WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

  داستان ترک شیرازی                                                نوید (ثنا) 

جناب ایوب ساعی در سایت وزین وطندار و سایت فیفتا در مورد انگیزه ای داستان ترک شیرازی از خوانندگان این سایت ها خواهان وضاحت بیشتر شده اند  که اینک در این مورد معلومات مختصر ارایه میگردد .در بین سایر روایات چون ملاقات صایب وتباف دهلوی ملاقات حافظ و تیمور کوراگانی قابل خواندنیست و آن اینکه وقتی تیمور، شیراز ایران را فتح کرد چون با اشعار حافظ آشنایی قبلی داشت و آنرا خوانده بود وی آن شاعر نامی را احضار کرد و شاعربا خرقه درویشی نزد تیمور آمد امیر تیمور با خشونت با حافظ گفت شنیده ام که تواین شعر را سروده ای:

اگر این ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم  ثمر قند بخارا را

حافظ گفت : آری این شعر از آن منست .

امیر تیموربه بانگ بلند گفت : من با شمشیر ثمرقند را تصرف کردم و سال ها برای تصرف این شهر جنگیده ام و اکنون از هر شهری تحفه ای برای ثمرقند میبرم چطور تو این شهر را به خال یک ترک شیرازی میفروشی؟

حافظ پس از لحظه ای تبسم کرد و گفت (ای امیر در اثر همان اسراف کاری ها به چنین روزی افتاده ام که میبینی )

جواب حاضر و آماده شاعر تیمور را خشنود ساخت و انعاماتی به حافظ داده شد آیا این که حافظ انعام تیمور را پذیرفته یا خیر روایت دیگری موجود است که آن روایت و روایت صایب و تباف دهلوی در فرصت دیگربه تحریر خواهد آمد .

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید