WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

    کوچ کشی ها در څارنوالی ها و مشکلات ناشی ازان          حشمت الله بیان  کابل - افغانستان

  

لوی څارنوالي کشوربه مثابه یکی ازمراجع اصلی مدعی العموم كه یکی از وظایف عمده و حیاتی آن دفاع از حقوق شهروندان درجامعه می باشد که روزانه صدها شهروندمان در مرکز و ولایت ها برای حل مشکلات حقوقی، جنایی و قضایی شان به درب بخش های مختلف این ارگان عالی مراجعه می نمایند.

گفته می شود که نزدیک به یک ماه است که بیشترینه از دفاتر و کارمندان اداره لوی څارنوالی، از مرکز شهر به مقر اصلی آن که جدیداً در ساحه دارلامان کابل اعمار گردیده، منتقل شده اند. گرچه این مقر جدید مکان مناسب برای کارکنان و مراجعین این اداره پنداشته می شود؛ اما اين کوچ کشی های اخیر یک سلسله مشکلات، از جمله کم کاری ها، تعلل در کارها، سرگردانی برای کارکنان و مراجعین و ... را به دنبال داشته است.

 بیشتر کارکنان این اداره اعم از څارنوالان مسلکی و کارکنان اداری، صبحانه یک بار به مقر جدید لوی څارنوالی توسط موتر های لینی شان انتقال می یابند، بعداً آنها توسط دیگر وسیله نقلیه به ولایت کابل، څارنوالی امنیت ملی، څارنوالی قوای مسلح، څارنوالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری و ... دوباره به نقاط مختلف مرکز شهر انتقال داده می شوند که این کارکنان همه روزه از ساعت 9 تا 9:30 صبح به محلات کاری شان میرسند. به همین ترتیب پس از ساعت 2:45 پس از ظهر همین کارکنان دفاتر کاری شان را ترک گفته، توسط موتر های توظیف شده به مقر اصلی لوی څارنوالی ( دارلامان ) برگشت داده می شوند، که ازانجا به همراه کارکنان مستقر در لوی څارنوالی به بهانه فاصله دوری راه، ساعت 4 پس از ظهر همه روزه روانه خانه های شان می شوند.

این نظام کاری در حالی درین اداره به اجرا گذاشته شده که ساعات کاری ادارات خدمات ملکی دولت، در ایام موسم بهار، تابستان و خزان در کل نه ساعت تعیین گردیده است که از7:30 صبح آغاز و ساعت 4:30 پس از ظهر خاتمه می یابد. و روز های پنجشنبه هم رخصتی عمومی برای بیشتر ادارات خدمات ملکی در شهر کابل اعلام گردیده که ادارات مربوط به لوی څارنوالی هم مشمول آن می باشند.

از سوی دیگر ازینکه کارها درین اداره به شکل زنجیره یی و دورانی صورت می گیرد، برای طی مراحل و تکمیل هر دوسیه لازم است تا آن به چندين بخش این اداره که حالا درنقاط مختلف شهر جا به جا گردیده اند، ارسال گردد، که این خود باعث به درازا کشیدن کار به لحاظ زمانی و سرگردانی شهروندان برای پیگیری دوسیه زندانیان شان در مربوطات این ارگان می گردد.

مشکل دیگری که با این کوچ کشی ها در مربوطات لوی څارنوالی به وجود آمده، موضوع انتقال مجرمین جهت تحقیقات از ولایت کابل به څارنوالی زون غرب که تازه در مقر لوی څارنوالی ( دارلامان ) جا به جا شده اند، می باشد. همه روزه ده ها مجرم از سوی ارگان های امنیتی که در ولایت کابل نگه داری می شوند، برای تحقیقات به څارنوالی زون غرب بدانجا فرا خوانده می شوند و پس از ختم تحقیقات، دوباره آنها توسط پولیس به ولایت کابل انتقال می یابند، که انتقال مجرمین آن هم، همه روزه از یک ساحه به ساحه دیگر شهر خود خالی از خطرات نخواهد بود.

این وضعیت در حالی به وجود آمده که نظر به افزایش روز افزون نفوس در شهر کابل، سطح جرایم نیز در حال افزایش بوده و حجم کارها در مربوطات این اداره بیشتر می گردد که این کوچ کشی ها، بزرگ ترین مشکلات را هم در قسمت کم کاری های کارکنان مربوط، هم در قسمت به درازا کشیدن حل قضایا از لحاظ زمانی و هم مصارف زیاد کرایه موتر بالای مراجعین برای حل دوسیه قضایی زندانیان شان به نقاط مختلف شهر به بار می آورد.

اصولاً فلسفه وجودی ادارات دولتی خلاصه ایجاد تسهیلات و خدمتگذاری به شهروندان، رفاء عامه و جامعه می باشد که باید این اصل با وضعیت سیاسی پیش آمده کنونی تحقق می یافت؛ اما متأسفانه که در بعضی از ادارات از جمله اداره لوی څارنوالی اجراآت به گونه وارونه صورت می گیرد كه نه تنها مشکلات کمی و کوتاه نمی گردد؛ باعث افزایش مشکلات به شهروندان و کارکنان آن می گردد.

شهروندان از اداره لوی څارنوالی کشور توقع دارند، تا این مشکلات پیش آمده را با راهکار های درست و منطقی شان هرچه زودتر مرفوع ساخته، جلو آن کم كارى ها، بى بندو بارى ها و ... که در مربوطات این اداره در حال اجرا مى باشد، گرفته تا از یک سو صلابت و پرستیژ اين اداره مهم و عالی نزد مراجعین و جوامع بین المللی حفظ گردد و از سوی دیگر مصدر خدمات بیشتر و ارزشمند به مردم رنج دیده این کشور شده و قانون به گونه واقعی آن در جامعه نهادینه و عملی گردد.

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید