WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات نجیبه آرش

 

  به استقبال از فرا خوان ملی، مدنی وتاریخی                                               نجیبه آرش

تو باز بر گشتی ؛

تا ستاره شوی

زورق امید شوی

طلایه دار آفتاب شوی

و باز باران بهاران شدی

صدای رعد شدی

برق و الماسک شدی

تا خرمن یخ  و سرما و سیاهی را بسوزانی

تو آرزو شدی

عشق شدی

نسیم امید شدی

 
صلای وحدت شدی

و خواستنی خاص و عام غرق به حیرت شدی

جوابی از برای "ضرورت " شدی

درفش تودهء جویای عدالت شدیما در انتظارت بودیم

چشم روی چشم نبسته و دست روی دست نگذاشته

تو را جستجو گر  تا کرانه های دور

من نمردم و دیگران نیز نمردند

تا به پا ایستادنت را باز نگرم و باز نگرند

کاش تو

این بار از من منی ها و تک روی ها مبرا باشی

موج شوی دریای کلان شوی

چشمه ساران و جو یچه ها را بهم پیوند دهی

بر کوره راه های شب رخنه کنی

باب نکبت بار ترین فصل تاریخ بسته کنی

به نسل تازه و نو!

یک « فر ا خوان » بر انگیزاننده  شوی

به مانند " سور اسرافیل"

در اسطورهء مقدس!!!

 

 

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید