WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات سیاسی فرهنگی فلسفی  مصطفی ایزدیار

 

  مهربان ترین بندگان کدام است؟                                                                     ایزدیار

 

از حسین بلخی روایت است که گفت در آن زمان که در مدرسه مشغول فراگیری دانش بودم روزی استاد از من برسید که مهربان ترین بندگان کدام است و من از جوابش عاجز ماندم و این بر من کار کرد.

خواستم تا جوابش را دریابم و به این مقصد اهنگ سفر کردم و آغاز مسافرت عزیمت نمودم تا باشد که علمی بیشتر و دانشی هرچه تمامتر کسب کنم، سالها مسافرت را متحمل شدم و درین میان روز ها بی نهر و شبها بیدار ماندم خدمت بیر کردم و در کسب دانش هرآنچه توشه راه بود بی باک به خرچ رساندم و درین راه از هیچ گونه تجشم جان و اغماض نفس دریغ ننمودم تا بالاخره توشه راه به آخر رسید و جز دیوان تثمیر مسافرت چیزی باقی نماند و دوری منزل بر صبر دل غالب آمد و دیگر توان مسافرت بافی نماند و نه بیری که به خدمت روم و لی به بایه آنچه که از برآن همه تنگدستی و بیچارگی را متحمل شدم نرسیدم و سبس مایوس به خانه برگشتم.

چون شب خواب شدیم یک وقتی شب بیدار شدم دیدم که مادرم در کنار من نشته است برسیدم چرا نخوابی ؟ گفت! آنگاه که تو نبودی از اندوه دوری تو مرا خواب نبود و حال که امدی شادی یافتن تو خواب را از من گرفت،  و درین حال اشک از چشمانم جاری شد دست هایش را بوسیدم و دانستم که سوالی را که من در مسافرت میجستم ایزد جوابش را در خانه برایم داد و فهمیدم که مهربان ترین بندگان مادر است...

ایزدیار

  

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید