2013/02/07

دراین اواخر در نشرات بیرون مرزی وهمچنان در رسانه های داخل کشور به کسرت مطالعه میشود که یک شخص نظر به هر هد ف ومقصدی  که نزد وی موجود است   شخص دیگر را استاد خطاب میکند , اصطلاح  استاد  درفارسی مرادف است با کلمه پروفیسور درلسان های غربی.اعطای چنین القاب در بخش اکادمیک عملکرد ساده  نیست .اعطای در جه استادی ویا پروفیسوری توسط یک شخص یا یک گروی بخصوص که در یک دسپلین علمی نه معلومات ونه دسترسی دارد قابل قبول جامعه اکادمیک نیست , اهدای در جه استادی در هررشته ائی که باشد چه در بخش هنر وادب وتاریخ وچه در بخش فلسفه ,جامعه شناسی , حقوق , اقتصادی وعلم سائینس وغیره شرایط بخصوص دارد.

یک استاد ویاپروفیسور بائیست واجد چندین شرایط باشد که بدرجه استادی برسد که شروط عمده آنرا برمی شماریم:

اول : بائیست در جه علمیت یک کاندید استادی از روی نشرات متعددمانند کتب , رساله ها ومضامین در یک رشته خاص علمی تحریر ونشر نموده تثبیت میشود  وآثار کاندید استادی بائیست از جانب سائیر دانشمندان واستادانی که در رشته متذکره مطالعات عمیق دارند وصاحب نظر وصاحب صلاحیت اند و به حیث اهل خبره قضاوت کرده میتوانند ارزیابی میشود.

دوم : کاندید درجه استادی بائیست موفق به اخذ دیپلوم از یکی یوینورستی  های شناخته شده در داخل ویا خارج از کشور شده باشدواگر مدارج عالی تحصیل در بعضی از مراکز عملی در کشور ما نسبت مشکلات اکادمیکی اعطاه نمی شود , شخص مذکور از یونیورستی های کشورهای آسیائی , اروپائی وامریکاه موفق به اخذ درجه اکادمیک

ماستری وداکتری میشوند , دراینجا بازهم یاد آورشد که یک شخص با وجود داشتن  چنین  درجه اکادمیک بخودی خود باعث تضمین عنوان در جه استادی وی شده نمی تواندد, ولی رسیدن به مقام استادی داشتن چنین اسناد علمی معتبر البته کمک می رساند.

سوم : استاد باید تجارب تدریسی طویلالمدت را در دانشگاه های داخل وخارج کشور داشته باشد..با در نظر داشت شرایط فوق بازهم  وظیفه یک مقام با صلاحیت عالی اکادمیک است که درجه استادی را به یک شخص اعطا نماید

دراروپا ویا امریکاه مراجعی وجود دارد که اسناد علمی ویا دیپلوم یک شخص را ارزیابی میکند با تآ سف درافغانستان اینطور یک مرجع اکادمیک ومعتبرکه شهرا فرامنطقوی داشته باشد وجود ندارد .دراجتماع افغان ها القاب وعناوین به یک شخص مورد نظرکه اهلیت ,کفایت ,صلاحیت وعلمیت آنرا ندارد از جانب دوستان وی ویا کسانی که به شخص متذکره حسن نظر دارد ویا به یک گروپ بخصوص سیاسی وحزبی  که به آن متعلق است اعطاه میشود.این روش حتی  توسط یکی از اقارب نزدیک ویا یکی از اعضای خانواده  یک شخص نیز به منظور بلند بردن پرستیژ اجتماعی  فامیل  به عناوین والقاب مبالغه آمیزوی را مسماه میسازندتا دیگران نیز اورا به این عنوان  خطاب نمایندوبه این ترتیب گراف ارزش اجتماعی وفامیلی رابلند ببرند.

استفاده از درجات قلابی وعناوین اهدائی در شروع جهاد مروج شد , رهبران تنظیم های مختلف در پشاور ازاین درجات علمی و اکادمیک سوً استفاده کردند مانند لقب "انجنیر" که آقای گلبدین به نام خود چسپاینده واینکه وی مدرک وسند انجنیری را از کجا وکدام مرجع اخذ نموده معلوم نیست. همچنان چسپانیدن القاب استاد , مولوی  ومولینا  وبعضی دیگر از این عناوین که برای یک شخص معلوم الحال درجه  ربانیت وعولویت میدهد  ولی تاحال کسی نمی داند که این اشخاص آنرا از کدام مرجع عالی اسلامی که در نزد جهان اسلام معتبر باشد بدست آورده است .

به هرحال در پشاور استفاده سوً از القابی که حامل آن اصلاٌ وابداٌ لیاقت آنرا نداشته وندارد مود روز گردیدودیگران نیز ازاین  عملکرد سوه ٌ استفاده را شروع نمود وکسی که مستری بود انجنیر شد ونرس مرد در یک بیمارستان تبدیل به داکتر شد وطالب وچلی بی سواد وکم سواد مبدل به ملاه ومولوی شد ند.

حتی بعضی از دوستان شکایت دارند که در بین افسران اردو نیز یک تعداد اشخاصی اند که دارای در جه ضابط وخورد ضابط در کشور بودند وامروز در اروپا وامریکا خود بخودبه تورن وجرنیل وکرنیل ارتقایافتند.وچنان گردن رابلند میگیرند وسینه را میکشند وبه جاده های اروپا وامریکاه پرسه میزنند که گویی با اصطلاح جنگ سومنات را فتح کرده اند.

سوً استفاده از القاب را ماوشما امروز به شکل خیلی افراطی آن  دربین  طالبان مشاهده میکنیم هر شخصی که هم سوئی با نظریات ناقص وغیر اسلامی وغیر انسانی طالبان داردوبی سواد مهض هم است بنام ملا یاد میشود.ویا ملاعمررا بنام امیرالمومنین یاد میکنند.

چنانچه یک مثال است که میگویند : ناخوانده ملا ونا بافته جولا !!!!ا

.گزافه گرائی ولقب بخشی حاتم وار حالا دیگر برای اجتماع افغانها در داخل و خارج از کشور به یک مشکل اجتماعی مبدل شده است وباید رسانه ها , ژور نالیستان وموسسات علمی واکادمیک کشور به هیچ یک شخص ویا گروهی اجازه ندهند که خود سرانه وبدون داشتن اسناد  معتبرعلمی واکادمیک وی را به القاب وعناوین که اهلیت آنرا ندارد خطاب کنند. 

همچنان اشخاصی که چنین لقب های اعزازی را می پذیرند ودر هر شته از روحانیت گرفته تا هنر وادب وعلوم ساینس با ید بدانند که برای مردم قابل قبول نیستند وچنین شخص ویا اشخاص مردم را نباید گول بزنند واگر یک یک شخص واقعاً کفایت واهلیت در جه استادی را داشته باشد نزد جا معه افغان پنهان نمی ماند امید وارم که رسانه ها ی مطبوعاتی تار نگارها ودستگاه های نشراتی تلویزیون ورادیو این مشکل اجتماعی را به بحث کشیده وبرای روشن گری ذهنیت خوانندگان وبینندگان توسط راپورها ومباحثات  به شکل میز مدور این مشکل را توضیح دهند.

      

                                     داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ                                         

 

 

 گزیده های مقالات  سیاسی  ، فرهنگی داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ    

کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد