2012/06/24

 دانشمند محتر م آقای نجیب یوسفی وانجنیرصاحب بانو همایوسفی را سلام واحترام تقدیم

ویپ سایت وزین وطندار دربین افغان های روشنفکران خواننده های زیاد دارد ونوشته های افغان های ما که در ویپ سایت شما همکاری قلمی دارند خیلی پرمعلومات و آموزنده است بخصوص آرتیکل های سیاسی که توسط شما انتخاب ودر ویپ سایت وطنداربه نشر میرسد همه این نوشته ها به سویه بلند ادبی به نشر میرسد .

بنده مدت تقربیا زیاده از پنجاه سال است که از افغانستان به منظور تحصیل در آلمان رفتم ودر آلمان به اخذ دیپلوم اقتصاد نایل ومتعاقب آن به تحصیل دوکتورای اقتصاد ادامه دادم و مزید بر آن مدت شش سال در یونیورستی مانهیم آلمان مصروف تدریس بودم وچون درمسایل اقتصادی کم وبیش معلومات دارم  سعی میکنم که زیادتردرمسایل اقتصادی افغانستان مضامینی بنویسم و به سهم  خود خدمت خیلی کوچکی برای کشور جنگ زده انجام دهم  واز سال های 1980تا اکنون در روزنامه ها وهفته نامه های بیرون مرزی همکاری داشتم  ولی مدتی است  که نشرات روزنامه ها جای خودرا به تارنماهاوتارنگارها بنا برضرورت و پیشرفت سریع الکترونیک در بخش نشراتی خالی نموده است وامروز دانشمندان ونویسنده های ما همکاری های قلمی وفرهنگی خویش را توسط  مضامین جالب وتحقیقات های علمی به ویپ سایت های مختلف چه دراروپا , امریکاه و یا داخل کشوربه نشر میرسانند  .اینجانب نیز مضامین خودرا به تارنگارهای مختلف تحت عنوان" پیوسته به گذشته در مسایل اقتصادی "به ویپ سایت های متذکره میفرستم .هرتارنگار یک حلقه بخصوص خوانند گان خودرا دارد وهدف ازفرستادن مضامین اقتصادی به ویپ سایت های مختلف اینست که همه  خوانندگان وعلاقمندان کشور درمسایل اقتصادی معلومات کافی حاصل کنند, اینجانب امید وارم که اگرسرگردانی های روزگار فرصت آنرا میسرسازد آرتیکل های نشر شده را بصورت یک کتاب تدوین کنم شاید این نوشته های اقتصادی بدرد کشورفقیروبی روزگاربخورد.

افغانستان در حالت اضطراری قرار دارد و به پروبلم های زیاد سیاسی واجتماعی  روبرواست دانشمندان وروشنفکران ما  بطورعموم نظر به احساسات وطن پرستی که دارند وظیفه وجدانی خود میدانند که مشکلات سیاسی واجتماعی  کشوررا روی کاغذ آورده و برای روشن سازی ذهنیت وطنداران بیرون ودرون مرزی به نشرمیرسانند ودراین راه خدمات برجسته اجتماعی وسیاسی را انجام میدهند وهمه تقریبا درمسایل سیاسی واجتماعی می نویسند وواقعا خوب هم مینویسند ولی در مسایل اقتصادی کمتر توجه میشود . مزید برآن شما وبانو هما جان به حیث اشخاص مسئول ویپ سایت وطندار خدمات قابل قدری انجام می دهید ومن بارها گفته ام که نظم ,ترتیب ونشر مضامین کاریست خیلی دشوارو من به حوصله وپشت کار شما آفرین میگویم . از اینکه مضمون مرا به ویپ سایت تان به نشر رسانیدید منمون ومتشکرم.

                                                                          با عرض حرمت

   

                                     داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ                                         

 

 گزیده های مقالات  سیاسی  ، فرهنگی داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ    

کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد