2013/04/17

 اخیراً دایرهً المعارف افغانستا ن تعین فیصدی اقوام درافغانستان در به نشر رسانید که بیش از 62% جمعیت افغانستان را پشتون  , 12,38% تاجیک 9% هزاره , 6,2% اوزبک, 2,69 % ترکمن , 2,48% ایماق, 1,00%عرب تذکرداده و تعداد کوچی ها را یک ونیم ملیون که یک رقم مطلق است  در این دایرهً المعارف ذکرداده است . این ارقام  که منبع وموخذ آن معلوم نیست از جانب نهاد های مختلف  آناً مورد سوال قرارگرفت واز جانب اداره مرکزی احصائیه بکلی رد شد وآنرا یک  اقدام سیاسی خواند وهمچنان اکادمی علوم افغانستان بخصوص آقای نادر نادری این انجمن را دایره ً المعارف نه بلکه یک دایرهً النفاق یاد نمود و دستگاه  های نشراتی کشورنیزازمسئولین دفتر دایرهً المعارف درمورد این ارقام توضیحات خواست که  تاحال دراین باره به رسانه های نشراتی تماس حاصل نشده است .

در افغانستان متاً سفانه اعداد وارقام احصائیوی درهیچ زمان وجود نداشته وهمه ارقام ودیتاه های احصائیوی روی تخمینات جمع آوری شده ومزید برآن درهمان اعداد وارقام احصائیوی نیزطبق حسب الخواهش حکومات سابق ومرام های سیاسی آن تصرفات بعمل آمده وآنرا به حیث ارقام واعداد احصائیوی رسمی نشروبه دسترس موسسات ملی ومراجع بین المللی قرارداده اند ودرگذشته همه تحقیقات , کتب , نشر مضامین وراپورها که در بخش های مختلف درمورد افغانستان نشرشده نسبت نبود ارقام احصائیوی نا گزیرازارقام واعداد احصائیوی تصرف شده وغیرموثق به حیث یگانه منبع معلومات کشور استفاده نموده اند .وامروزهم دایرهً المعارف  افغانستان همان روش های سیاسی پوسیده ومخرب گذشته راتعقیب میکند و دراین وقت حساس که کشوربه یک اتحاد ملی اشد ضرورت دارد عمداً یک نفاق وخانه جنگی ها را بین اقوام دامن میزند.

بعد از واقعه  یازده سبمتبر 2001 که قوای جامعه جهانی درافغانستان داخل شد واین کشوردر صحنه سیاست بین المللی موردتوجه جها ن قرار گرفت برای معلومات بیشتراز این کشورمراجع مختلف مانند موسسات ان جی او, نهاد های کمکی کشورهای اروپائی ,امریکاه وهمچنان موسسه جهانی ملل متحد از سال دو هزار وچهار عیسوی به این طرف هرسال یک سلسله معلومات وارقام بصورت نمونه گیری در موارد مختلف راجع به  فیصدی اقوام مختلف , تولدات , وفیات  وفیصدی تعداد زن ومرد و تصنیف نفوس به اساس سن درافغانستان نشر کرده اند واین ارقام درانجمن امار گیری امریکاه وشعبه نفوس جهانی ملل متحد بدسترس نهاد های مختلف ریسرچ قرار داده میشوند واخیراً ارقام احصائیوی

وهمچنان ویکی پیدیای سال2012 ارقام واعداد The World of Nations, Todays Almanac

درمورد فیصدی نفوس افغانستان را به طور تخمین به نشر رسانیده است :

پشتون 40% , تاجک 33%, هزاره 11فیصد, اوزبک 9% ایماق 1%, ترکمن 2%, بلوچ 1%

نفوس افغانستان  30,419,928 ملیون که 99% اسلام وبه تعداد 80-89%گرویده مذهب سنی حنفی و10-19%مذهب شیعه اسناعشری وشیعه اسماعیلی اند بازهم این نهاد ها به این اعداد وارقام کلمه تخمینی را تاکید میکنند . نهاد های بین المللی این سروی ها را بصورت نمونه گیری به منظور رسانیدن کمک وطرح  پروژه های انکشافی گرفته اند که در آن کدام هدف سیاسی وجود ندارد واین اعداد وارقام برا ی دستگاه های نشراتی , نهاد های جامعه مدنی ومحققین عجالتاً  شاید بیشتر قابل قبول باشد تا اعداد وارقام مشکوک انجمن دایره ًالمعارف .

اقلیت های نژادی گرچه از نگاه کمیت نفوس نسبت به چهار قوم پشتون , تاجک  ,هزاره واوزبک کوچکتر باشند ولی در بخش های اجتماعی , اقتصادی وسیاسی کشور رول خیلی مهم داشته اند وخدمات باارزش وقابل قدری را در اجتماع ما انجام داده اند ما بائیست بوجود این اقلیت های افغان به حیث یک ملت کثیرالنژاد مفتخر باشیم ووجود این گروپ ها ی فراموش شده ولی مهم به غنایم کلتوری ما میافزاید. همه اقوام کشوربا هم برادروبرابراندوبه کشورافغانستان که زادگاه آنها است افتخار دارند وهریک از این اقوام به سهم خود در راه ترقی وپیشرفت کشور ودفاع از وطن سهم بارز دارند

برادران پشتون در سرنوشت سیاسی ونظامی افغانستان رول مهم داشته وتاحال شاهان افغان از قوم پشتون بودند. دراعتلاه وآبادی کشورسهم  بارزداشتند و درزمان جهاد از کشور دفاع نمودند ,برادران پشتون دراثر بمب گزاری طالبان تلفات سنگین را متحمل شده ومناطق پشتون نشین مارا در بخش تعلیم وتربیه وطرح پروژه های اقتصادی وزراعتی باز داشته اند .

تاجک ها طبقه روشنفکر افغانستان بوده واز سالهای متمادی است که به حیث تکنوکرات ها ی دولتی چرخ های اداری واقتصادی مملکت را به حرکت در آورده اند ودر بخش تجارت واقتصادی کشور سهم بارز دارند ودردفاع ازوطن به مقابل ابر قدرت روس , طالبان وای اس آی پاکستان مقاومت شجاهانه نمودند.

برادران هزاره  ما در مناطقی که از سمنگان شروع شده وتمام مناطق مرکزی را دربر گرفته الی غورات در ساحه غربی افغانستان ودر جنوب تا هلمند ودر حصه شمال الی دره صوف ,نارین چارکنت میرسد طبقه زحمت کش کشوررا تشکیل داده واز دانش وهوشیاری طبیعی برخوردار وتوانستند که با وجود تعصب شدید مذهبی ونژادی که درمقابل این قوم ازسالیان متمادی وجود دارد دراثر زحمات بی پایان درکلتور, اقتصادی وزراعت افغانستان مقام مهم را احراز نموده اند وهمچنان در جهاد افغانستان سهم فعال داشتند .

برادران اوزبک در اثر زحمات وپشت کار بی پایان این قوم با همت دشت های وسیع سوزان وپهناور صفحات شمال را تحت زرع در آورده وبرای تهیه مواد غذائی برای سائیر ولایات رول مهم وغیرانکار داشته اند صفحات شمال راملت ما به نام گدام زراعتی افغانستان مسمی نموده اند واین قوم به سهم خوددرجهاد افغانستان ازخود گزری نشان داده ودرحراست سرزمین های آبائی خویش کوشیدند .

وجود این ملت چندین نژادی کشورمارا درانظار جهانیان یک موقف خاص بخشیده چهره های متمایز ودر خشان , طرز لباس های محلی , عنعنات ورسوم های مختلف ودلچسپ کشورمارا ازنگاه کلتوردر جهان رنگین وبی همتاه ساخته است وبدون این همه اقوام مختلف وطبقات نژادی سر زمین افغانستان با وجود کوه های سربفلک کشیده ودشت بزرگ وپهناور که مناظر دلکش ولجام گسیخته دارد کشور بی روح وبی رمق خواهد بود وما بائیست بوجود مردم خویش افتخار کنیم واز این متاثر نباشیم که درفیصدی قوم ونژاد ما وشما درارقام احصائیوی که آنهم بصورت تخمینی است کم وکاست بعمل آمده .

برادران هم وطن ! امروز کشور ما مراحل دشوار تاریخی را طی میکند ونباید کشور را به یک بحران سیاسی واجتماعی دیگر مبتلا سازیم  با ئیست همه اقوام  دست اتحاد ودوستی را به حیث یک ملت واحد بسوی یکدیگر درازنموده ودر راه حل معضله های سیاسی واجتماعی کشوربکوشیم وامید است که وطن ما این بحران ها راپشت سر گذاشته ویک استقرار سیاسی واجتماعی در جامعه ما برقرار ویک حکومتی که قابل قبول همه ملت باشد تشکیل شود

       

                                     داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ                                         

 

 

 گزیده های مقالات  سیاسی  ، فرهنگی داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ    

کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد