WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات نجیبه آرش

 

     ابراز نظر پیرامون برخی نقاط کارت شوونیزم در (بازی بزرګ) افغانستان    حسن آرش

ابراز نظر پیرامون برخی نقاط کارت شوونیزم

 در (بازی بزرګ) افغانستان

    
 

با سپاس از محترم دوکتور جهش عزیز نوشته  اخیری با اهمیت شان را خدمت خواننده ګان تقدیم نمودند این نه تنها به ارتقاي فهم قشر جوان کمک می رساند بلکه به وسعت تفکر و اندیشه کوهنسالان نیز تاثیر ګذار می باشد۰ من هم از مطالعه آن بهره بردم۰ هچنان در این نوشته در ارتباط بر کار کرد های شان در عرصه های طبابت، آمورش دانشجویان در دانشګاه ها و سایر عرصه ها که از آن اطلاعی نداشتم ، خوب شد ایشان از سوابق کاری که   در اردوی قهرمان افغانستان ایفای وظیفه نموده، داکتر در شفاخانه قوای مرکز، کار در پست سر طبیب و غیره ۰۰۰ آګاهی دادند، جای افتخار است که وطن عزیز ما همچو شخصیت های علمی را با خود دارد۰

حال میپردازم به اصل مطلب که محترم جهش در مضمون اخیر شان زیر عنوان پاسخ به ( جوانان را شستشوی مغزی ندهید) نوشته مفصل ارایه داشتند و به نشر سپردند، این مضمون با متن و محتوای مضمون ګذشته ی شان تحت عنوان  کارت شوونیزم در (بازی بزرګ) افغانستان تفاوت های با خود داشته، در برخی پاراګراف ها  در بازی بزرګ سوال برانګیز بوده که  از خواندن آن مرا به حیرت انداخت۰ از همین جهت یادداشت کوتاه خود را  به شکل انتقادی به نشر سپر دم، نوشته مختصرم به د اکتر صاحب جهش نا راحت کننده به نظر رسید۰ واقعا اګر چنین بوده من معذرت می خواهم و با بزرګواری شان مرا ببخشند۰ خواهی ناخواه ارزیابی ها و برداشت پیرامیون یک اثر یا نوشته از یک شخص تا آن شخص دیګر تفاوت می کند۰ اشتباهاتی را که در کارت شوونیزم در ( بازی بزرګ) وجود داشته  در هر قسمت اشاره می نمایم۰ که محترم جهش نوشته اند: ( برای تطبیق مرحله سیاسی بر بادی حزب و دولت جمهوری دیموکراتیک افغانستان قرعه به نام قربانی ای  به اسم دوکتور نجیب اله برامده و با رویداد تراژیک پلینوم هجده دوکتور نجیب اله به هدایت ګرباچوف به کرسی منشی عمومی ح د خ ا ارتقاع نمود، او یکه تاز میدان شد، کرسی ریاست جمهوری را نیز اشغال کرد مذبوحانه و ساده دلانه میخواست مصالحه ملی ګرباشف را در افغانستان پیاده کند، ناجی مردم و قهرمان دوران ګردد)

تا جای که من اطلاع دارم زمانیکه محترم ببرک کارمل از قدرت کنار میرود، بیروی سیاسی کمیته مرکزی از بین خود جوان ترین و فعال ترین از اعضای خود دوکتور نجیب اله را به حیث منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان فیصله نموده و در پلینوم هجده وی را به اتفاق آرا به حیث منشی عمومی کمیته مرکزی ح د خ ا ارتقاع دادند۰ چون در کشور افغانستان حاکمیت تک حزبی حکم فرما بود، بصورت طبیعی مسولیت کرسی ریاست جمهوری را نیز داشته می باشد، نخیر! رسیدن به مقام های متذکره به هدایت ګرباچوف نبوده بلکه  به لزوم دید بیروی سیاسی ح د خ ا   و پلینوم هجده آن حزب بوده این مسولیت را به وی سپرده است۰ همچنان در رابطه به( مصالحه ملی ګرباچوف را پیاده کند که ناجی مردم و قهرمان  دوران ګردد) تذکر به عمل آمده۰

نخست باید بګویم بیان این مطلب از موضع مخالف مینمایاند و دوم  به نوشته شان در این زمینه تناقض دیده می شود، از یک طرف می فرمایند: ضرورت مصالحه با اپوزسیون مختلف امر ضروری می باشد و از جانب دیګر( از پیاده نمودن مصالحه ملی ګرباچف  ناجی مردم و قهرمان دوران ګردد) آیا این نوشته های تخریش کننده به تغیر اذهان جوانان تاثیر ګذار نیست؟ و یا اعتقاد و باور ها را نسبت  به شخصیت سیاسی و تاریخی داکتر نجیب صدمه نمی زند؟ البته که همین طور است۰

تردیدی وجود ندارد که دوکتور نجب اله بحیث یک سیاست مدار برجسته و مبتکر به کشور خود تبارز نموده و با بینش قوی از وضع پیچیده کشور و اثرات تداوم جنګ که باعث ویرانی وطن و ایجاد نا به سامانی ها در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و دګر ساحات را تحلیل و ارزیابی نموده، وی معتقد به حل معضلات و تامین امنیت  در سر تا سر  کشور را ، راه جز  آشتی و صلح دانست۰ بهمین اساس شجاعانه و مستقلانه مصالحه ملی را به عموم افغان ها  و به نفع مردم خیر و صلاح دانسته به حضور هموطنانش اعلان نمود۰ همچنان از همه ی مخالفین دعوت بعمل آورد تا به مادر وطن شان بر ګردند و به آبادانی کشور و پایان دادن به رنج های طولانی مردم سهم بګیرند۰ چنانچه همه ی مردم آګاهی دارند تقاضایش از اپوزسیون داخل و خارج، روشنفکران و تکنوکرات ها ګرفته تا تنظیم های هفت ګانه در پاکستان و هشت ګانه در ایران به سهم ګیری شان در اعمار مجدد کشور ایشاره شده ، حتی ارسال نامه های جداګانه به شخصیت ها به شمول محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان از سعی و تلاش دوامدار دوکتور نجیب اله محسوب می شود۰

در قسمت دیګر از نوشته محترم جهش در ( بازی بزرګ) تذ کر بعمل آمده (طوریکه خانم ثریا بها در نوشته اخیر خود ایشاره نموده که ( اشرف غنی در جلسات قومی در کنار نجیب اله قرار داشت) بهر صورت موضوعی است ارتباط می ګیرد به برداشت های خود خانم ثریا به آن کاری ندارم۰ محترم جهش ! قرار ګرفتن اشرف غنی در کنار نجیب اله از نظر بنده یک موضوع کاملا عادی و معمولی می باشد که شما به آن تکیه نمودید۰ محترم شما در این مورد و موارد دیګر قضاوت غیر منصفانه نمودید،  شما همچنان ګفته اید( برادران پشتون را برادران بزرګ و دیګر ملیت ها را برادران خورد خوانده) دوکتور نجیب اله در نشست های جرګه های قومی صحبت با متنفذین و در مصاحبه های شان هیچګونه فرق وتمایز بین اقوام و ملیت های دیګر نداشته همه را بیک نظر به حیث برادر خوانده است۰ صداقت او در برابر مردم و در بر خورد به معضلات و رویداد ها در صحبت ها  بیانیه های شان انعکاس یافته وی در عمل ثابت ساخت بخاطر حفظ منافع مردم افغانستان و حراست از تمامیت ارضی وصلح در  کشور جان شیرین خود را فدا نمود

تمنا دارم از من خواستار توضیحات نشوید بلکه اشتباهاتی که در نوشته ای تان دیده می شود با حوصله مندی بدون اهانت به شخص در هر سطح فهم قرار داشته باشد برای رفع آن بپردازید۰  قلم تان توانا باد به شما سلامتی آرزو می نمایم۰

 حسن آرش

   

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید