2016/11/21

ا.دهقان 

 

ترامپ دنیای آرام و خونسردانه یی را به وجود می آورد

 

محققین جهان سیاست راجع به انکشاف بعدی مناسبات و روابط امریکا و روسیه بسیار با احتیاط و ملاحظه ابراز نظر مینمایند.ترامپ امکان دارد به تدریج تعذیرات را تعویض کرده خواهد رفت اما تاکتیک بازدارنده گی کما فی سابق باقی خواهند ماند.دورنما یا چشم انداز مناسبات امریکا و روسیه در آینده ها از چه قرار خواهد بود؟

نیاز به هیچ نوع توهمات و خیالپردازی ها نیست که گویا ما بعد از آنکه ترامپ روی کرسی ریاست در قصر سفید قرار میگیرد، روی بوسی و بغل کردنها با آمریکا شروع میشود.

در واقعیت امر ما نیاز به این نوع روشها نداریم. اصل مطلب در آنست که پست اساسی را چه کسی در قصر سفید اشغال میکند و کدام قوت ها عقب او ایستاده اند. اینجا کار های دیگری است.

با پیروزی ترامپ جهان از دورنمای فاجعه کمی تغیر جهت داده ، کمتر زور و زورگویی به زبان مارکسیزم ، از هم پاشیدن نیروهای متجاوز، شکست بانکداران بزرگ، شکست ساحه کنترول بانکداران بالای جهان ما و به طور طبیعی شکست خطرات متعدد ی به خصوص در اطراف سرحدات میشد یاد کرد.

فکر میکنم که این خطرات تا اندازه یی از سرحدات ما فاصله گرفته است.

راجع به بهبود روابط میان ما ( روسیه) و امریکا باید گفت که: بهبود مناسبات ما یک نیاز است و باید بهتر و بهتر بهبود پیدا کند.

دنیای سرد بهتر از آنست که در سالهای 1991 میان ما و امریکا به وجود آمده بود. از نظر ما دنیای آرام و خونسردانه بهتر است و فکر میکنم که چنین خواهد بود.

 

 ا.دهقان

  

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد