WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

 همايش وجشنوارهء هفدهمين سالروز فصلنامهء بانو      غوث الدين ميـــــــر 

همايش وجشنوارهء هفدهمين سالروز فصلنامهء بانو يک شام فرهنگی ماندگار

 

 

روز شنبه تاريخ 22 اپريل 2017 ادارهء فصلنامه بانو مهماندار بيش از ( 150) تن همكاران ، علاقمندان و مشترکين اين مجله بود.

 اين همايش مجلل كه به مناسبت هفدهمين بهار مجلهء بانو در شهر وسترفورت كشور هالند در سالون زيبای "بهار مکسيم " برگذار گرديد. ساعت چهار عصر با حضور مهمانان عزيزی كه از داخل هالند وکشورهای اتريش، سويس،فرانسه، آلمان، سويدن، ناروی، بلجيم وانگلستان قدم رنجه فرموده بودند، ساعت پنج عصر آغاز و تا ساعت دوازده وسی دقيقه شب ادامه یافت.

 هدف از برگذاری این محفل ارجگذاری از كاركرد های همكاران سابق و قدردانی از همكاران فعلی و همچنان ترغیب و تشویق فرهنگی ، ادبی ، نویسنده گی و در نهایت اندیشه ورزی افغانها در بيرون مرز بود ، هدف دیگر این برنامه چنان ترسم وگفته شد، لازم است " بیاموزیم که چگونه میتوانیم تحت یک چتر گسترده فرهنگی و رسانه یی دور هم جمع شده و آرمانهای حفظ فرهنگ ملی افغانها و رشد ادبیات ملی را فارغ از تمایلات گروهی، حزبی زبانی، جنسیتی ، محلی و حتی ايديالوژيک در دستور، کار خوش قرار دهيم."

 در آغازخانم فتانه مقتدر گوينده موفق که بخش نخست برنامه را پيش ميبرد، شعر بديهه واره يی را تحت عنوان " خوبان فرهنگی " که اقای نعمت مختار زاده به همايش اهدا نموده است، با زيبايی ويژه خواند، همزمان متن شعر در بالای ميز ها به وسيله گروپ کاری توزيع گرديد

 بعداً گوينده برنامه از سپانسر ها هريک { آقای داوؤد حيدری معاون شرکت عطريات لوازم آرايشی HB، آقای غوث مير بنيادگذار مجله بانو،آقای احمد اکليل وفا ، آقای امان فيروز آواز خوان ، خانم شايسته جلالزی مشاور ارشد صنعت زيبای قالين در سمت شمال افغانستان ، آقای زبير شيرزاد شخصيت سياسی، اجتماعی وفرهنگی ، خانم نفيسه برلاس شخصيت خير خواه وحاميان کودکان وهمکار بنياد آشيانه ، خانم نوريه منصف بارکزی رئيس بنياد ارتقای ظرفيت کاری زنان وکودکان ، خانم طوبا توخی آرايشگر سبک مدرن سوزنی و ديزاينر لباس ،آقای عبدالصبور ستانکزی، اقای نعمت جوشن مسوؤل شرکت پرزه، خانم ماری عزيزی حًدران آرايشگر مجرب ، خانم شايسته تيموری مشترک دايمی مجله ، خانم زرغونه ولی فعال امور اجتماعی وزنان ، خانم ماری کريمزاده نوران، خانم سيده طلوع رئيس انجمن همبسته گی زنان شهر اندوفن هالند، خانم حًانگه صديقی شريفی فعال امور حقوقی وزنان، خانم خديجه بره کی عضو هئيت رهبری انجمن اوستر هوت و عضو انجمن Verenigen Vrouwen voor Elkaar و خانم زيبا يارزی دوستدار مجله } با قدردانی ياد آور و از ايشان خواست تا در ميزی كه به آنها از سوی برنامه گذاران اختصاص يافته بود تشريف ببرند:

 همچنان از همکاری های تخنيکی وتحفه های آقای عمرشفيق کاکرنقاش رياليزم ، خانم فرديانا طبيب زاده نقاش، آقای تواب صافی ديزاينر، جنرال صلاح الدين صلاح، آقای عبدالقدير فضلی مسوؤل سايت وزين اصالت و آقای کبير امير نير با سپاس ياد شد.

  جريان معرفی مسوؤلان مجلهء بانو:

 بعداً طور فشرده مسوؤلان پيشين وکنونی فصلنامهء بانو چون: آقای غوث الدين مير، خانم ندا افشار، خانم نجيبه هوتكی، خانم صالحه واصل، خانم ، خانم ناهيد علومی، اقای صديق وفا و انجنير مصطفی تيموری توسط گرداننده برنامه معرفی شدند.

 متعاقباً از آقای غوث مير صاحب امتياز مجله بانو خواسته شد تا سخنرانی نمايند.

 وی بعد از خير مقدم و تبریكی 17 ساله گی مجله،از هفده سال كارپرمشقت اما پرثمر در مجله بانو و مشكلاتی كه سد راهشان بود ياد نمود. همچنان از خانم ندا افشار به حیث اولین مدير مسوؤل مجله بانو كه گام به گام ایشان را دراولین سالهای إیجاد بانو یاری رسانیده بود، هم چنان از خانم نجیبه هوتكی به عنوان دومین مدیر مسؤول مجله و خانم صالحه واصل به حیث سومین مدیر مسؤول تشكر كرده و از خانم ناهید علومی به حیث چهارمین مدیر مسؤول كه با ابتکار های شان اين مجله را وارد مرحله تازه کمی وکيفی نمود و تا فعلا این وظیفه بدوش ایشان است با سپاس فراوان یاد و تقديرنامه بهترين مدير مسوول را برايش اهدا نمود ، همچنان أز ویراستار مجله اقای صدیق وفا وزحمات شان مانند يک دوست فرهيخته و دانشمند ياد نمود ، از انجنیر مصطفی تیموری گرافیست مجله نیز قدردانی كرده واز کارمشترک اتحادیهء انجمنهای أفغانها درهالند در سال 2011 نيز یاد نمود .

 بعداً خانم ناهيد علومی مدیر مسؤول مجله از تشریف اوری مهمانان تشكر كرده و كرونولوژی مجله را از شماره نخست تا شماره چهل ويکم به ترتیب وبا استفاده از بيمر وتصويری به شکل جالب بيان داشت، كه مورد توجه ويژه حضار قرار گرفت. وی افزود: " از سال 2013 بدین سو این مسوولیت بدوش من است واین مسوولیت را بنابر تقاضای اقای میر به عهده گرفتم و اسم مجله را از "بانو" به " بانو ناشر اندیشه های زنان افغان در اروپا" تغیير دادم و به گشایش صفحه های مختلف پرداختم. در اوايل این مجله گاهشمار شمار بود. ، اما اکنون سال چهاربار به شکل منظم ، با قطع و صحافت عالی به نشر میرسد كه نه تنها در اروپا، بلکه درکشور ها وقاره های مختلف صد ها مشترک وهزاران خواننده دارد.

 وی افزود: " مجلهء بانو با حفظ خط فکری سياسی و مستقل خود که از منافع ملی افغانها ودفاع از حقوق وبازتاب صدای زن افغانستان منشاء ميگيرد، به هیچ حلقه يا گروه حزبی و تنظيمی وابسته نبوده واتکای مادی ومعنوی آن به كمک حق العضویت های مشتركین و همکاری قلمی همکاران که در آن بهترين خانمها وگلهای سر سبد جامعه بيرون مرزی افغانها بسيج شده به پیش برده ميشود"

 او گفت: "من با بانو هستم و خواهم بود".

 در اين قسمت لوحه های تقدير را آقاي مير به خانم علومی و آقای وفا نسبت خدمات با ارزش شان در اين راستا تقديم كرد كه باتشکری پذيرفته شد.

 بعدآ حضار متوجه آقای وفا شدند كه با دعوت بانو فتانه مقتدر رشته سخن به ايشان تفويض شده بود،

 آقاي وفا سخنان اش را با دكلمه شعر زيبايی در وصف بانوان آغاز كرد و معلومات مختصری در مورد رسانه های چاپی و تاريخچه ان داد و افزود:

 " ميتوانيم بانو را ادامه دهندهء آرمانها وخط فکری ارشادالنسوان كه به مديريت اسما طرزي و حمابت و سرپرستی ملكه ثريا برای نخستين بار برای زن افغان نشرات داشت دانست" او از پاسداری روش املای زبان دری در مجلهء بانو واز همکاران خود با سپاس ياد نمود.

 

توزيع عطريات شرکت اچ بی در يک وقفه:

 شرکت عطر و لوازم آرايشی اچ بی ، نماينده مشهور ترين برند های امريکا و اروپا در افغانستان ميباشد.

 بعد در وقفه يی از از خانم سهيلا رزمی، خانم اناهيتا فروغ ،خانم نسرين شاليزی،خانم فخريه يوسفزی، خانم ريتا رحيمی، خانم نفيسه اسحق زی، داکتر آريانا ارسلا خواهش بعمل امد تا روی ستيژ آمده و تحفه يی را که از طرف شرکت { اچ - بی } برای شان در نظر گرفته شده ، توسط محترم داوود حيدری معاون شرکت متذکره به آنها اهدا گردد.

 پيام های واصله:

 به ادامه : خانم علومی و خانم مقتدر از شماری پيام های تبريكی وارده ياد آوری نمودند: از جمله پيام وتحسين نامه خانم شفيقه حبيبی رئيس انجمن زنان ژورناليست افغانستان، پيام و تحسين نامه خانم زهره يوسف داوؤد مشاورمطبوعاتی خانم رولا غنی بانوی اول کشور، لوح تقدير داکتر کمال سادات معين امور جوانان وزارت اطلاعات وکلتور .

 همچنان از پيامهای واصله خانمها وآقايان چون: کانديد اکادميسن اعظم سيستانی از سويدن، حميدالله عبيدی مدير مسوؤل سايت اسمايی، داکتر اقتصاد محمد کاظم از شهر تاشکند، صديق رهپو، راضيه هوتکی از ماسکو، پوهندوی شيما غفوری ، داکتر مسعوده قاضی، هئيت رهبری شورای زنان افغان در هالند، نسرين کلالی، نذيره کوهستانی، فريد سلجوقی، کليم الله بهمن، ستوری احمدی، شفيقه صدر، هئيت رهبری راديو افغان – پيوستون در دنمارک، داکتر شفيقه يارقين، خاتول ابوی، فاطمه نيک رسول از جوزجان، نهاد همياری زنان، شکيلا حًدران حميدی، ماری خًدران عزيزی، شکلا گيلانی از آستراليا، فوزيه رزمی از دنمارک، آريا واعظی ازکابل، حجت ظهير از کابل، طوبا حسينی از دنمارک، حميده همزاد از هالند، ننگيالی علم مل از آلمان، انجنير حبيب فتاح از لندن، هيئت رهبری سايت مرواريد سبز، هوسی اتمر، رونا اتمر، برشنا ايثار از ناروی، ولی صافی از آلمان و ديگران.

 بخش اول پيامهای نهاد های مهمان وهمکار:

 قبل از صرف غذای شب آقاي بشير دژم رئيس اتحاديه هنرمندان موسيقی افغان در آلمان با همراهی خانم صوفيا ولي زاده پيام تبريكي خود را به همكاران مجله ً ارايه و تحفه هايی را به خانم علومی، و آقايان مير، وفا و تيموری اهدا نمودند.

 - اقاي زلمی رزمی شعری را تحت عنوان { در بحر طویل }عنوانی كاركنان مجله به خوانش گرفت،

 - آقای ولی محمد شاهپور رئیس اتحادیه ء انجمنهای افغانها در هالند نیز ضمن قدردانی از كاركرد های همكاران مجله ً افزود: " نباید از سعی و تلاش همه جانبه اقای وفا چشم پوشی كرد چون وی در پهلوی اقای میر و خانم علومی همچو كوهی استوار ایستاده و انها را یاری میرساند" وی ازخانم جميله زمان انوری دعوت كرد تا جايزه فرهنگی را كه عنوانی كاركنان مجله تهیه نموده بود به خانم علومی و اقای میر تقدیم كنند كه با خلوص نیت پذیرفته شد.

 ساعت 19:30صرف طعام و وقفه تا ساعت 20:30:

 بعد از صرف شام گرداننده موفق و خوش كلام خانم فرشته نوری رشته كلام را به دست گرفته و مهمانان را به ادامه برنامه دعوت كرد.

 در اين بخش روند توزيع اوارد ها به متصديان صفحه های مجله بانو اغاز گرديد و در ضمن بصورت فشرده هر يک به معرفی گرفته شد.

 نخست اوارد های فرهنگی خانمها ندا افشار، نجيبه هوتکی، صالحه واصل وناهيد علومی مديران مسوؤل پيشين وکنونی مجله اهدا شد.

 بعد جايزه های فرهنگی خانمها هريک: داکتر روح افزا نعيم، انجنير فرديانا طبيب زاده، پرنيان صديقيان، فريبا چرخی، خاتول مهمند، عاطفه عاطفی، فرشته نوری، صالحه محک، حًانگه صديقی شريفی ، صوفيا ولی زاده، زرغونه ولی، مينا مير،نظيفه جاميزاده ، زرغونه ستانيزی ،نجيبه آتش کابلی، فرحت زيبا يوسفزی، هيئت تحرير مجله و متصدی های صفحه ها، شيلا آريزی، فتانه مقتدر، نازی نور، سعيده نيکزی، زليخا پوپل، سارا نظامی، سمين مشرف و آقايان حسيب مير، تواب صافی، همکاران پيشين اهدا شد. همچنان برای شماری از خانمهای پيشگام ؛ چون خانمها: جميله زمان انوری نطاق سابقه دار ، نوريه منصف بارکزی رئيس موسسه ارتقای ظرفيت کاری زنان وکودکان ، مستوره هاشمی برنامه ساز تلويزيونی، برنامه مادر وشمسيه واحدی صافی فعال امور خيريه اوارد های فرهنگی افتخاری اهدا شد.

 برعلاوه : خانم علومی اعلام داشت که از نام همکاران دو اوارد به دوتن ديگر که برای مجلهء بانو خدمت شايان نموده اند اهدا ميگردد، انها آقايان غوث مير و صديق وفا بودند.

 يکی دو پيام ديگر:

 - سپس اقاي كريم تنوير مسؤول سينماگران افغان در هالند ضمن پيام شان با تحفه هايی به اقاي مير، خانم علومی ، خانم واصل و اقای سليمان لمر اهدا كرد.

 بعد خانم سهيلا حسرت نظيمي پيام تبريكی كانون هماهنگي زنان افغان در اروپا را به نماينده گی از آن كانون به خوانش گرفت .

 توزيع سپاسنامه های ادارهء مجله به سپانسران

 در اين بخش سپاسنامه های تهيه شده ادارهء مجلهء بانو به وسيله فرهنگيان و مسوؤلان نهاد های مهمان به سپانسران که نامهای شان در بالا گرفته شده با مراسم ويژه توزيع شد که مورد استقبال قرار گرفت.

 ادامه پيامها

 خانم فروزان نوابی سکرتر سفارت افغانستان در آلمان ، آقای اسلام الدين معارج نطاق سابق راديو تلويزيون و مسوؤل انجمن ادبی وفرهنگی سراسری افغانها از لندن، آقای احمد شاه قادری رئيس مجمع فرهنگی افغانها در هامبورک، آقای صمد کارمند شخصيت فرهنگی ضمن پيامها وتحفه ها همکاری و اشتراک شانرا در مجله اعلام داشتند که از طرف خانم علومی با قدر دانی پذيرفته شد.

 حاشيه ها

 - در جريان همايش برعلاوه هفت تن ياد شده در بالا، برای هريک خانمها:( سيده طلوع، پروانه حسامی، پروانه تيموری، خديجه بره کی، ريتا رحيمی، سهيلا حسرت نظيمی ، سعيده نيکزی و فرشته نوری) وآقايان هريک ( حنيف محمد عزيز، شير جان زمانی، نويد اساس، اکليل وفا، نعمت جوشن، عمران نقی، حميد الله حفيظی، امان فيروز، کبير امير، جنرال صلاح الدين صلاح، زبير شير زاد، شفيق عمر کاکر ، لطيف کريمی استالفی) تحفه های توسط شرکت عطريات ولوازم آرايشی اچ بی اهدا شد.

 - برای شماری از مشترکين سابقه دار وعلاقمندان مجلهء بانوهريک خانمها ( سهيلا زحمت، انيسه همراز، شاه جان بشريار، شايسته تيموری، مريم واحد، زرمينه نطری، ناهيد واسعی، پروين حسامی، راضيه رسولی، هما اميری، طوبا توخی، داکتر زهره عصمتی، سعيده نيکزی) شال های زنانه توسط ناهيد علومی به همکاری خانم فرشته نوری و دو دوشيزه جوان هريک پروانه حسامی و پروانه تيموری اهدا شد.

 - در جريان همايش چندين تن از زنان ومردان آماده گی شانرا برای اشتراک درمجلهء بانو اظهار داشتند.

 - جريان محفل توسط کمره های استديوی صدف (آقای جاويد کاکر)،شرکت عطريات اچ بی، آقای حميدالله حفيظی از سويدن، نويد اساس از فرانسه عکاسی وفلمبرداری شد

.

 - همچنان در حاشيه همايش تيم خبری تلويزيون بهار ( انجنير يعقوب بهروز و خانم فرشته نوری)با شماری از فرهنگيان وشرکت کننده های مصاحبه هايی را انجام دادند.

 - اوارد ها، سپاسنامه ها وتحفه های مستحقان به وسيلهء مسوؤلان مجلهء بانو وشرکت اچ بی وشماری از مسوؤلان نهاد های اجتماعی و فرهنگی همکار اهدا شد.

 - در جريان محفل عکسهای ياد گاری همکاران نيز گرفته شد.

 ارزيابی همايش :

 در قسمت اخير از اقاي اسمعيل ميهن فدا محشور رئيس پيشين روزنامه انيس دعوت به عمل امد تا برنامه و کار های مجلهء بانو را بصورت فشرده ارزيابی كنند.

 اقاي محشور از تدوير چنين همايش بزرگ که در آن فرهنگيان وفرهنگ دوستان از کشور های مختلف گردهم آمده اند، با ستايش و آفرين به سازمان دهنده گان آن و از انسجام برنامه و نظم وترتيب فراخوان آن ياد نموده واز اقدام بانو علومی كه به منظور منسجم ساختن قشر های پراگندهء افغان در زير يک چتر با حوصله مندی صورت گرفته بود تقدير نموده و به وی و همكاران فصلنامه بانو استقامت، پشتكار و پيشرفت های بيشتر را خواهان شد. وی ضمن مرور به چند شماره مجلهء بانو از محتوا وکفيت خوب آن بخصوص از شيوه نگارش وادبيات آن ستايش نمود، درضمن اشاره كوچكي در مورد توازن زبان های رائج در وطن( پشتو ودری ) در متن مجله و حتی سخنرانی های داخل محفل نمود، همچنان افزودند که اين جزء رسالت گوينده گان زبان های کشور است که خود هنگام همکاری با هر نشريه اين توازن را درنظر داشته باشد.

 در يک کلام وفشرده گفتند: 17 سال نشرات موقوته وبلا وقفه برای يک مجله، روز نامه واخبار بهترين وجه اعتبار آنست.

 بخش موسيقی :

 آهنگ های دلنشين امان جان فيروز به رنگينی محفل افزود، اما افسوس که نسبت تراکم امور، توزيع جوايز فرهنگی و سخنرانی ها ی شفاهی چند دقيقه وپيامها، برای موسيقی وقت کم باقی ماند.

 محفل وهمايش شام فرهنگی مجله بانو حوالی ساعت 12:30 پايان يافت.

 گزارشگر مجلهء بانو

 ******

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید