WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات اقتصادی فرهنگی  سیاسی وفلسفی

 

   رسوای رهبری -  خشم هندو کش - جا هلان زن ستیز                          ف.بری .

رسوای رهبری

ف.بری

هربی هنـــــر فتاده هوا خوای رهبری

آشفتــــه و فریفتـــه به سودای سروری

عاری زدانش و ادب و زینــــــت وقار

خواهــــد مقام افضل و والا ی داوری

کی باشدش گـــــوهر ذاتی برایــن مقام

زانـــرو کنـــد ادا و نمـا های خســروی

خواهـان قدرت است زهرراه وهردری

نی درد ملـت است نـــوا هـــای دلبری

از قعـــر فقر به اوج تمول رسیده است

غاصب کجا و منصــــب والای عبقری

هرکس زروی غدر شــــود طالب مقام

 اندر سرشت اوست نمـــــای ستمگری

بر سر هوای قدرت و بر دل نوای زر

زانـــــرو فتاده واله و شیــدای رهبری

بر حیله و دغاست بری ساز این زمان

 جمعی اسیر فتنـه و غــوغای سامری

ف.بری

خشم هندو کش

در وادی غـــم ملت افغـــان زبون است

صــوری نه دمیده ولی کن فیکون است

هنــــدو کش آرام به خشــــم آمده امروز

پروردهء دامان او در ماتم و خون است

با رانش کـــوه مـــــردم ارگوی بدخشان

مدفون شده بی جرم ندانیم که چون است

در ســــوگ عزیزان بنشستیم به مــــاتم

ماراغم این حادثه بی حد و فزون است

ای وای چه فتادست براین ملـت مظلوم

از عافیــت این خطه زیبـــا برون است

گرگان همه راعــی شده برمسند قدرت

مردم همگی در گرو مکروفسون است

از نکبـــــت بیداد نیــــــاسوده دمی چند

بر ظلمـت اوهام فرو رفته سکون است

یارب بــــر هان ملت مظلوم ز حوادث

ازخشـــم قضا از ستم دهر زبون است

 ف.بری

  جا هلان زن ستیز

به زن این مهـــــربان مادر چه ظلــم ناروا کردی   

به زن این خـــــواهردلسوز خصمــانه جفا کردی

به زن ایـــــن مشفق و همدم قصاوتها روا کردی    

به زن این آیــــــــت مهر و محبــت ناسزا کردی

مقــــــام اقدسش را جــــــاهلانه زیــــر پا کردی

به مادر میهــن افغان که پرورد دل وجــان است  

 بدامانش شــــدی پرورده حبش جـــز ایمان است

ستم کردی وقلبش پاره کردی سخـت ویران است   

زبونش ساختی امروز بدوراز شـــان انسان است

  دو موجود مقدس را تو بی حرمـت چرا کردی

مقـــــــام مادر و میهـــــــن سزاوار ستایش است         

 که روح وتن را دامان پاک شـــان رهایش است

وجود پاک هــــردو مهربانان پر نــــوازش است     

 دو موجودیکه ذکر شان فزون ازهرنیایش است

  چرا این بهتــــران زنـــده گی را بی نوا کردی

ترا با شیـــــره جانـــــش پروریده اســـــت مادر        

  برای راحت تو خویش را رنجیـــده است مادر

گرامین نعمـــت مهــــر و وفا بخشیده است مادر     

 به امیـــــــد وفایـــــت هرزمان بالیده است مادر

  زدی سنگی به امیدش به ارمـــانش جفا کردی

نه حکم دین و ایمــان است تذ لیل و رجا ی زن   

 بدور از شـــــان انسان است تنزیل بهــــای زن

نه پاهین است زمردان دانش وفهـــم و ذکای زن    

 شفیق و مهربان است خصلت مهـــر آشنای زن

 چرا محروم زعرفان اینچنین ذهن رســا کردی

به پا خیزای زن افغان رهان خودزین اسارت ها  

 بیفــــــــگن پرده اوهام واین طومار ظلمـــت ها

زنور معـــــرفت ده پاســـــخ ،وهـم وشرارت ها         

  ستیز بر دشمــن هستی به توهین و جهالت  ها

  به تاریخت نظرکن بر ضــد ظلم رزم ها کردی

 

https://www.youtube.com/watch?v=LSJHtpUTNmA#t=2986

 

   

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید