WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

گزیده های مقالات  عنایت الله پویان

 

   از بت شکن تا بت فروش فاصله                                            عنایت الله پویان

 

  پدر مرحومم به مطالعه تاریخ علاقه مند بود و جهاد و لشکر کشی سلطان محمود را به سرزمین هند مورد ستایش و ارج قرار میداد واینک با ګذشت اضافه از یکونیم قرن وقتې کواسه های پدرمرحومم و نواسه های من  به ارتباط جنګها ولشکر کشیهای محمود مطالبې رابه خوانش میګیرند نزد شان سوال ایجاد میشود: آیا به راستي سلطان محمود غزنوي مرتکب خطای بزرګ شده و شاهکارپربهای هنری را که نه تنهابحیث میراث فرهنګی ومذهبی برای کشور هند قابل ارزش بود بلکه مال و میراث فرهنګي وهنری همه ی جهانیان محسوب می شد نیست و نابود کرد؟ وآیا حضرات طالبهایي کرام به راستی مجسمه بامیان را که در امر رشد اقتصاد کشور و بنابران صنعت جهانګردی منابع  خوب سروت ملی محسوب می شد سرنګون ساختند؟ و آیا به راستی بعد از سقوط دولت دکتور نجیب الله مجاهدین به موزیم کابل یورش بردند و به غارت  آثار تاریخی و بتها پرداختند و از مدرک فروش آثار تاریخي و فروش بتها سروتي هنګفتې بدست آوردند؟ راست سخن اندرین مورد من به نواسه های خود و نسل جوان کشورم جواب قانع کننده نه دارم جز اینکه به بی دانشی خود و بی فرهنګی برخې از مردم خود اعتراف کنم و به نسل جوان بګویم:نظر به شواهد و اطلاعاتیکه بدست آمده است در امر تخریب بت بامیان شبکه های استخباراتي و جاسوسی کشور های مغرض و بیګانه ګان مثلا(آی،ایس،آي) پاکستان نیز دخیل بود و نباید فراموش کرد وقتې سلطان غزنه قصد جهاد فی سبیل الله نمود و به سرزمین هند حمله ور شد وبا ګرز آهنین و شمشیر بران خود سومنات شکوهمند را سرنګون کرد، لشکریان محمود تمام جواهرات معبد سومنات را با همه دار و نادار آن به مرکز فرهنګی اسلامی یعنی غزنه انتقال دادند و برای سلطان محمود موقع مساعد ګردید تا ازین سروت هنګفت استفاده خوب کند و چهار صد ادیب و شاعر زبان فارسی را که بین آنها نام فردوسی طوسی و شهنامه قابل ذکر است  تربیه نماید و محمود لقب پر افتخار بت شکن را کمایي کند ولی باګذشت زمان اکنون موقع آن رسیده است تا از ګروپهای غارتګر که ادعای جهاد را میکنند و بعد از سقوت حکومت دکتور نجیب الله به دستور رهبران پوچ مغز و بی فرهنګ خود به چور و غارت موزیم کابل پرداخته اند پرسیده شود:آنها  از مدرک فروش اجناس سرقه شده موزیم کابل چه مقدار پول و سروت را بدست آورده اند و با استفاده ازان پول و سروت هنګفت چند تن داکتر،انجنیر،اقتصاد دان، ادیب و فاضل استادان پوهنتون ومعلمین را تربیه و به جامعه تقدیم نموده اند؟ اګرچونین نکرده اند پس باید اعتراف به بی فرهنګی خود کنند و بګویند: ما و متحدین فکری ما یعنی طابها در لباس شبان ګرګهای درنده بودیم و ګرګهای درنده هستیم و نباید مردم و نسلهای آینده کشور ما را بنامهای مجاهدین بشناسندـ شاعر زبان فارسی سعدی رحمت الله علیه اندرین مورد میګوید:[کار پاکان را قیاس از خود مګیر* ګرچه باشد در نوشتن شیر شیر] و نباید به دزدان و رهزنان نام مجاهدین اعطا کرد و نباید در امرشکستاندن بتها کارسلطان بت شکن و کار بت فروشان و دزدان را یکسان تصور کرد ـ نشر خبر تحویل دهی به تعداد ششصد اثر ګرانبها که بعد ازسقوط دولت دکتور نجیب الله شهید از موزیم کابل سرقت شده بود و درموزیمهای برطانیه نګهبانی می شد و انګلیسها آنها را دوباره به موزیم کابل برګردانده اند بیانګر حقیقتیست که نباید آن را نادیده فکر کرد و نباید فراموش کرد که این آثار تاریخی ګران قیمت خود به خود به برطانیا و غیره کشورها نرفته اند بلکه بعد از سقوط دولت داکتر نجیب الله شهید توسط ګروپهای مجاهدین سرقت و به انګلستان و غیره کشورها برده شده اند و نباید فراموش کرد که برخې بزرګ این آثار در کشور غدار و غارتګر پاکستان در خانه ی یکی از زمامداران اسبق پاکستان نصراله بابر حفاظت می شود ـ من نمیدانم چرا رادیوی بی بی سی در نشر این خبر کوتاهی میکند و به معرفی دزدان مسلح موزیم کابل که خودها را مجاهدین و حامیان دین مبین اسلام مینامند اقدام نمی کنند و چرا سازمان ملل متحد بالای کشور وکشورهای حامی ترورست یعنی پاکستان فشار وارد نمیکند تا مال سرقه شده ی افغانها را په افغانستان بر ګردانند ـ با عرض ادب و حرمت ـ کمیسار پولیس عنایت الله پویان                               

 

        عنایت الله پویان  

  

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید