حامد کرزی
 

2015/06/04

نوشته ی : اسماعیل فروغی

 داغتر شدن تنور جنگ در جهان اسلام

 

 سیر وقایع خونین طی سالهای اخیر در کشورهای اسلامی بخوبی نشان میدهد که جهان اسلام بیشتر از هر زمان دیگر در خطر ازهم پاشیدن قرار گرفته است . اخیرأ اختالفات مذهبی ، عقیدتی و سیاسی میان مسلمانان کشورهای مختلف جهان بگونه ی بیسابقه و هولناکی افزایش یافته و عمق و ژرفای بیشتر کسب کرده است .

 کشورهای اسلامی چون افغانستان ، پاکستان ، عراق ، سوریه ، لیبیا ، یمن ، سودان ، فلسطین ، الجزایر ،عربستان سعودی ، مصر و برخی دیگر ؛ از مدتیست در آتش تنشهای مذهبی و فرقه ای میسوزند . مذاهب مختلف بجان هم افتاده ، گروههای تند رو اسالمی چون " داعش " و همانند آن ، با سربریدن ها و اعدامهای هولناک شان ؛زنده گی را به کام همه مسلمین صلحجوی جهان تلخ نموده اند . آنان و ایجادگران و حامیان جهانی شان مصمم اند تا با دامن زدن بیشتر آتش خصومتهای مذهبی و فرقه ای میان مسلمانان ، ضربات مرگبارتر بر پیکر نیمه جان جهان اسالم وارد آورند .

 همزمان و موازی با این ناامنیهای ویرانگر و تشدید تنشهای خونین مذهبی ، سیاسی و قومی میان مسلمانان جهان ؛ نظامی سازی بیشتر دول اسالمی و تقویت و تجهیز روزافزون گروههای تندرواسالمی از سوی حامیان جهانی شان نیز با شدت و حدت ادامه دارد . دول ثروتمند اسالمی به گونه ی علنی و رسمی همه ساله به ارزش میلیاردها دالر امریکایی ، از مشوقین بین المللی شان سالح و مهمات مرگبار خریداری مینمایند و گروههای تندرو و افراطی اسالمی بطورغیر رسمی از راههای گونه گون ، تا دندان مجهز و مسلح میگردند .

 پرسش اینجاست که چرا سالهاست تنور جنگهای خانمانسوز در کشورهای اسلامی داغ است ؟ چه کسی یا چه کسانی این تنور آدمخوار را در میان مسلمانان افروخته و آنرا داغ نگهمیدارند ؟ کدام نیروهای اهریمنی در میان مسلمانان آشوب برپاکرده و چه نیات شیطانی درسر دارند ؟

 آیا گاهی ما این پرسشها را مسووالنه و جدی از خود داشته ایم ؟

 آیا ما تا چه زمانی به این حوادث خونین ، بحیث ناظرنگاه خواهیم نمود ؟

 بسیاری تحلیلگران مسایل اسالمی به این باور اند که ، با اتکا به اسناد و شواهد روشن و مبتنی بر اظهارات سیاستمداران و صاحبنظران جها نی ــ به ویژه سیاستمداران و صاحبنظران امریکایی ؛ کارخانه داران تسلیحات نظامی ، صهیونیستان ، دولتمداران و سیاستمداران جنگ گستر غرب در رأس ایاالت متحده ی امریکا ، در پس اینهمه آشوبهای ویرانگر قرار دارند . ناظران و تحلیلگران معتقداند که ، نطفه گزاران گروههای تندرو اسالمی دری زمان جهاد افغانستان ، بانیان " القاعده " ، "داعش " و سایر گروههای تندرو اسلامهمانند آن ؛ برپا کننده گان اصلی آشوبها و خصومتهای مذهبی و فرقه ای میان مسلمین جهان میباشند .

 آنان قصد دارند با افروختن این آتش خانمانسوز میان مسلمانان ، تعدادی از کشور های اسلامی را پارچه پارچه و تجزیه نموده ، ازین طریق امکان تسلط و کنترول بهتر بر آنان را مساعد بگردانند .

 شکی نیست که اینهمه آتش افروزی و تشدید اختالفات مذهبی و گروهی میان مسلمانان جهان بخاطر تطبیق همان هدف شوم " ترسیم مجدد نقشه های منطقه ای بروی " زمین سوخته " و ایجاد مشرق زمین جدیدی که دربست مطیع و فرمانبردار ایاالت متحده امریکا باشد ، براه انداخته شده است .

 تردیدی وجود ندارد که ، با براه انداختن اینهمه خشونت و آتش افروزی توسط بنیادگرایان اسلامی ، گرداننده گان اصلی جنگ و خصومت میان مسلمانان ، آرزو دارند تا از یکسوسیمای خشن تری از دین مقدس اسالم ومسلمانان صلحجو به جهان به نمایش بگذارند و از جانب دیگر به اهداف خصمانه و استیال گرانه ی منطقوی شان دست بیابند .

 و بازهم شکی بمیان نمیآید که ، تولید کننده گان و فروشنده گان سالحهای مرگبار ، در میان اینهمه آتش و دود میان مسلمانان ؛ بازار تجارت و فروش تولیدات مرگ آفرین شانرا گرم نگهداشته ؛ از یکسو خوف و ترس ایجاد مینمایند و از جانب دیگر باالی دول ثروتمند مسلمان ، سالحها و مهمات مرگبار شانرا به فروش میرسانند .

 این درک و دریافت تحلیلگران مسایل اسلامی  در جهان است ؛ ولی آیا چه زمانی ما بهوش خواهیم آمد ؟

 چه وقت مسلمانان متفرق جهان ، از خواب غفلت بیدار شده ، مجدانه خواهند خواست تا آتش افروزان اصلی جنگ و خصومت میان مسلمانان را شناسایی نمایند ؟

 نآیا آنزمان خواهد رسید که مسلمانا کشورهای مختلف اسلامی  از خود بپرسند ؛ چرا هربار ، هرزمان و بدون استثنا در هرکشور اسالمی ، زمینه های جنگ ، خشونت و برادرکشی مساعدتر از هر کشور دیگریست ؟

 چرا جنگ افروزان و دالالن مرگ ، به آسانی میتوانند میان ما مسلمانان ،آتش جنگ و ویرانی را بیفروزند ؟

 تا چه زمانی ما مسلمانان به دالالن داخلی جنگها اجازه میدهیم که آنان از چونین فرصتها استفاده ی غیر انسانی نموده به ثروت و قدرت طاغوتی خویش بیفزایند ؟

 ایکاش پاسخ این پرسشها را هرچه زودتر بیابیم و به برادرکشی میان مسلمانان و اطاعت و برده گی از طاغوتیان ، نقطه ی  پایان بگذاریم .

 

1 - حرکتهای جمعی و قاطع مدنی

2 -جهان عرب دگرگون میشود

3 -میراثهای بد  و  نا میمون سیزده   سال گذشته

4 -  مسوولین حکومت گویا وحدت ملی باید پاسخ بگویند

5 -   آیا دوران " جهاد باوری "  رو به پایان است ؟

6 ـ   باز چه بازی ای در راه است ؟

7 -      دین باوری سیاسی ، زمینه ساز اصلی قتل فرخنده است

8 - نگاهی شتابنده بروضعیت کنونی موسیقی افغانستان

9 - داغتر شدن تنور جنگ در جهان اسالم

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد