2017/11/13

 

همرهء قافله و رفیق دزد

 

اتحــاد اندیشهء مهــــر و وفاست

بر نیاید زآن کسی کو برخطاست

میشود هیزم کش جنگ و شرار

آنکه او را نیست بر نفس اقتدار

میشود بازیچهء صاحب غرض

میدمد بروی زپستی صد عَرَض

می فروشد مـادر میهـن به زر

کی بود ازننگ و نام دروی اثر

عدهء زین ناکسان در ملک ما

میکنند تفتین و تلقین بر ملا

خلق افغان را بهم انداخته اند

برزبان و قوم و دین پرداخته اند

همرهء قافله باشند ، درزمـان

هم رفیق دزد باشنــد درنهان

میشوند این ها بری رسوای عام

داغ  خیانت بر جبین دارند مدام

ف.بری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 • نو بهاران

 • مدعیان رهبری - رنج مردمان

 • ملک عاریت - زخود بیگانگی    - اسرار خلقت.

 •  از همه بهترین زادهء  تفتین

 • بخوانید و به دیگران نیز بگویید!

 • حرمت زن

 • خطاب به کرزی - دررابطه به قرارداد امنیتی

 • تا کی طریــق ماجرا -غیرت افغانیت  - غیرت افغانیت ـ پشم سالار - قلب ویران - سنان شب پرستان

 • ای خدا - نوبهار - مقام زن - رهء میخانه - رقبای مجازی - چه شد ؟

 • دست آورد  جهاد -   ا ی قوم به حج رفته -یایزده سپتامبر - خـدا یا !

 • باز هم حیله و تفتین  - مجاهد قبل از جهادزادهء حرام - جنت و دوزخ  - وقاحت - از همه بهترین 

 • پیغام کوهساران - متحد جان -رسولان خدا-  افـــزار فتنـــــــه - برده گان ذهنی -  بر نامه ء ریب وریا 

 •  زور آوران - گلبدین -جنگ قدرت - کشاکش خونین - شیطانستان - دین انسان  

 • ای برادر همتی - پی آمد  جهاد - فرهنگ ستیزان - مادر وطن - عشق و مدارا  

 •  همرهء قافله و رفیق دزد 

 •  تجلیل میداریم مقام زن را که او مادر است

   

    

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد