WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

   پشیمان نمیشوند                                                                                  نذ یر ظفر 

خفاش های دهر خوش الحان نمیشوند

در روشنی به دیده  نما یان     نمیشوند

از کینه سینه را به شرر آشنا کنند

از کرده های خویش پشیمان نمیشوند

صد بار سوی مسجد و سجاده میروند

اما بدل؛ ز کفر مسلمان نمیشوند

در فکر قتل مردم بیچاره میشو ند

از آه و درد خلق هراسان نمیشوند

سجاده پهن  ؛  از پی آزار میکنند

خجل از حضور باری سبحان نمیشوند

با کفر دست اخوت و اخلاص مید هند

با مسلمین برادر و اخوان نمیشوند

از بس ضمیر را به ستیز آزموده اند

هر گز ز کینه صا حب ایمان نمیشوند

چون آب از دهانهء بیگانه میخورند

اندر سراب محرکه عطشان نمیشوند

 

 عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید