WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

  هر چه گم شد از وطن  - ائتلا ف کاذبان             نوشته نذیر ظفر   

هرچه گم شد ازوطن

نوشته نذیر ظفر

 

هر چه گم شـــــــد از وطن رنج غریبان گم نشد

اشک چشــــــــــمان یتیم و آه و گر یان  گم نشد

اجنبی هر بار امد اتـــــــــــشی افروخت و رفت

از سر این نا کــــــــــــسان عنوان مهمان کم نشد

صد هزاران نو جوان شد کشـــته از دست خسان

قاتل و جانی ازین مــــــــــــــــهد پر یشان گم نشد

عزت و لطف و مروت رخت بست زین مرزو بوم

فقر و تبعیض و حــــــــــسادت زین نیستان گم نشد

از فـــــــــــیوض علم هر کشور به معراجی رسید

ما هنوز بر خر سواریم ؛ رســـــــم ما یان گم نشد

با دعای صـــــلح در کشتی میـــــــــــهن مانده ایم

نوح صــــــلح ما بشـــــد مغروق و طوفان گم نشد

رمه شد از هیبــــــــــــت گرگان فراری هر طرف

خواب خوش از دیده خوابـــــــــــیده چوپان گم نشد

 

ائتلا ف کاذبان

 نوشته نذیر ظفر

ایــــن همــــــــه داد از ائتلا ف زنند

مــــثل ســـــــــابق همیشه لاف زنند

وقــــتی دزدی و چور و جنگو جدال

همـــــــــه مـــی برد مال ما به جوال

حال دعـــــــوی رهبــــــــــری دارند

وعـــــــده ها بــــــــــهر بهتری دارند

صاحب قــــــــصر و جاه و پول شدند

چی شـــــــــد ؟ از ع و غ ملول شدند

این کیــــــــــــــــها اند خوب میدانی ؟

جنگســـــــالار و قاتــــــل و جـــــانی

آنـــــکه این خاک را به خون تر کرد

خویـــــــــــــشرا نام نهاد رهبر کرد

این هــــــــــــــــــمه ما فیای قاچاق اند

همــــــــــــه از خون مرد مان چاق اند

رهــــــــبر ملــــــــــــت غیور و زرنگ

نیســـــــــــــــت این کا ذبان بی فر هنگ

  

 

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید