2014/09/30

س. ح. روغ 

ما مصمم هستیم تا پاسخگو باشیم!

 

ناظران افغان در داخل و در خارج از کشور با دلواپسی منتظر روز حلف وفاداری رییس جمهور نو افغانستان بودند.

این دلواپسی تنها ازین جهت نه بود که مردم دیگر از جنجال های متعدد چند ماه اخیر خسته شده بودند، بل ازین جهت هم بود که مردم با بیقراری می خواستند بشنوند که رییس جمهور نو ما چی می گوید، کدام گپ های نو می گوید، و کدام اولیت های نو را نشانی می کند؛ و بالاخره آیندۀ ما چی گونه می شود؟

نگاه ما به ترتیب و ترکیب مجلس نیست؛ اما به هر حال حضور رییس جمهور پاکستان؛ معاون رییس جمهور هند؛ و معاون رییس جمهور ایران، و معاون صدراعظم ترکیه، به مجلس معنای خاص می بخشید. حضور فرستادگان کشور های عربی یک پدیدۀ تازه بود.

نگاه ما به جریان مجلس است؛

مردم، پس از انتظار زیاد، یک شخصی را به حیث رییس جمهور در برابر خود دیدند، که دارای شخصیت است؛ ساده وشمرده، اما برهنه سخن می گوید؛ وعده های اضافی نمی دهد؛ اما عرصه های متعدد کار و وظایف را مشخص می سازد؛و ازهمان کرسی نخستین سخنرانی، وظایف می سپارد؛ مُهلت می دهد ومُهلت می شمارد. دکتوراحمدزی توانست یک خطاب سیاسی مستقیم به مردم افغانستان را عرضه کند؛ مردم احساس کردند که احمدزی با آنان صحبت می کند؛

رییس جمهور افغانستان تقریباً به همه مسایل امروزی افغانان تماس گرفت ؛ سخنرانی وی نه تنها حاوی نکات نو در راهیابی برای مسایل ملی وبین المللی ذی علاقۀ افغانستان بود؛ بل با تسامح می توان گفت که یک تبیین نو از مسایل و مقام افغانستان در جهان کنونی بود؛

دکتور احمدزی مسایل متنازع فیه را نیز از نظر نیانداخت؛ وتأکید داشت که اصولاً جهان کنونی، یک جهان متنازع است؛ سخنرانی احمدزی بیان می داشت که افغانان وارد دوران تنازع برای بقای خود شده اند؛

منصفانه است هرگاه گفته شود که درطی بیشتر از دو دهۀ اخیر، یک چنین سخنران وسخنرانی جدی که ازآن چه برهنه سخن بگوید که ما افغانان را پیچانیده است، شنیده نه شده بود؛ روح یک دوران نو در سرگذشت خونین و لگام گسیختۀ این وطن باستانی بر این مجلس و این سخنرانی چیره بود؛

مردم طی سخنرانی دکتور احمدزی احساس کردند که اینک آینده را می توان پیش بینی کرد؛ و آینده را می توان مثبت پیش بینی کرد. امروز، یک روز پس از سخنرانی احمدزی، مهمترین احساسی که مردم افغانستان را همراهی می کند، یک احساس اطمینان است.

جناب دکتور عبدالله نیز سخن گفتند؛ مؤجز و مُنَجَّز و با عطف توجه به زعامت دکتور احمدزی . سخنرانی دکتور عبدالله این انتباه را تقویت کرد که جنجال های گذشته، به گذشته واگذار شده است؛ و مردم افغانستان می توانند بالای یک تیم کاری واحد حساب و اعتماد کنند.

جناب حامد کرزی نیز سخنرانی کردند؛ کرزی با مردم افغانستان خداحافظی کرد؛ هر دو سخنران از کرزی با حرمت و سپاس یاد کردند. تاریخ افغانستان این یاددهانی را با نام کرزی همراه می سازد که وی نخستین زمامدار افغانستان معاصر بود که یک انتقال مسالمت آمیز قدرت را سازمان داد.

یک گام دیگر از گذشته دور شدیم؛ یک گام دیگر به آینده نزدیک شدیم ؛ آیا ما می توانیم یک آینده ای بسازیم که در آن ، دیگر، مردم را زیر پا نکنیم؟

گام های خود را سنجیده برداریم!

       

 

 

 

 
 

admin@vatandar.at

 
 مدیر مسوول : انجنیر هما یوسفی
صاحب امتیاز : انجنیرنجیب یوسفی
کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به وطندار می باشد