حامد کرزی
 

2016/02/28    

                 بازهم وعده یی ازهمان وعده های پا درهوای رییس جهمور    نوشته ی : فروغی

      چند روز پیش رییس جمهورمحمد اشرف غنی ، به ادامه ی وعده های به بار ننشسته ی پیشین شان ، باردیگر بمردم وعده سپردند که بزودی زمینهای غصب شده را از غاصبان زمین پس خواهد گرفت و همه را بسزای اعمال شان خواهد رسا نید .

 رییس جمهورغنی ، این تعهد را درحالی بمردم میسپارد که فساد عمیق و گسترده ی دولتی  ، تارو پود دولت را عنکبوت وار درهم تنیده ، ناامنی و بی ثباتی در کشور بیشتر از پیش گردیده و متکی براظهارات مقامات بلندپایه ی امریکایی  ، نظام دولتی در کشور از درون درحال فروپاشیدن و از هم گسیختن است . 

  چگونه میتوان باور کرد که رییس جمهور ناتوانی چون محمد اشرف غنی ( که فقط با فریاد های غضب آلود میخواهد تمثیل توانمندی نماید ) غاصبان نیرومند زمین را به میز محاکمه کشانده ، شهرکها و بلندمنزلهای ده میلیونی و صد میلیونی آنانرا از ایشان پس بگیرند ؟

  رییس جمهورما همانند تمام مردم بخوبی میداند که صاحبان اینهمه شهرک و بلند منزل ، یا رهبرجهادیست یا قوماندان قدرتمند جهاد ، یا مافیای زورآور موادمخدر است  یا  وزیر ، وکیل و سناتوری که عامل امریکا و غرب است و قدرتش بالاتر از قدرت حکومت او .

  هرگاه رییس جمهورغنی در بیشترینه محافل رسمی ایکه خود در رأس نشسته اند ، نگاه کوتاهی به اطراف شان بیندازند ، اکثریت قریب به اتفاق غاصبان زمین را به آسانی میتوانند ببینند و شناسایی کنند . اگر خود نتوانستند شناسایی کنند ( که حتمن میتوانند ) از مشاور ارشد شان محترم حامد کرزی رییس جمهور پیشین کمک بخواهند  ؛ زیرا باساس گزارش اخیر مرکزتحقیقاتی

  " خانه ی آزادی افغانستان " که از دوران چهارده ساله ی حکومت حامدکرزی بنام

 " فصل سیاه غصب زمین "  یاد کرده است ؛  بیشترین ملکیتهای شخصی و دولتی در دوران حکومت حامد کرزی غصب گردیده و رهبران ارشد حکومت بشمول رییس جمهور در زمینه سازی این غصب یا چور زمین ، مستقیم یا غیر مستقیم دست داشته اند .

  باساس همین گزارش ، طی چهارده سال حکومت حامدکرزی ، حدود دومیلیون جریب زمین در ولایات مختلف افغانستان غصب شده که تمام غاصبان ، یا قوماندان و رهبر جهادیست یا زورمندان دولتی و مافیایی . طی همین چهارده سال ،  در سراسر کشور 355 شهرک آبادگردیده که اکثریت آن بروی زمینهای غصب شده بشکل غیر قانونی ، قدبلند نموده و از جمله ی صد شهرکی که در شهرکابل اعمارشده است تنها هژده شهرک جواز رسمی دولتی دارند .        گزارش " مرکزتحقیقاتی خانه آزادی افغانستان " ، با تأکید اضافه مینماید که هفتاد و پنج درصد زمینها توسط مقامات بلندپایه ی دولتی شامل رهبران پیشین جهادی ، اعضای شورای ملی ، قوماندانان و زورمندان محلی و تاجران مافیایی غصب شده است .

  با در نظرداشت این حقایق ، چگونه میتوان باورکرد که رییس جمهورغنی بتواند مجرمین قدرتمند غصب زمین از جمله سردمدار " فصل سیاه غصب زمین "  حامدکرزی رییس جمهور پیشین ، رهبران و قوماندانان قدرتمند جهادی و زورمندان و تاجران مافیایی را به میز محاکمه کشانده ؛ شهرکها و بلندمنزلهای هزار میلیونی و صدمیلیونی آبادشده بروی زمینهای غصبی را ازایشان پس بگیرد  ؟ راستی راستی من این توان را دررییس جمهور کنونی افغانستان که همواره وعده میدهند و عمل نمیکنند ، نمیبینم .

  اگر جناب رییس جمهورغنی ، حداقل یک اقدام عملی در برابر فاسدان ، زورگویان و غاصبان زمین طی یک ونیم سال گذشته انجام داده بودند ، میتوانستیم اندکی امیدوارو باورمند شویم . اما آنگونه که رسوایی بررسی قضیه ی فساد در کابل بانک نشان میدهد ، اقدامات کاملن نمایشی دولت غنی ــ عبدالله نتنها در ریشه کن کردن  فساد کمک نمینماید ؛ بلکه زمینه ی فساد و رسوایی بیشتر را نیز مساعد میسازد . آیا رسواتر و مسخره تر ازینگونه مبارزه دربرابر فساد چه خواهد بود که دزد چندصد میلیونی کابل بانک را با احترام از زندان آزاد نموده ، نماینده خاص رییس جمهور ، وزیر شهرسازی ، مشاور حقوقی رییس جمهور و یک لشکر مأموران عالیرتبه ی دولت همه باهم در یک تبانی دیگر ، قرارداد تازه ی دزدی و چپاول را با او به امضا برسانند ؟

  حقایق واضح میسازد که جناب رییس جمهور و درمجموع دولت غنی ــ عبدالله اساسأ اراده ی سیاسی و نیت مبارزه در برابر فاسدان ، غاصبان و دزدان را نداشته ، نتنها دربرابر آنان مبارزه نمیکنند ؛ بلکه به حمایت و تشویق آنان نیز میپردازند . از تبدیل نمودن نام تاریخی میدان هوایی بین الملی کابل بنام میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رییس جمهور " فصل سیاه غصب زمین "  تا روپوش گذاشتن بر فسادهای مالی گسترده ی وزرای مالیه ، معارف و داخله ی پیشین ( زاخیلوال ، فاروق وردک ، داوود زی و بسم الله محمدی ) و قدردانی بیشترآنان بجای بازپرسی ، همه گواه این حقیقت است که دولت کنونی و در رأس شخص رییس جمهورغنی ، نه اراده ی مبارزه در برابر فاسدان و غاصبان را دارند و نه توان آنرا  جناب رییس جمهور غنی باید بداند که مردم از ایشان عمل میخواهند نه گلوپاره کردنهای نمایشی و عوامفریبانه را  . یاهو      فبروری 2016                            

 

1 - حرکتهای جمعی و قاطع مدنی

2 -جهان عرب دگرگون میشود

3 -میراثهای بد  و  نا میمون سیزده   سال گذشته

4 -  مسوولین حکومت گویا وحدت ملی باید پاسخ بگویند

5 -   آیا دوران " جهاد باوری "  رو به پایان است ؟

6 ـ   باز چه بازی ای در راه است ؟

7 -      دین باوری سیاسی ، زمینه ساز اصلی قتل فرخنده است

8 - نگاهی شتابنده بروضعیت کنونی موسیقی افغانستان

9 - داغتر شدن تنور جنگ در جهان اسالم

10 - آیا ما از خواب غفلت بیدار خواهیم شد  ؟ 

11 - سقوط موقتی کندز ، ادامه ی سناریوی گسترش جنگ در شمال افغانستان است

12 - آیا حکومتداران کابل ریگ در کفش هایشان دارند  ؟ 

13 -چرا بیشترینه رویا های ما تحقق نمی یابند ؟ 

14 - به بهانه ی سرنگون کردن پایه های برق

15 - بازهم وعده یی ازهمان وعده های پا درهوای رییس جهمور

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد