WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

  اشک -  جام غرور ـ  کج                                                  محمد اسحاق (ثنا)  

اشکم چو سیل جاری بگذشته از سرم اشک

پهلو تا کنارم بگرفته در برم اشک

آماج تیر فتنه چندان فتد به سویم

با آه کرد همراه در خود شناورم اشک

بگذار تا بگیریم تنگ شد دلم به سینه

شوید ز غم دل من سازد سبتکرم اشک

چون شبنمی که ریزد از برگ غنچه ای تر

ریزد به صبحگاهی از برگ و از برم اشک

از حسرت درونم با گریه خنده کردم

خواهی بیا و بنگر در خنده ای ترم اشک

خود را زدم به دریا شاید رسم به ساحل

آوخ شدم ثنا غرق بگذشت از سرم اشک

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

دوشنبه 16-12-2013

چه شد جام غرورم را شکستند

به لب شور و سرورم را شکستند

براه آرزوها پا نهادم

خط راه عبورم را شکستند

صدای سرزمین ام گشت خاموش

ګلو بستند و شور ام را شکستند

کسی در زندگی نامد سراغم

نشان سنگ گورم شکستند

رها در شام تاریکم نمودند

چارج صبح نورم را شکستند

هنوزم زور بازویم نمرده

مکن باور که زور ام را شکستند

ثنا نفرین من بادا به دشمن

بخشم قصورم را شکستند

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

پا نهادم در جهان دیدم همه رفتار کج

راه کج هم جاده کج هم کوچه و بازار کج 

خشت کج دیوار کج تهداب کج سرتاق کج 

نقشه کج معمار کج دروازه و دیوار کج 

حرف کج گفتار کج رفتار کج عمامه کج 

  تسبیح و سجاده کج هم گوشه ای دستار کج

کار ها در ملک ما رفته همه در کج کجی 

همچنان امضا کج و دفتر کج و گفتار کج 

تا به کی هر کار کج قانون کج و احکام کج 

تا به کی اعمال کج ایمان کج  اقرار کج 

با خیانت بسته اند بار شتر از مال خلق 

میرسد در شهر کج شب در میان این بار کج 

گشته ام آخر ثنا از این همه کج کج ملول 

سخت بیزارم دیگر تا بشنوم بسیار کج 

 

 

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید