2016/04/05

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ

کابل در گودال کثافت انسانی فرو خواهد رفت  

چندی قبل ما شاهد باران های شدید دراکثربخش های کشوربخصوص شهر کابل بودیم که مشکلات خیلی زیادی را در کابل که مرکز سیاسی کشورافغانستان است به بار آورد تجمع آب  نتنها دراکثرجاده  های بزرگ برای ترافیک وعبور ومرور شهروندان درد سرعجیبی را ایجاد نموده بلکه آبهای باران مناذل  داخل  مناذل شخصی گردیده باعث خرابی وویرانی درداخل خانه ها نیز گردیده واین مشکل بارها دررسانه های دیداری کشورنشرگردید .                     

در مورد نبود کانالریزاسیون وآبروهای که آب فضله را از جاده های شهر خارج بسازد اینجانب درست هفت سال قبل مضمونی را تحت عنوان  َ کابل در گودال کثافت انسانی فرو خواهد رفت َ  نوشتم که دراکثر شبکه های اجتماعی انترنتی به نشررسید ومزید برآن مصاحبه یکی ازآمرانجنیری شهرداری کابل را که به رسانه های کشوربه حیث یک خبر خوش  برای شهر وندان کابل اظهار داشت که پلان نهائی پروژه کانالریزاسیون شهرکابل تکمیل وبه شهردارکابل تسلیم گردیده وامرانجنیری شهرداری کابل  اضافه نمود که این طرح را یک پروژه بزرگ ملی خواند که توسط انجنیران با کفایت ومتخصصین شهرسازی که محصول زحمات چندین ساله این گروپ فنی بود بطور دقیق بررسی وآماده ساخته است .  متاسفانه هفت سال سپری شد ولی معلوم نیست که سرنوشت این پروژه  مهم  که سالها روی آن توسط متخصصین کار شد بکجا انجامید ؟.

.آمرانجنیری شاروالی درآن زمان در توضیحات خویش حتی مصرف این پروژه را به مبلغ هشت صدوپنجاملیون دالر تخمین نمود و بعد اضافه نمود که  چون شهرداری کابل به مشکل حاد بوجوی روبرواست فعلا از تطبیق این پروژه صرف نظر شده وپلان کانالریزاسیون به آینده نامعلوم به تعویق افتاده است. به تعویق افتادن این پروژه مهم یک اشتباه بزرگ اداری واجتماعی حکومت آقای کرزی خوانده شد ! آیا مسئولین اداری حکومت  گذشته وفعلی متوجه شده اند که کثافات انسانی پینج الی شش ملیون جمعیت کابل بکجا منتهی خواهد شد؟

نداشتن کانالریزاسیون در کابل مشکل عظیم صحی , اجتماعی واداری را بار آورده واکثر پروژه های بازسازی شهر نسبت نبود کانالریزاسیون به تعویق افتاده ویا اینکه در اکمال آن سکتگی وارد شده واز جانب دیگر مهاجرین بطور روز افزون به وطن عودت وهمه سعی دارند که دراطرا ف ونواحی شهر کابل نسبت امنیت وجستجوی کارومصروفیت مسکن اختیار کنند. شهر کابل امروز زیاده از پینج ملیون جمعیت دارد , وبا گذشت هر هفته وهر ماه به تعداد جمعیت شهر ازدیاد قابل ملاحظه رونما واین تورم نفوس فشارغیرقابل وصف به ارکان اداری شهر کابل بخصوص شاروالی واردنموده .                                                                                                 

یکی از پروبلم های مهم دراین شهر به اصطلاح "هشت رخ نو گرد" رفع ضرورت انسانی است وشهر کابل بکلی فاقد آبریز های عمومی است ومردم این شهر نا گزیر در پای دیوار ها , پارک ها , عقب دکان ها , کنج وکنار سرای ها وعقب تعمیرات عامه به اصطلاح رفع حاجت میکنندواز هر محله وگذر که انسان رد میشود مواد غایطه انسانی را به اشکال مختلف ورنگ های مختلف مشاهده میکندوحتی در بهترین منطقه شهرمانند شهرنوکثافات انسانی درپای دیوارهای مناذل رهایشی به امتداد دیوار ها دریک ردیف دیده میشود , بستر دریای کابل آبریز عمومی برای مردم است وهمان منظره پنجاه الی شصت سال قبل که بند شلوار را به یک دست محکم گرفته وبادست دیگر در داخل شلوار عضو تناسلی خودرا با کلوخ مساژ میدهندًٌٍ( استنجاع ) در بین دریای کابل امروز به کثرت دیده میشود ودر موقع تابستان که در جه حرارت به سی در جه سانتی گریت بلند میرودتعفن عجیب وتهی آورازبستردریا بلند شده وعابرین را اذیت میکند.                           

در بهار که فصل بارانی است کثافات انسانی توسط باران ها به تدریج در روی زمین (شاریده) منحل شده وبصورت گل ولجن به سرک های محل سرازیر وبعد از یک الی دو روز دیگر دراثر تابش آفتاب این ماجون خشک شده در اثر وزش باد به هوای کابل بلند میشود ، چون مردم به بستن جهاذ تنفسی عادت ندارند این گردهای آلوده به فضله انسانی توسط شهریان کابل تنفس میشود. مزید برآن کثافات انسانی درعمق زمین جذب شده وآب های زیر زمین را ملوث ودراثر آشامیدن این آبها از چاه های حفر شده در کابل وهمچنان تنفس گردوخاک مخلوط با فضله انسانی شهریان کابل را به امراض مختلف مصاب نموده است، امراض معدوی ، اسهال زخم سال دانه ، امراض جلدی ، کولرا، تب معرقه وامراض ریوی وغیره مریضی ها در شهر کابل بخصوص در سال روان زیاد بود.                                                                                                 

مناذل مدرن کابل عموما برای آبریز خانه های رهایشی چاه های به منظور جمع آوری کثافات انسانی در محوطه منزل ( حویلی ) حفر نموده بودند درمدت جنگ های سی ساله کشور این چاه ها تخلیه نشده وآب های فاضله آن در زمین جذب وکثافات انسانی بعضا از چاه ها به بیرون سریزه نموده ومشاهده نجاست انسانی به این شکل وتعفنی که به مشام شهر یا ن کابل میرسد بکلی غیر تحمل است . 

شهر کابل که مرکز اداری وسیاسی افغانستان است ونظر به اهمیت سیاسی که امروز درجهان کسب نموده به تعداد زیاد اتباع خارجی در کشور سرازیز شده واین کثافات انسانی را در جاده ها وپارک ها مشاهده میکنند که باعث خجالت وسرافگندگی برای ملت است وهمچنان در هیچ یک از مراکز سیاسی واداری کشور های همسایه شهر بدون کانالریزاسیون وجود ندارد .                   

 احداث کانالریزاسیون کابل یکی از پروژه های نهایت ضروری است که سهم بارز در امور بازساری شهر کابل دارد وبسر رسیدن این پروژه چندین سال را دربر خواهد گرفت که واقعا از توان اداری وبوجوی شاروال کابل بکلی خارج است . امید است که مسئولین اداری حکومت آقای غنی متوجه اهمیت واولیت احداث پروژه کانالریزاسیون شده ووظایف اجرائیوی آن بایست به یک اداره ویاکمیته بخصوص که مستقیما تحت اداره ریاست جمهوری باشد تسلیم وبا همکاری نزدیک مو سسات کمکی ان جی او وریاست شهر داری کابل وجلب کمک های کشور های کمک دهنده این پروژه تمویل شود واعضای کمیته اجرائیوی این پروژه بایستی از چند انجنیر ، اقتصاد دان ، محاسب ومنجمنت اداری با کفایت تشکیل شده وپیشرفت جریان کار این پروژه وقتا فوقتا توسط راپورهای دستگاه نشراتی کابل جهت معلومات عامه به نشر رسانیده شود. در غیر آن اگر پروژه کانالریزاسیون به تعویق بیافتد شهر کابل با ازدیاد روز افزون نفوس در گودال کثافت انسانی فرو خواهد رفت. 

 

 

 

 گزیده های مقالات  سیاسی  ، فرهنگی داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ    

کلیک نماید

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد