2013/11/30

آقای نواز شریف نخست وزیر پاکستان به دعوت رئیس جمهور افغانستان به کابل تشریف آورد ودر یک  بیانیه مطبوعاتی آقای شریف تاکید کرد که  پاکستان در کنارافغان ها می ایستدودر بخش های مختلف از تامین  ثبات وامنیت تا همکاری اقتصادی کمک میکند . این نوع وعده ها  درملاقات های سیاسی  گذشته با آقای کرزی از جانب پاکستان که صرف یک اظهارات سیاسی است زیاد نموده ولی افغان ها این اظهارات زعمای پاکستان را جدی تلقی نمی کنند وبه  سیاست پاکستان درمورد آوردن صلح کدام تغیری دیده نشده وپاکستان به همان سیاست  خود که انراعمق استراژیک می گوید در مورد افغانستان ادامه میدهد .

اهداف سری مداخلات مرکز جاسوسی پاکستان که میخواهند دارودسته طالبان را به افغانستان دوباره به قدرت برسانند وبرای این منظوریک گروپ نظامیان وجنرال های پشتون تباروبازنشستسه اردوی پاکستان ویک تعداد ازملاهای دیوبندی گروپ افراطی گراه  که از اساسات فرقه وهابی پیروی میکنند  متحداًعملیات تروریستی را برضد افغانستان حمایه ومدیریت میکنند .

مد ت ها است که در مصاحبه ها وتحلیل های سیاسی توسط آگاهان مسایل سیاسی در رسانه های کشور مداخلات مستقم وغیرمستقیم مرکز جاسوسی پاکستان به بحث کشیده میشودوهمچنان در نشرات دیداری وچاپی بطور گسترده راجع به روش وتاکتیک های مرکز جاسوسی پاکستان که تحریک طالبان را یکباردیگر به افغانستان به قدرت برسانند درنشرات کشور تذکر داده میشود اما راجع به مرکزی جاسوسی پاکستان و چگونگی فعالیت این دستگاه مخرب معلومات کافی دردست نیست ,برای آنکه بتوانیم به فعالیت های جاسوسی پاکستان نظر اندازی کنیم لازمست که بطور فشرده تاریخچه پیدایش وفعالیت های جاسوسی آی اس آی را نخست توضیح دهیم.

پس منظر سازمان جاسوسی پاکستان :

راپوری در سایت دستگاه نشراتی بی بی سی بتاریخ 9 اکتوبر 2006 در موردسازمان جاسوسی آی اس آی بطور مختصر ولی جالب نشر نمود و آی اس آی را یک حکومت دیگر در پهلوی حکومت اسلام آباد یاد نمود .

درسال 1948پاکستان با هند در گیر نظامی نمود که بنام جنگ اول کشمیر یاد میشود ومنجر به مغلوب شدن قوای نظامی پاکستان گردید ودر همین سال حکومت نوتاسیس پاکستان سازمان امنیتی را که مختصر بنام

  آی اس آی معروف است تاسیس نمود که مرام اولی این تشکیل انسجام فعالیت های اردو , قوای بحری  وهوائی کشور نو تشکیل که به تازگی از بدنه کشور هند جدا گردیده بود وبرای آنکه هرنوع توطئه را دراردو کشف وخنثی نماید به فعالیت امنیتی شروع نمود ولی بعد ها هدف اصلی وسیاسی این سازمان بتدریج وسعت پیدا کرد که نه تنها دربخش اردو بلکه درموردزعماه ورهبران سیاسی پاکستان که به طرز انتخابی در کشوراجرای وظیفه میکردند روش های سیاسی و مراودات اجتماعی رهبران سیاسی پاکستان را زیر نظر داشتند  وحتی ایجنت های آی اس آی در داخل احزاب سیاسی پاکستان رخنه نمود وبا تاکتیک ها وروش های تزویرآمیز فعالیت احزاب سیاسی را تحت مراقبت گرفتند واشخاصی را که مخالف روش های سیاسی حکومت نظامی پاکستان بود ویا آیدیای تجزیه طلبی داشتند که خطری برای حکومت نظامی پاکستان ایجاد مینمود با تهدید واعمال زور وفشار فعالیت های رهبران سیاسی  وحزبی پاکستان را خنثی وپروگرام های سیاسی وحزبی آنها را برهم میزد.

در سال 1950 پاکستان شامل پکت نظامی سیتو گردید واین پکت یک اتحاد نظامی ودفاعی را برضد قوای کمونست شوروی آنوقت تشکیل میداد واردوی پاکستان از جانب کشور های غربی بخصوص کشور امریکاه وانگلستان کمک های نظامی شد وبخش های مهم اردو را با اسلحه وتجهیزات مدرن نظامی آراسته ساختند ودرپهلوی آن اشخاص با هوش وفعال اردو را انتخاب وبرای تعلیم نظامی وجاسوسی به مرکز جاسوسی سی آی ای درامریکاه وانگلستان فرستاده شدندکه بعدازبازگشت هریک ازاین افراد تعلیم دیده سی آی ای در تشکیل جاسوسوسی  پاکستان موقف مهم اداری را احراز نمودند ودستگاه جاسوسی پاکستان از آن زمان تا امروز یک ارتباط تنگاتنگ ومهم با مرکز جاسوسی سی آی ای امریکاه وانگلستان بر قرار نمودند .

بعداز تجزیه نیم قاره هند به دوکشور هندوستان وپاکستان مناطق سرحدی که اقوام پشتون  جبرا به خاک پاکستان ضمیمه گردید وبنام سرحد آزاد برای پشتون ها ی ماورای سرحد خود کفائی اداری اعطاه گردید ودر جنگ هند وپاکستان پشتون های ماورای سرحد به منظور خدمات عسکری جذب گردید که عملیات های نظامی را برای پاکستان انجام میدادند پشتون های شمال غربی پاکستان بخش عمده اردوی پاکستان را تشکیل میداد وخدمات نظامی پشتون های پاکستان نسبت به پنجابی ها که اکثریت قوم پاکستان را تشکیل میدهند زیادتر ویا معادل به نظامیان پنجابی بود وامروز پاکستان دارای نیم ملیون اردواست وگفته میشود که بیست وپینج فیصد آنرا اقوام پشتون  تبار مناطق سرحدی تشکیل میدهد ( ویپ سایت بی بی سی نیوز , جمعه 29 دسمبر 2006, کراچی ).

 جنرال ایوب خان , قوماندان اردوی پاکستان در سال 1958 در اثر یک کودتای نظامی درپاکستان به قدرت رسیدوایوب خان برای تقویه حکومت نظامی خویش مرکز جاسوسی آی سی آی رابیش از پیش تقویه نمود وبه توسعه فعالیت های این مرکز سعی بلیغ نمود.

پاکستان از اقوام مختلف مانند سندی , بلوچی , بنگالی , پنجابی وپشتون تشکیل وهریک از این اقوام منتظر فرصت بودند که از پاکستان جدا وکشور مستقل اعلان نمایند واین احساس تجزیه طلبی اگر موفق میشد منجر به از بین رفتن کشور پاکستان میگردید , حکومت ایوب خان برای کنترول این اقوام مختلف افسران از هرقوم مختلف را نظربه دانش وتجربه نظامی انتخاب وبه سازمان جاسوسی آی اس آی معرفی نمود وبه این ترتیب توسط این ایجنت ها هر فعالیت تجزیه طلبی اقوام را در نطفه خفه نمود. 

حکومت نظامی در پاکستان از سا ل 1958 الی 1971 ادامه داشت وزمانی که پاکستان شرقی به کمک روسیه وهند رقیب بزرگ سیاسی پاکستان جدا گردید و کشور بنگله دیش را تشکیل نمود که این واقعه ناگوارسیاسی به پاکستان گران تمام شد وبه اردوی پاکستان لطمه بزرگ سیاسی ونظامی وارد ساخت واز اهمیت وپرستیژسازمان جاسوسی آی اس آی پاکستان  نیز کاسته شد .

در سال1972 زولفقار علی بوتوبه حیث  یک رهبر غیر نظامی در راس حکومت پاکستان به حیث رئیس جمهور تعین گردید , وبرای توازن قوابا هند زوالفقارعلی بوتو پروژه مخفی اتمی را براه انداخت واز جانب دیگردر دوران حکومت بوتو بار دیگر فعالیت های آزادی خواهی   بلوچ هم ازدیاد بخشید که باز هم توسط مرکز جاسوسی آی اس آی  رهبران تجزیه طلب بلوچ   به نحوی ازانها به شکست مواجه شد. ومرکز جاسوسی پاکستان یک با ر دیگرحیثیت ازدست رفته را نزد رهبران سیاسی پاکستان ترمیم نمود .

بوتو یک زعیم غیر نظامی بود ودر دوران حکومت وی به افسران وجنرالان اردو طوری که شاید وباید  رسیدگی کرده نتوانست واز روش بوتو افسران وجنرالان نظامی اظهار نارضایتی نمودند و بازهم نظامیان به کمک مرکز استخبارات  آی اس آی توطئه برچیده وکوتای نظامی را به رهبری جنرال ضیاالحق براه انداخت ، حکومت بوتو را ازبین بردند وبوتورا د ستگیر ودر محکمه نظامی محکوم به اعدام و بدار آویختند . 

اشغال افغانستان توسط روسیه شوروی وکنترول هفت تنظیم پشاور توسط آی اس آی :

افغانستان بتاریخ 12 دسمبر 1979 (6جدی 1385خورشیدی) توسط ارتش سرخ روسیه کمونست اشغال شد واین حرکت نظامی روسیه  حلقه های سیاسی امریکاه ومتحدین غربی اش را سراسیمه نمود وکشورهای یوروپ وامریکاه متحدًا به این نظر بودند که صرف کشور پاکستان مانع رسیدن روسیه شوروی به آبهای گرم بحرهند باقی مانده که اگر جلوی پیشروی روسیه در افغانستان گرفته نشود کشور پاکستان دیر یازود دراثر فشارهای نظامی روسیه از یک سواز جانب افغانستان و درشرق پاکستان توسط کشورهند هم پیمان روسیه شوروی فروخواهد پاشید وبلاخره روسیه به آرزوی دیرین خویش که رسیدن به خلیج فارس و بحرهند است خواهد رسید , وقدم بعدی روسیه کنترول خلیج فارس واشغال چاه های نفت سعودی وکشورهای خلیج خواهد بود، که برای غرب اهمیت بزرگ استراتیژی واقتصادی دارد رسیدن قوای روس در خلیج فارس بکلی وضع سیاسی منطقه را دیگر گون خواهد ساخت  که اگر جلو این  پیش آمد ناگوار سیاسی ونظامی روسیه شوروی بطور جدی گرفته نشود کشورهای غرب وامریکاه به یک بحران بزرگ سیاسی واقتصادی روبرو خواهد شد.   

 جمی کارتر رئیس جمهور امریکاه ومشاور سیاسی وی آقای زیگنف برزنسکی برضد تعرض روسیه شوری درافغانستان یک اتحادیه ازکشورهای عرب وکشورهای غربی را بوجود آورد که متشکل از ممالک برتانیه , فرانسه , آلمان , چین , ترکیه , سعودی عرب ، مصر وشیخ نشینان اطراف خلیج فارس بود وحکومت انقلابی ایران نیز مجاهدین ساحه غرب ومرکزی افغانستان را اکمالات نظامی ومالی مینمود.

امریکاه ومتحدین غربی نظربه پافشاری حکومت پاکستان که بائیست  کمک های مالی و تهیه  اسلحه که از جانب امریکاه ومتحدین اش برای هفت تنظیم افغان درپشاورباید ازطریق سازمان جاسوسی آی اس آی صورت بگیرد. وبرای کنترول بهتر فعالیت های چریکی درافغانستان دستگاه جاسوسی پاکستان یک شعبه بخصوص بنام افغانستان تاسیس و یک تعداد از مامورین بلند پایه وپشتون تباررا نظربه همسوی زبان و مشابهت کلتوری مانند جنرال حمید گل ، نصیر اله بابر ،  خالدخواجه آفسر مهم دستگاه آی اس آی و کرنیل امیر سلطان مشهورکرنیل امام  مامور تنظیم  جنگ های چریکی گروپهای پشاور شدند وکرنیل امام را به حیث موسس وپیشوای تحریک طالبان نیزمیدانند ، این اشخاص با رهبران هفت تنظیم ارتباط مستقیم برقرار ومسایل کمک پولی وتوزیع اسلحه برای هفت تنظیم که مقرآنها در پشاور بود به امر وفرمایش مامورین بلند پایه  آی اسآی کمک های پولی توزیع میکردند و کمک های جهانی به مبالغ هنگفت ، هزارها ملیون دالراز جانب امریکاه ومتحدین غربی ابتدا به مرکز جاسوسی آی اس آی سرازیرمی شدومامورین آی اس آی اختیارات تام داشتند که به کدام تنظیم وبه چه مقدار پول واسلحه توزیع نمایند وکدام مرجع دیگر وجود نداشت که روش مامورین بلند پایه آی اس آی را بررسی وکنترول کند ، چون گلبدین حکمتیارحتی قبل از اشغال روسیه درافغانستان با اردوی پاکستان یک رابطه تنگاتنگ داشت  قسمت زیاد کمک ها به تنظیم گلبدین ارسال میشد . مامورین آی اس آی ازاین کمک ها ی نظامی جهان بهره بزرگ شخصی برده  وقسمت زیاد این کمک های پولی که برای افغانستان ارسال میشد که به جیب جنرال های پاکستان می افتاد  ، جنرال ها ومامورین آی اس آی در یک تجمل غیر تخیل در پاکستان زندگی داشتند وحتی میگفتند که ویسکی و خوراک سگ شان از اروپا بنام شخص جنرال  وارد و توسط مامورین گمرکی پاکستان به دهن در جنرال ها تسلیم داده میشد.

خواب خوش رهبران سیاسی پاکستان :

 رهبران هفت تنظیم متشکل از شخصیت های مذهبی ویا سرکردگان قومی وتباری در مناطق مختلف درافغانستان بودند واین تنظیم ها باهم یک استراتیژی مشترک دفاعی نداشتند وهر گروپ بطور مستقل در منطقه تحت نفوذ خویش به فعالیت های چریکی وضد کمونستی درمقابل حکومت کابل فعالیت داشتند واکثر این رهبران با یکد یگر رقابت های قومی وتباری نیز داشتند و با روش ها وتکتیک های جنگی یکد یگر بکلی بی علاقه بوده وبعضاگروپ ها نظربه حسادت وتنگ نظری باهم درگیر نظامی میکردند و مسئولین آی اس آی این بی اعتمادی وخصومتهای شخصی را به منظور کنترول بیشتر هفت تنظیم تشویق وتقویه مینمود.  هر حرکت وفعالیت این هفت تنظیم از جانب مرکز جاسوسی پاکستان رهنهائی وکنترول میشد. واز جانب دیگر هفت تنظیم مرکز فعالیت چریکی را بطوراجبار نظربه شرایط جغرافیائی واتباطات گروهای قومی وسمتی شهر پشاور راانتخاب وازآنجا درساحه جنوب وجنوب غرب  به سهولت داخل خاک افغانستان شده با قوای کمونست درگیر میشدند ، همچنان هشت تنظیم شیعه ازجانب حکومت اسلامی ایران درافغانستان تقویه وحمایه میشد، صرف گروه آقای شیخ محسنی، شیعه پشتون تبار قندهاری با دولت اسلامی ایران درتضادبود.

    نظربه ضرورت و اجبار هفت تنظیم  چاره دیگر نداشتند به جزاینکه ازاوامر و فرمایش دستگاه آی اس آی پیروی نمایند. ودر نشست های بین المللی حکومت پاکستان به نیابت هفت تنظیم پشاوردرمذاکرات سهم میگرفت وحتی درمذاکرات سویس روس ها به منظور بیرون کشیدن قوای خویش ازافغانستان با پاکستان مذاکرات مستقیم را آغاز نمود که این روش یک لطمه بزرگ سیاسی برای مجاهدین افغان گردید وکشورهای غربی نیزازسرپرستی سیاسی افغانستان توسط پاکستان درخفا نیز موافقه داشتند واین امر جنرال ضیاالحق را به این مفکوره انداخت که سرنوشت سیاسی واقتصادی افغانستان به حیث یک کشور تحت الحمایه  بائیست توسط پاکستان تعین وتثبیت شود وبنا براین نظرحکومت ضیاالحق موضوع کنفدریشن پاکستان وافغانستان رابه حیث یک روکش سیاسی دردستگاه های نشراتی بین المللی توسط مصاحبه ها  ، نشرات و بیانات سیاسی تبلیغات نمود وقبلا برای رهبری سیاسی افغانستان گلبدین حکمتیاررا که رابطه دیرین با رهبران اردوی  پاکستان داشت تعین گردید .

بعداز بیرون رفتن قوای روس از افغانستان بین هفت تنظیم طوری که دردرحلقه های سیاسی بین المللی پیش بینی شده بود اختلاف نظرروی کنترول سیاسی واداری افغانستان بروز نمود که با میان جگری استخبارات  پاکستان حکومت های موقت سه ماهه وشش ماه توسط تنظیم هفت گانه موافقت شد ولی همه این تنظیم ها با کنترول کامل  سیاسی گلبدین حکمتیارموافقت نداشتند  واز جانب دیگر قوای احمد شاه مسعود رقیب سرسخت حکمتیار فاتحانه  داخل کابل و کنترول اداری شهر رادردست گرفت که این واقعه به دستگاه جاسوسی پاکستان و متحد آن گلبدین حکمتیار گران تمام شد وپلان کنفدریشن را برهم زد  و گلبدین حکمتیار شهر کابل رابا شلیک هزارها راکت از چهارآسیاب ویران وشهروندان بی دفاع  کابل را به فرار مجبور ساخت ودراین جنگ ها به تعداد صد هاهزاراهالی کابل جان خودراازدست دادند وموقف سیاسی حکمتیاروهمدستان اش درساحه ملی وبین المللی ضعیف گردید و استخبارات پاکستان گروپ بد یل حکمتیار را بنام تحریک طالبان از جانب کویته به قندهار سوق داد ومدت شش نیم سال گروه افراطی گراه وهابی طلبان یک وحشت عجیب وتروراقوام دیگر را درافغانستان  براه انداخت وزنها رابه اسارت درآورد، مکاتب رابست  وخانه ها را به آتش کشید ، بت های بامیان کهن را ویران نمود.

واقعه یازده سبمتبر درامریکا سرنوشت سیاسی افغانستان را بکلی تغیر داد و افغانستان را جبرا از زیرنفوذ استخبارات پاکستان بیرون کشیده شد . قوای امریکا با کمک  متحدین نظامی مسعود بنام اتحاد شمال رژیم  طالب را درافغانستان ازبین برد وملاه عمر با داردسته  اش دوباره به کوه های وزیرستان شمالی متواری شد .

واقعه یازده سبتمبر وآزادی افغانستان ازتحت کنترول طالبان برای استخبارات پاکستان که دراثر تلاش بیست ساله بالاخره موفق شد ه بودند که افغانستان را دیفکتوبه حیث ولایت پنجم پاکستان درآورند قابل قبول نبود ، واستخبارات پاکستان بازهم امید راازدست نداده  به این مفکوره رسید که بعد ازسپری شدن چند سالی امریکاه وقوای ناتو بالاخره افغانستان را ترک خواهد نمود وملاه عمر وداردسته وی را استخبارات پاکستان درکویته به منظورکنترول دوباره افغانستان درتحت حمایه خویش قرار داد و وجنبش طالب را از طریق بمب گزاری وعملیات تروریستی طالبان را دستگاه نشراتی پاکستان توسط سخنگویان طالب دراذهان جامعه جهانی  زنده نگهداشت وقوای امریکاه که سخت مصروف جنگ عراق بود قضیه افغانستان را سهل انگاری نمود ازاین فرصت استخبارات پاکستان استفاده نموده و کمپ های تروریستی را تاسیس وافراطی گران طالب را تربیه نمود و ملاداداله یکی از پیشقراولان تروریستی طالبان با لاف وگزاف پروگند رابراه انداخت  که در شروع هر فصل بهارعملیات تروریستی را در بخش ها ی جنوب وجنوب غرب افغانستان شروع مینمودوبرای این حملات تروریستی  به تعداد ده هزار طالب درکمپ های وزیرستان شمالی تربیه وآماده  حملات تروریستی بودند .

تروریستان طالب ازسرحدات پاکستان بدون کوچکترین موانع عبورو درداخل کشور افغانستان به فعالیت های دهشت افگنی ، بمب گزاری و انفجار بمب انتحاری مبادرت واشخاص بیگنا ، شاگردان مکاتب ، مدریسین، پرسونل امنیتی وارکان اداری را ترور وساختمان ها  و مکاتب رابه آاتش می کشیدند ومانع هرنوع  پروژه های انکشافی، زیربنائی وساختمانی مانند تمدید شاه هراه ها وبند وانهار که درسطح زندگی مردم بخصوص درولایات جنوب وجنوب غرب یک تغیر مثبت وارد میسازد همه را نابود میسازند.این تروریستان درداخل پاکستان با روش های تروریستی توسط  استخبارات پاکستان درکمپ های مخفی تربیه وبعد بسوی افغانستان به منظورتروروخرابکاری فرستاده میشوند. مسئولین نظامی ناتو این موضوع را با حکومت پاکستان در میان گذاشت واز مسئولین سیاسی و مرکز جاسوسی پاکستان جدا تقاضا نمودند که بائیست دست از حمایه مستقیم تروریستان وهراس افگنان  بردارد.

 رئیس جمهورافغانستان یازده مراتب  با رهبران سیاسی واداری پاکستان دیدار وبادلایل وشواهد قوی وحتی تهیه لست آدرس ونمرات تیلفون تروریستان طالب را به مقامات مسئول  پاکستان تسلیم و مکرراً تقاضا نمود که کمپ های تروریستی را که تحت نظر مرکزاستخبارا ت پاکستان  فعال است  ببندند وطالبان تروریست را که در مناطق سرحدی وشهرکویته  بطور آزاد درفعالیت اند دستگیروتسلیم افغانستان نماید ولی پاکستان با دیده درائی خاصی از مرکز جاسوسی آی اس آی دفاع واز وجود کمپ ها بکلی انکار وآدرس تروریستان طالب  را  که توسط قوای ائتلاف تهیه گردیده بود نادرست اعلام نمود .وباالمقابل حکومت  آقای کرزی را به ضعف سیاسی و اداری ملزم نمود.

   رئیس استخبارات سی آی ای امریکاه  آقای نگروپانتی درنشست کمیته بررسی نظامی سنات امریکا  واستماع راپور جنگ عراق وافغانستان بالاخره سکوت را شکسته پاکستان را رسما ملزم و اظهار داشت که خاک پاکستان مرکزرهایش وآسایش تروریست های طالب والقاعده گردیده ، وانتقاد کشورهای جهان درمورد حمایه تروریستان توسط شبه مخفی استخبارات پاکستان روزبروز بلند شد ولی پاکستان این همه اعلامیه ها را رد نمود ووجود کمپ های تروریستی را در داخل خاک خویش نفی مینمود. در اوایل رئیس جمهورامریکاه نظر به موقف  حساس سیاسی ونظامی از فعالیت های ضد تروریستی پرویز مشرف درمصاحبه ها تمجید مینمود ولی بعدازمدتی است که واشنگتن ازسیاست دوگانه پاکستان نا راضی و معاون رئیس جمهوربوش آقای دیک چینی برای چند ساعت درپاکستان توقف وپیام اخطارآمیزآقای بوش را به پرویز مشرف رسانید که بائیست کمپ های تروریستی القاعده وطالب  مسدود و سرحدات بین افغانستان وپاکستان تحت کنترول در آورده شود.

دراخیربا ئیست  یاد آورشد که دورحکومت آقای کرزی بعد از سپری شدن چند ماه  به پائین میرسد وحکومت جدید انتخابی باید یک سیاست مدبرانه با خط مش اساسی  در صورتی میتواند ازپلان های اهر یمنی استخبارات پاکستان کشوررا رهائی  بخشد که سه بخش مهم را در دوران حکومت خویش تقویه نماید.

           اول :  توسعه یک اداره  وقی امنیت ملی است که صرف برای دفع فعالیت های مخرب استخبارات پاکستان فعالیت خویش را تمرکزداده  وهر توطئه استخبارات پاکستان را به موقع آن کشف وآنرا خنثی گرداندوایجنت های پاکستان را که درارکان اداری حکومت کرزی وموسسات عالی قانون گزاری ( نمایندگان شورا ومجلس اعیان کشور) نفوذ نموده اند شناسائی و  فعالیت شان را خنثی سازند. 

           دوم : چون افغانستان دریک حالت اضطراری قراردارد با ئیست دربخش اردو وقوای پولیس توجه شده  اقلا به تعداد سه صد وپنجاهزار عسکرمجهز باوسایل دفاعی مدرن تربیه گردد تا بتواند تجاوزات احتمالی دشمن رادفع وسرحدات افغانستان را تضمین کند و افزون برآن به تعداد صد هزاررپولیس ضرورت است که به واقعات جنائی درشهرها رسیدگی نماید.

          سوم : قبل از اینکه قوای جامعه بین المللی افغانستان را ترک کند بائیست موافقه امنیتی بین امریکاه وافغانستان توشیح وبه امضای رئیس جمهور رسانیده شود که خوشبختانه موافقه امنیتی توسط لویه جرگه مشورتی بتاریخ یکشنبه 24 نومبر سال 2013به تصویب رسید وتصویب آن هرچه زودتر توسط شورای ملی امضای وتوسط رئیس جمهورتوشیح شود.  

         چهارم : بائیست به اوضاع اقتصادی کشورتوجه جدی بعمل آمده  وچون ملیونها افغان بیکار و60 فیصد مردم افغانستان زیرخط فقر بسر میبرند با ید به خلق کار در کشور اقدامات جدی صورت بگیرد  ،  حکومت بائیست در بخش پروژه های اقتصادی کوچک ، عام المنفعه  وزود رس توجه مبذول داشته تا از این طریق جوانان محروم وبی روز گارکشور رادراین پروژه ها جذب نماید واز پیوستن به صف طالبان جلو گیری بعمل آید.

                                                                                                              

در ارتباط به این موضوع نشرات آتی توسط نویسنده به نشر رسیده :

 1--- ملاه عمر" صاحب دم عیسی,عدل سلیمان, اعصای موسی وامیرالمومنین مسلمین

2--- در انتصاب رئیس امنیت ملی نباید سلقوی عمل شود

3قرارداد ترانزیتی اپتا

 

 

 گزیده های مقالات  سیاسی  ، فرهنگی داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ    

کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد