WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

  تخم نفرین ـ  اظهار تمنا - تیر بلا -  فهم سخن                        محمد اسحاق (ثنا) 

 

آه در بزم طرب زمزمه پرداز نماند

شورو سرمستی آوازنی ساز نماند

خوبرویان کجایند و هوس ها خاموش

دگر آن مستی و آن دیده ی گلباز نماند

بسکه از هر طرفی تیر بلا میبارد

ذوق پرواز به مرغان خوش آواز نماند

بلبل از شاخ و قناری ز چمن شد بیرون

آه که در باغ دیگر محرم دمساز نماند

شعر بسیار شد و ارزش آن بیمقدار

مگر امروز دیگر شاعر ممتاز نماند

شد مگر ختم دیگر شیوه ای رندی و وفا

یا که در کوی وفا عاشق جانباز نماند

ای "ثنا" باغ ز جوش گل و بلبل خالیست

سیر در گلشن وان مستی و انداز نماند

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

دوشنبه 15-4-

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید