WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

 

   صفحه ء گزیده های مقالات   اسماعیل فروغی

 مسوولین حکومت گویا وحدت ملی باید پاسخ بگویند  

 آیا دوران " جهاد باوری "  رو به پایان است ؟

 

باز چه بازی ای در راه است ؟ 

 

  دین باوری سیاسی ، زمینه ساز اصلی قتل فرخنده است

 

نگاهی شتابنده بروضعیت کنونی موسیقی افغانستان 

 

داغتر شدن تنور جنگ در جهان اسالم 

 

آیا ما از خواب غفلت بیدار خواهیم شد  ؟   

 

 سقوط موقتی کندز ، ادامه ی سناریوی گسترش جنگ در شمال افغانستان است

 

 یا حکومتداران کابل ریگ در کفش هایشان دارند  ؟ 

 

 حرکتهای جمعی و قاطع مدنی

 

 چرا بیشترینه رویا های ما تحقق نمی یابند ؟ 

 

 ه بهانه ی سرنگون کردن پایه های برق

 

 بازهم وعده یی ازهمان وعده های پا درهوای رییس جهمور  آیا افغانستان پناهگاه مطمین خاینان،غاصبان زمین و دزدان نشده است ؟
چرا رئیس جمهور با پناهجویان ترحم و دلسوزی ندارد ؟ 

تنش ، افشاگری و اعتراف به آگاهی از فساد های میلیونی

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

  

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید