WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی   کبیر مسکینیار

 

  یاد آوری مختصر در مورد سوسیالیسم ، کمونیسم و اسلام مقدس      کبیر مسکینیار

رفقای عزیز به خصوص هموطنان شریف جوانانِ نجیب هموطن  میوه های آینده سازی افغانستان شجاع . با وجود که در باره سوسیالیسم ، کمونیسم واسلام مقدس که دین مبین ما مسلمانان است ، تمام شما معلومات و مطالعه بهتر دارید خواستم در این مورد مختصراً معلومات برای آن اشخاصی دهیم تا بدانند که حقیقت زنده ګی با چی چیز  استوار است و بسیار از جوانانِ ما با نظرات من به تکلیف استن چون  در استعثمار قرار دارند و چشمان شان را تاریکی های نادانی ارتجایان پوشانیده است .  رفقای عزیز در این دونیای اعظیم  تمام چیزهای که برای استفاده بشر وجود داشت و یا توسط تفکر انسانها همچنان به وجود آمده است  نباید در این مورد چشم پوشی کنیم و خداوند (ج) این دونیا را برای زیست بودن ما تنها به وجود نیآورده است ، این دونیای امتحان است که کی ها چی کار های را برای بهتر شدن بشر به وجود میآورد و چقدر انسانها یکدیګر را کمک میکنند . اګر ما در این مورد نګاه کنیم به طرف میهن خویش در آنجا ( در قدرتِ دولتی ) یک مسلمان راسخ که برخردار از تمام مسائیل اسلام مقدس باشد وجود نه داشته و نه دارد و حتا مانند ( صدیق افغان ) اشخاص وجود دارد که به قول معروف میګویند نه مرد دونیا است و نه زن آخرت اګر به این مثال ها بپردازیم خوب یک انسان راسخ را در یک بخش که آینده ساز آن کشور عزیز ما افغانستان باشد نخواهد پیدا کرد و اګر وجود داشت یا دارد به نام های مختلف آنها را خطاب مینمایند . رفقای عزیز بخصوص میوه های آینده ساز کشور استادانِ زحمتکش مولوی صاحبان ملا امام های محترم شمامیدانید که بعد از قرآن اعظیم ایشان بخاری شریف قابل قدر و مورد استفاده بشر صورت ګرفته است  و در آن زکر ګردیده است که شخص اګر در مورد حضرت محمد (ض) کدام  حرف نادرست میزند و از نام او استفاده میکنند برای مقصود خویش به یک جرم وګناه بزرګ متقبل میشوند . مګر ما بسیار چیزهای را از حزب اسلامی آقای حکمتیار مشنویم و همچنان از هم پیمانانِ آنها ( احزاب مختلف دیګر ) که بنام راه اسلام مقدس یا بنام یک پیغمبر یا بنام یک امام یا بنام یک خلفهِ اسلام  برای مقصود خویش که تا به قدرت برسند و در بهترین کرسیها وظیفه اجرا کنند به عباری دیګر حکومت کنند بالای ضعیفان و از خود یک قانون در عرصی حیات مسلمانان بیچاره افغانستان به وجود بیآورند و برای همیشه حکومت کنند . رفقای عزیز بخصوص جوانانِ آینده سازی هموطن من برای شما یک مثال کوچک میدهیم ، در زمان که اسلام مقدس یک انقلاب سرتاسری را برای مستحکم ساختن  ایمان مردم و قانون های که برای پیشرفت بشر وجود داشت و مبارزه میکردن تا مردم از نادانی بیرون شوند و خداوند (ج) را به یکه و یګانه ګی بشناسند ، و در این زمینه  تمام ما میدانیم که راسخ بودن و چیزی که از جانب خداوند (ج) برای ایشان  دستور داده شده بود عمل میکردن و یک بینی انسان بیګناه خون نمی شد، مګر در زمان برادران جهادی افغانستان مبارزه برای چی بود اګر برای دین مقدس اسلام بود در مقابل برادر مسلمان جهاد فرض نیست و اګر میګویند که کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق بالای کشور عزیز ما افغانستان تجاوز کرده بود و بالای دین و مردم مسلمان این کشور تجاوز کرده بود مګر برادران جهادی شما چرا ؟ مبارزه در زمان  حکومت ظاهر شاه  میکردید تا برای مقصود خویش برسید و در زمان که با خواهیش برادران افغان از کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق که در آن وقت ریشه های شما وسعت زیاد پیدا کرده بود خواهیش کرده بودن تا بیآیند و دفاع از ناموس و مردم مظلوم افغانستان نمایند و یک قانون اجتماع انسانی کمونستی را که برادری برابری در دین مقدس اسلام همچنان زکر شده است پیاده کنند و کشور عقب مانده را به طرف یک راه شګوفای و آینده درخشان بکشانند که عمل کرد انقلاب کبیر هفتم ثور شاهید آن  است . و دین مردم در قلب مردم است نه در زبان مردم و بهترین جهاد جهاد دیانت و راسخیت است وقت دیانت انسان خوب بود همیشه خداوند (ج) در آن برکت حواله میکنید تا بهتر شود چون برای خوب بودن بشر است . مګر سوال من از آنها این است وقت آنها خود را مسلمان کامل یاد میکنند چرا ؟ جلو هزاران فصاد را نمیګیرند و کدام قانون آنها به اسلام مقدس  برابر است .  چرا ؟ از نام مقدس اسلام استفاده میکنند تمام ملت را به خاک خون کشیدن از این دیګر آنها چی میخواهند کم مانده که ګوشت پوست و استخوان مردم مظلوم افغانستان را صرف کنند دیګر همه کارها صورت ګرفته است واګر یک خواهر یا برادر ما از حقوق حقیقی و قانونی مردم مظلوم خویش دفاع میکنند به نام های بد او را یاد میکنند یا از داخل دولت اخراج میګنند . رفقای عزیز جوانان دلیر هموطن خواهرانِ رنج کشیده و عقب آفتاده از نظر جامعه انسانی افغانها ما نباید استعثمار دست دشمنان آزادی و دموکراسی واقعی شویم همیشه برزمیم از  حقوق خویش دفاع کنیم تا آینده پر سعادت را نصیب فرزندان خویش بسازیم اګر حقوق ما به یاد فراموشی ګذرانده میشود مګر نباید ګذاشت آینده فرزندان آن وطن را در دست اجیران مزدور و فروخته شده . اګر اشخاص مخالف قوانین سوسیالیسم و کمونیسم استن از نادانی خود آنها است اګر آنها در باره سوسیالیسم و اسلام مقدس مطالعه داشته باشند هرګز دین مقدس اسلام را به آن ربت نمیداهند چون دین یک بخش دیګر است و سوسیالیسم یا کمونیسم یک بخش دیګر سوسیالیسم یا شاخه آن کمونیسم تعداب ګذاشته شده است توسط بزرګان برای دفاع از حقوق مرد و زن ( طبقه پرولتریا ) که اګر از نګاه اسلام مقدس ببنیم همچنان رسول الله (ض) فرموده است که هر وقتکه شما یک غذای خوب صرف میکنید و همسایه شما در عالت بیچاره ګی و ګرسنه ګی به سر میبرید باید برای آن کمک کنید تا فقر و بدبختی از میان برچیده شود و در سوسیالیسم همچنان برادری و برابری وجود دارد تا تمام مردم در  یک سعته باشد اربابیت و حکومت بالای صعیفان نباشد ...،.   

ای مـسلمان رزم رزم دیگریست   *   حیله ی دشمن به بزم دیگریست

مَکرکـــافر در شبیخون می تپد    *    دشمـــن غدار در خون می تپد

مطلع باشــــید و باهم متحد    *    چون شبیخون میکند بر ما به جِــد

زهر تبلیغات دشمن شدعیان     *      پادزهرش شد بیان از رهبران

ما دفاع از خود بنا باید کنیم      *     دِین خود بر دین ادا بایـد کنیم

حملهء دشمن به آن خـُلق عظـیم    *    اشـتها دارد به شیطان رجیم

پای دشمن گر درون خانه شد    *    تور دشمن جانب پروانه شد

محو ارزشها شعار دشمنان    *       رخنه در اندیشه کار دشمنان

دفع دشمن از دم جوشن کنیم   *      روزگار خویشتن روشن کنیم

کار دشمن دفع و رفع ارزش است    *    نامسلمان،دربروز لغزش است

مردباید شـــد به هنـــگام نبرد      *      گام باید زد بســــان گام مــرد

غیر ازین باشد همان نا مردی است * نان حق خوردن پی بی دردی است 

صحنه ی فرهنگ راپویـــا کنیم    *    خدعه و نیرنگ را رسوا کنیم

وارث خون شقایق جلوه کن    *     محو شد رنگ حقایق جلوه کن

باز گردید،ای  سلحشوران جنگ     *     پاک شوئید از وطن نیرنگ ورنگ

یا رسوالله (ص) ماشرمنده ایم     *      تاشکست کفر،ما رزمنده ایم

یا علی(ع) گوئید با صوت جلی  *  یا علی(ع)  یاهو علی(ع) یاهو علی

ایهاالعالم دم از مهدی(عج) زنید    *    بر ظهور حضرتش عهدی زنید

   

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید