WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 بقیه گزیده های مقالات  نذیر ظفر کلیک نماید

 

  چراغ                                                                                                      نذیر ظفر 

 

سوزم ؛ اگر عیان نکنم راز های شان

شرم است؛ گر بیان نکنم مد عای شان

با قا تلان طریق مدا را گر فته اند

دارند میل صلح؛ نه شرم از خدای شان

ملت بحال بسمل و دزدان غریق چور

ترسم جهان خراب شود از سزای شان

قحط الر جال آمده یارب درین وطن؟

مور و ملخ پر نده شده در فضای شان

دو لت کند معا هده با قا تلان خلق

گور شهید نا له کند در قفای شان

در پا رلمان و کر سی دولت ز قبل بود

جمعی مکار و بیخرد و همصدای شان

اکنون که آب خت شده؛ ما هی گر فتنست

بزم کباب باشد و شور و نوای شان

آخر قیام میهنی اینجا بپاه شود

ملت دهد به ضربت سیلی جزای شان

گر سو ختم؛ چراغ رهء دوست میشوم

آتش گر فته خر من دل از جفای شان

رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید