را برای ورود امتعه تجارتی ایجاد نموده است بین افغانستان وپاکستان یک رابطه متعارف تجارتی وجود ندارد واین رابطه در طول سالهای گذشته تا کنون یک جانبه وبه نفع پاکستان بوده .اگر افغانستان بخواهد که برای همیش تهدید پاکستان از میان بردارد بایست توسط آب های مهارشده رود خانه های خویش وراه ترانزیتی بسمت شمال اقدام بالمثل نماید وبا عقد تواقنامه ها درمورد آب  با کشورایران , پاکستان وکشور های همسایه شمال امتیازات اقتصادی ومالی در یافت نماید .                                                                                                    

موخذ: 1-  داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ  استراتیژی سیاست های سالم اقتصادی , آرشیف ویب سایت خاوران, آریائی

2-  داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ , کشور قحطی زده  سالانه پنجاه بلیون دالر به ممالک همجوار اهدا میکند ,  آرشیف خاوران , آریائی , پیام آفتاب , خراسان زمین , گفتمان , هفته نامه امید

3- روزنامه راه نجات "  پاکستان دشمن رشد اقتصادی افغانستان 14.11.2009"

4- داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ, توسعه بخش زراعت ورفع بیکاری مزمن , پیام آفتاب , آریائی , خاوران

      

                                     داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ                                         

 

 

 گزیده های مقالات  سیاسی  ، فرهنگی داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ    

کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد