2009/12/13

عزیز بیننده سایت وطندار    مرگ باور  سروده ای زیبای ازلطیف کریمی استالفی

ای  ملت  آزاده  در خواب  گران   تاکی      آواره و سرگردان در روی  جها ن  تاکی

تاچشم تودرخوابست بیگانه درینخا  کست      تقدیر  و صلاح   ما دست  دگران   تاکی

دنیاگل گلزاراست دست همه درکار  است      این  باغ و بهار ما تا  راج  خزان  تا کی

درعصرمه وکیهان بر چرخ  رسد  انسان      در کشور ما  انسان  بی خانه ونان  تاکی

آبادی قدرت ها از وضع   خراب  ماست       روز همه  دنیا  عید برما ر مضان  تا کی

چشم همه گان تا چند  بر  کمک   بیگانه       بر غارت این  کشور  چشم  همگان  تاکی

دشت ودراین میهن  آماج   تجاوز هاست      مادرپی این اوضاع چون ریگ روان تاکی

هرکس بپلان خوددر صحنه  شئود ظاهر      او سود  بدست  آرد  پس  ما   بزیان تاکی

مار و ملخ وزاغان  بارید در  این گلشن       این خوشه واین خرمن تا راج  زغان تاکی

میراث نیا کانم  این   گلشن   زیبا  است      این    گلشن   زیبایم     پاما ل  ددان  تاکی

درکشوربیسرپوش بیگا نه  بعیش  نوش      هستی و  نوا  میسش   آماج     خسان تاکی

افسانه برای جنگ  سازند  بصد نیرنگ      از جنگ ودوام  جنگ  مردم  نگران تاکی

درپرده چالشها  تحمیق ونما  یش هاست      تحمیل  کنند خود  را بر ساده   دلان  تاکی

اینتجربه پیشست  گرگ   علف میشست      قصا ب غم    چربو   بز درغم  جان  تاکی

هرگاه که بپای خود  ایستاده  شود مردم      نیر نگ  دگرسازند بر  محضر  شان  تاکی

برخیز تو باطل کن   این نقشه  شیطانی      خون دروطنم جاری چون  آب  روان  تاکی

آزادی این میهن درو حدت  همکاریست      در جبه   آبادی    بی  طرح   و پلان  تاکی

چون  مرتبه   انسان  هویت انسا  نیست      تبعیض   برنگ و  جنس وقوم   زبان  تاکی

بیداری  ما باشد   رو شنگری  ودا نش      این  جنبش و بیداری  بی فکر و  بیان  تاکی

 

عزیز بیننده سایت وطندار    مرگ باور  سروده ای زیبای ازلطیف کریمی استالفی

 
 

admin@vatandar.at

مدیر مسوول : دیپلوم انجنیرعمر محسن زاده

صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد