WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی وسیاسی حشمت الله بیان

 

  اولویت ها و مسؤولیت های مجلس نمایندگان در سال اخیر کاری شان       حشمت الله بیان

اولویت ها و مسؤولیت های مجلس نمایندگان در سال اخیر کاری شان

 

قرار است  تا چند روز دیگر، اعضای شورای ملی (مجلس نمایندگان و مجلس بزرگان) کشور، سال پنجم کاری شان را  با مراسم ویژه  با حضور رئیس جمهوری کشور، اعضای کابینه و نمایندگان کشور های بیرونی مقیم افغانستان آغاز نمایند. به نظر می رسد که  اینبار وظایف و مسؤولیت های اعضای مجلس نمایندگان به مراتب مهمتر و بیشتر از چهار سال گذشته شان خواهند بود، که  به هریک آن به گونه فشرده اشاره می گردد:

1– گزینش هیأت اداری مجلس

بر اساس حکم مواد قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، در شروع هر سال کاری این مجلس، هیأت اداری مجلس به استثنای رئیس مجلس، از جانب اعضای مجلس نمایندگان برای یک سال کاری برگزیده می شوند، که شامل ( نائب اول، نائب دوم، منشی و نائب منشی ) می باشند. در سال های گذشته تجربه نشان داده، که بالای گزینش هیأت اداری مجلس یادشده، دست کم یک هفته سپری می گردد. این گزینش ها در حالی زمان گیر می باشد، که مردم و حکومت وحدت ملی بی صبرانه انتظار رأی تأییدی اعضای باقی مانده کابینه را از مجلس نمایندگان دارند تا کار های حکومت به گونه ی درست و به موقع اجرا گردد.

2-  رأی تأیید به اعضای کابینه

اعضای مجلس نمایندگان پیش از رفتن به رخصتی های زمستانی شان از میان ذوات مندرج بند 11 ماده شصت و چهارم قانون اساسی  به  9 تن آنان رأی تأیید دادند و متباقی آنان را رد نمودند، که ممکن در جریان هفته جاری، باقی مانده نامزد وزراء و نامزد رؤسا را  رئیس جمهوری کشور به مجلس نمایندگان معرفی نماید. البته یکی از اولویت های کاری مجلس نمایندگان، گزینش و تکمیل اعضای کابینه می باشد، که باید بدان بپردازند.

3- کار بالای اسناد تقنینی

مجلس نمایندگان در هنگام سال پنجم کاری شان، بیشتر از 15 طرح قانون، طرح تعدیل، ایزاد و حذف در قانون و معاهدات بین المللی را روی دست دارد، که ازان جمله می توان از طرح قوانین موسسات تحصیلات عالی، که  بیشتر از هشت سال می شود درین مجلس زندانی گردیده، منع خشونت علیه زن، طرح تعدیل در قوانین انتخابات و شکایات انتخاباتی، ثبت احوال نفوس که خیلی ها ضرور برای جامعه پنداشته می شود، نام برد، تا پس از تدقیق و مطالعه به رأی  گیری گذاشته شوند. بدون شک که در جریان چهارونیم ماه آینده، چندین طرح سند تقنینی دیگر نیز از جانب حکومت و یا خود اعضای شورای ملی بدین مجلس مواصلت نماید.

4- نظارت از اعمال حکومت و نمایندگی از مردم

یکی از وظایف اساسی  و خطیر اعضای شورای ملی، نظارت از عملکرد مسؤولین ادارات حکومتی  و رسیدگی به مشکلات می باشد، که باید  مجلس نمایندگان در کنار دیگر کارهای شان، عندالموقع بدان نیز بپردازند، تا از نقض و تخطی های قوانین و مقررات از جانب مسؤولین ادارات که صورت  می گیرد، جلوگیری به عمل آید. و از جانب دیگر مشکلات شهروندان به موقع رفع گردد.

5-  راه اندازی کمپاین های انتخاباتی

بر اساس حکم  ماده هشتادوسوم قانون اساسی کشور، به تاریخ اول سرطان سال پنجم، پس از اعلان نتایج انتخابات، کار اعضای مجلس نمایندگان به اتمام می رسد. احتمالاً بیشتر اعضای مجلس برای راه یابی به دور بعدی مجلس، مصروف کمپاین های تبلیغاتی در حوزه های انتخاباتی مربوط شان  خواهند شد. در صورت تمرکز نمایندگان به کمپاین های تبلیغاتی شان، بدون شک  روند کاری مجلس  به کندی مواجه خواهد شد و همانند گذشته ها، مجلس نمایندگان بیشتر اوقات دچار نبود نصاب برای تصمیم گیری ها خواهند گردید. 

بنابرین  شهروندان کشور از نمایندگان شان در مجلس انتظار دارند، همان طوریی که شورای ملی به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم می باشند و از قاطبه ملت نمایندگی می کنند، بایست در هنگام سال اخیر کاری شان  به کارهای اصلی شان که عمدتاً ( قانون گذاری، نظارت از اعمال حکومت و نمایندگی از مردم ) می باشد، بپردازند. و نباید کارهای شخصی و کمپاین های تبلیغاتی شان، مانع کار های اصلی شان در  مجلس گردد.

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید