WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  نذیر ظفر کلیک نماید

 

 مسجد گلگون                                                                        نوشته نذیر ظفر 

اخیرا خبر انفجار در مسجد شریف تا لقان ؛ که از اثر انفجار آن والی قندوز با عده یی از همو طنان مسلمان ما جام شهادت نوشیدند و عده یی هم جرات برداشتن که خود گواه تازه بر شیطنت و نا مسلمانی طالبان است   این  لکه سیاه همیشه در دامان مملو از عصیان طالبان باقی میماند که هم مسجد شریف جامع تا لقان را تخریب نمودند و هم مسلمین نماز گزار را شهید و مجروح ساختند .درود بروان شهدای این سانحه طالبی و لعنت بر مسلمان نما های بی دین در هر لباس که هستند.

این سروده را بروان پاک شهدای این مسجد شریف اهدا میدارم .

نذیر احمد ظفر

مسجد گلگون

مسجد؛  مکان اقدس و هم خانه ای خداست

اینجا : نمازو ذکرو دعا مسلمین کنند

آیند پنج  مر تبه ؛ هروزبا صفا

این جا ؛ به جا طریقه احکام دین کنند

بینند چون جما عت مو من به یکدگر

گیرند از مصافحه ؛ انبار از ثواب

پرسند حال یکدگرو آگه  میشوند

از ما ضی و ز حال به هنگامه ای جواب

خوش بر شما که فیض جما عت گرفته اید

ای مو منان پاک ! خدا اجر تان دهاد

خصمان دین ؛ به مهر شما رشک برده بود

در تا لقان ؛ به مسجد جامع بمی نهاد

از انفجار : خون عزیزان راه دین

رنگین نمود مسجد و شد کشته مو منان

روزی دگر به شرم و خجالت به هر کجا

اقرار کرد بر عمل خویش طالبان

ای دشمنان دین که بنام خداو دین

خلق خدا و مردم دیندار میکشید

نفرین و انزجار خلایق گرفته اید

ای دزد های شام سیه دور تر شوید

    .رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید