2013/09/11

در گردهمآئی بزرگی به منظورسالگرد شهادت  احمد شاه مسعود قهرمان ملی تر تیب گردید که به تعداد زیاد اراکین دولت, رهبران جهادی اشتراک نموده بودند ویک تعدا د در این مجلس بزرگ سخنرانی کردند ودر جمع سخنرانان بیانه استاد سیاف توجه حاضرین مجلس را جلب نمود و صحبت آقای سیاف دردستگاه نشراتی افغانستان  نیزباز تاب گسترده داشت وآقای فهیم معاون اول حکومت آقای کرزی نیز صحبتی داشتند که ایشان با جدیت تمام ازبرگزاری انتخابات دفاع نموده وتائید کردند که غیرازبرگزاری انتخابات دیگر هیچ گزینه ائی برای افغانستان وجود ندارد وشرایط  کاندیت انتخابات را مسلمان بودن, تابعیت افغان ومجاهدی که درد ورنج افغان را در ک کرده باشد عنوان کردند که امید میرود دانشمندان کشوردرمورد  این توضیحات  آقای فهیم  تبصره های داشته باشند .

صحبت های آقای سیاف در مورد جنایات  طالبان پیام قاطع وتاثیر گزاربود وآقای سیاف نزد یک تعداد از وطنداران ما  به حیث عالم دین , شیخ الحدیث  واستاد علوم اسلامی شناخته میشود پیام استاد سیاف به طالبان گرچه دیرهنگام بودولی برای شناسائی چهره واقعی طالبان بیانیه آقای سیاف خیلی موثر افتاد وآقای سیاف بطور سریع اظهار داشت که :" طالبان افغان نیستند واین گروپ مزدوراست وروی ندارند که با ما حتی چشم بر چشم شوند" . واگر این سخنان آقای سیاف در گذشته ها به همان صراحت گفته میشد شاید مانند یک صاعقه به هدف میخورد.  بازهم امید است  که ندای آقای سیاف به حیث یک شعار سیاسی باقی نمانده وجامعه اسلامی ما به پشتیبانی ازگفتارآقای سیاف اعمال زشت طالبان را با صدا ی بلند وبلندتر بحیث علمای دین تقبیح کنند .

آقای کرزی سالها است طالبان را برادر خطاب کرده وبرای خشنودی این گروپ طالبانی را که  اعمال جنایت کارانه را به مقابل مردم بی دفاع کشورانجام دادند و توسط نیروهای امنیتی کشور بازداشت ودرمحابس تحویل داده میشوند ولی مدت کمی را درزندان سپری وبعد توسط آقای کرزی از بند رها گردیده اند واین جنایت کارن دوباره به گروپ جنگجویان پیوسته واین پالیسی آقای کرزی جنایت کاران طالب را زیادتر تشویق کردند که با قصاوت هرچه زیادتر به اعمال جنایت کارانه مانند سر بریدن , انتحار, سنگسار کردن به آتش کشیدن وبه مساجد حمله نموده ومسلمین بی گناه را در وقت نمار به رگبار ومسلسل می بندند وبنام اسلام باعث قتل هزارها افغان بی گناه شده اند .نیروی های امنیتی که زندگی خویش را در خطر انداخته و برضد جنایت طالبان دلیرانه میجنگند وازارزش های دیموکراسی دفاع میکنند ولی اشتباه سیاسی آقای کرزی نظام امنیت ملی مارا نیز به تردید ودودلی مواجه ساخته است  وصرف در این اواخر است که  بالاخره بعد از چندین سال آقای کرزی شاید پی برده باشدکه طالبان جز یک مشت جنایت کارکه در خدمت  دستگاه جاسوسی آی اس آی پاکستان بوده واز کدام آیدیالوژی خاصی پیروی نمی کنند .

 طالبان دین  ومذهب را در تضاد با واقعیت های جهان دانش قرارداده و با عقاید عقب گرایانه توام نموده اند توسل به خشونت , تعصبات قومی , نژادی ومذهبی  را دامن زده وجامعه مارا به عقگرائی کشیده اند وامروز وطنداران از نا رسائی , کج اندیشی , پشخار گری واستبداد تحریک طالبان رنج میبرند .

ملاه عمر در کنج یک خانه تاریک درپاکستان خزیده واز آنجاه به دادن فتواه شروع وخودرا " صاحب دم عیسی ,عدل سلیمان ,اعصای موسی وامیر المومنین مسلمین "  می خواند ( داکتر آرین ,ویپ سایت آریائی 11/30/2009 ) .

 با تاسف عمیق  که از علمای دین  هیچ صدای بر ضد اعمال غیرانسانی وغیراسلامی تحریک طالبان بلند نشده است واین نارسائی ریشه در کم سوادی ملا های ما  دارد که  دانش محدود از دین  اسلام دارند  واین امر با عث انحطاط مذهبی ودینی وطنداران ما گردیده  است, فقر, بی سوادی وخمود جمود فکری است که دامن گیرملت ماشده , اشخاص روحانی که دارای تعلیمات عالی اسلامی باشد در افغانستان خیلی کم و دانشمندان اسلامی ما که تعداد آن انگشت شمار است درکابل ومراکزشهرهای بزرگ تجمع اند واین گروپ هم مصروف زد وبند های سیاسی واقتصای اند کشور افغانستان کابل وچند شهر بزرگ نیست  احصائیه مرکزی آماری را منتشرنمود که درافغانستان 36 هزاردهات وقریه وجود دارد واگر درهرقریه اقلاً دومسجد وجود داشته باشد دراین صورت 72 هزارملاه امام در مساجد افغانستان خدمات دینی را انجام میدهند واین ملاه ها به اساس یک سلسله مراتب عنعنوی مذهبی به سویه ملاه امام ارتقا میکنند , ملاه امامان کشورما در قریه جات ا بتدا شروع میکنند به حیث چلی که وظیفه آن جاروب کردن صحن مسجد وگرم نگهداشتن تاوه خانه وپاک نگهداشتن اطاق ها است  وبعد از گذشت چند سالی این چلی ها به سویه طالب میرسند که وظیفه آن جمع آوری نان ملاه از دهات , کمک  وپیش دستی درامور مسجد است ,ملاه امام بعضی اوقات به یک کاری خارج از مسجد مصروف ویا ملاه مریض میشود طالب وظیفه دارد که پیشنمازشود وچندی بعد اگر ملاه وفات نمود ویا به کدام منطقه دیگر منتقل شد, اهل قریه نظر به شناخت قبلی که با طالب دارند او از جانب اهل قریه به حیث ملاه در مسجد بر گزیده و بعد از گذشت ده سال نظر به خدمت صادقانه در قریه به حیث مولوی شناخته میشود ودانش اسلامی این طبقه محدود به نماز دادن, و به خاطر سپردن چند آیه وحدیث , مسایل نکاح  ,طلاق  مراسم دفن ومجالس ترحیم است .
قرار احصائیه مرکزی 65 فیصد با شند گان افغانستان بی سواد اند وفیصدی بی سوادان در دهات به 75 فیصد میرسد , بطور مثال اگر ملاه یک شخص متعصب , تنگ نظر , افراطی گراه و عقیده برتری قومی وزبانی داشته باشد این مفکوره را به اهالی قریه خویش تزریق وشریعت وفقه اسلامی را طوری که خودش میخواهد تعبیر وتفسیر میکنند  وجامعه هم تبار, همزبان ولی کم سواد مارا به قهقراه وگمراهی می کشاند و اکثر این ملاه ها تحت تاثیر تحریک طالبان بوده ووطنداران ما توسط همین ملاه ها تلقین شده  اندکه کشتن قوای خارجی , نظام وپولیس ملی , شخصیت های سیاسی , نمایندگان پارلمان وکارگران بی چاره وبی وسیله ای که برای پیدا کردن یک لقمه نان در یک پروژه عام المنفعه مصروف اند باید سر بریده شوند برای آنکه  همه با کفارکمک میکنند ویا مربوط  به دولت افغانستان اند ,طالبانی که این جنایت انسانی را در حق مردم مظلوم  وخدمتگار کشورما انجام میدهند مسئولیت اسلامی خویش می دانند و همچنان ملاه ها ی قریه در خفا عمل انتحاری را جهاد در مقابل کفار دانسته وعلناً ادعا دارند که جای کسانی که عمل انتحاری را اجرا میکنند در بهشت برین است واگر این انتحاری ها یک کمی سواد میداشتند اقلاً به قرآن مراجعه میکردند, قرآن  بطور صریح به امت مسلمین فهمانیده که خودکشی ویا قتل مردم بیگناه گناه عظیم وغیر قابل بخشیدنی است .

پس وظیفه  ایمانی ووجدانی عالمان دین است که به روشنگری دین اسلام جد وجهد نموده وبه این ملاه های کم سواد بفمانند که بطور کور کورانه درس جنایت کاران طالب را تعقیب ننموده و فعالیت های غیر انسانی وغیر اسلامی طالبان را تقبیح کنند.

 

 

 گزیده های مقالات  سیاسی  ، فرهنگی داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ    

کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد