WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

      انتحاری -  به اقتفای سروده ای جناب دستگیر نایل )فریاد (      محمد اسحاق (ثنا) 

یا الهی ملت ما بیش از این محزون مکن

اشک شان از دیده جاری قلب شان پرخون مکن  

وارهان از دشمنی باشنده ګان ملک ما

شاد زین بی اتفاقی دشمنان دون مکن

مردم غمگین ما را بیش از غمگین مساز

شادو شادان اش کن و با غصه ها مقرون مکن

اوزبیک و تاجیک و پشتون ساز با هم متحد

با هزاره پشه ای هم دل کن و مظنون مکن

بعد از این با انتحاری کوچه و بازار ما

هر که هستی بیش از این از خون چون جیحون مکن

سرنوشت ملک ما در دست چند جاهل بود

بیش از این حاکم به ملت جاهل و مجنون مکن

از غم دوران هستی سخت مینالد "ثنا"

دور از اندوه ساز و بیش از این دلخون مکن

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

16-11-2012

در ملک ستم پیشه ای ما دادرسی نیست

تا کوش کند ناله که فریاد رسی نیست

بردند به تاراج همه  هستی ملت

از قافله ای دزد نوای جرسی نیست

از آنچه غم و درد تباهیست به گیتی

جز خانه ای ما هیچ دگر آدرسی نیست

ای ذات خداوند جهان از ره ای تحقیق

در کشورما جز تو کسی داد رسی نیست

دور از وطن و یار و دیاریم  به غربت

این گوشه ای قشنگ است ولی جز قفسی نیست

ای طایربخت زود زمن از چه رمیدی

کوشش چه توان با تودگردسترسی نیست

شیرازه ای وحدت چوشود بحرخروشان

دشمن درین بحر خروشان چو خسی نیست

با چال کجا جای کنی در دل ملت

از چنگ تو در کشورم آزاد کسی نیست

از فاقه شده مردم کشور که بگویی

افسرده چنان اند که گویی نفسی نیست

محمد اسحاق "ثنا"

ونکوور کانادا

12-11-2012 دوشنبه

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید