WELCOME

To Our Website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non metus

 گزیده های مقالات فرهنگی فلسفی

  فواید فیسبوک                                                                           نو شته نذ یر ظفر

 

   

هر که به فیسبوک شده مبتلا

همچو نگین بسته به دور طلا

پیر و جوان صفحه ئی آراستند

جملگی از ایمیل خود  کا ستند

چتکدن و چت کدن و چت کدن

حو صله ها برده ز هر جان و تن

قصه و تصویر درآن ریختند

با نظر خویش هم آمیختند

داده خدا بهر دل عا شقان

قا صد بی مزد و مکان بیان

فو توی معشوقه تما شا کنند

عقده دل را به خوشی وا کنند

هر که به کاری صفحه را ساخته

عقل به ازما یش ئی اندا خته

عده ئی اظهار هنر میکنند

عر ضه همه در و گهر میکنند

عده ئی تاریخ حکا یت کنند

عده ئی از دهر شکایت کنند

جمعی درین صفحه رفیقی کنند

جمعی دگر کار حقیقی کنند

ساز و سرود است درین بیستون

هر چه که خواهی بتوانی فزون

سنجش اولاد اگر کم بود

مادر و بابا همه در غم بود

مادر بیچاره به غو غا شود

داد رسی نیست که پیدا شود

بچه و دختر همه مثل کنه

هر دو به فیسبوک سخن می زنه

بی خبر و بی خبری خوب نیست

زیادی و افراطگری خوب نیست

کار به فیسبوک نباشد حرام

گر تو حرام اش نکنی والسلام 

 

 رفقا، دوستان عزیزتارنمای وطندار !  لطفاً نظرات، پیشنهادات، انتقادات، مقاله ها، نوشته ها، مضامین و مطالب علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید